Номи диссертатсия Муаллифи диссертатсия Дараҷаи илмӣ Вазъи диссертатсия Рамзи шӯро
Заминаҳои пайдошавии лакнатзабонӣ дар кӯдакон ва технология бартарафсозии он Салямова Дилафруз Нарзимуродовна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-030
Асосҳои илмӣ-педагогии ташаккули сатҳи бунёдии таҳсилоти графикии муҳандисони оянда тавассути ҳамгироии фанҳои геометро-графикӣ Боев Муродбек Бекмаҳмадович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-046
Такмили механизми экологӣ-иқтисодии идоракунии захираҳои кишварзӣ (Дар маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Асомуддини Рамазони Каримзода Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-004
Тақвияти фазои мусоиди сармоягузорӣ ҷиҳати рушди саноати маъданҳои куҳии Тоҷикистон Холов Тоҳирҷон Толибҷонович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-015
Пажуҳиши луғавӣ-маъноӣ ва сохтории вожагони забони тоҷикӣ дар назми асри XIV (Дар мисоли ашъори Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ ва Салмони Соваҷӣ) Калонова Маҳина Ҷумабоевна Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-067
Назария ва амалияи байналмилалӣ ва миллии робитаи давлат ва шахс: таҳқиқоти назариявӣ-методологӣ ва муҷоисавӣ-ҳуқуқӣ Миралиев Исфандиёр Қарахонович Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-018
Таҳқиқи бузургиҳои физикиву химиявии маводҳои нимноқилии ҷавҳаронидашуда дар асоси антимониди индий (такрорӣ) Баротов Намозқул Иноятович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-010
Арзёбии таъсири чанги истеҳсоли семент ба муҳити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ҶСК "Сементи тоҷик") Каримов Саъди Мирзоевич Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-041
Асосҳои методӣ ва ҷанбаҳои амалии муносибати босалоҳият ба таълими ҳаёт ва эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Бобоева Зарнигор Тоҳировна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-069
Методикаи ташаккул додани мафҳумҳои механика дар синфи VII-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон (такрорӣ) Ҷонмаҳмадов Исфандиёр Тешаевич Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-048
Методикаи истифодаи робитаи байнифаннии физика бо биология барои рушди донишҳои хонандагон дар зинаи дуюми таҳсилоти миёнаи умумӣ Абдуллоев Сӯҳроб Раҳматович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-048
Таҳлили илмӣ-фалсафӣ ва иҷтимоии принсипи антропӣ Зайналов Қурбон Мирзоевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-029
Ташаккул ва такмили сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Парвин Раймалихон Доктори илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-001
Хусусиятҳои агроэкологӣ ва селексионии навъҳои нави картошка дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт Акрамов Абдуҳалим Холович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-064
Пешгирии талафоти такрории ҳомиладорӣ дар занон бо тромбофилияҳо дар якҷоягӣ бо вайроншавии мубодилаи фолатҳо Саидова Мавзуна Исломудиновна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-006
Асосноккунии геоэкологӣ, беҳтар ҷойгиркунӣ, нигоҳдорӣ ва дафни партовҳои саноати кӯҳии майдони маъдании чоре (Тоҷикистони марказӣ) Сафари Нусратулло Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-057
Ҷанбаҳои назариявии ташаккули сиёсати пулию қарзӣ ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон Газиев Муҳиддин Нуридинович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-004
Тамоюл ва хусусиятҳои сарчашмаҳои маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ишматова Дилором Алишеровна Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-004
Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-067
Ташаккул ва хусусиятҳои рушди деситинатсияҳои сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷанбаҳои таърихӣ ва муосир) Бобоев Неъматҷон Давлатович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-058
Таркиб ва статуси ғизои аҳолии пиронсоли шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарипов Солеҳ Фарридунович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-053
Вижагиҳои луғавию грамматикии "ахлоқи муҳсинӣ"-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ Абдураҳмонова Нилуфар Ҳайдаршоевна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Таҳқиқи этнолингвистии вожагони соҳаи ҳунармандӣ ва маишӣ дар лаҳҷаҳои водии Ҳисор Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна Доктори илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Нақши Садриддин Айнӣ дар таҳрири забони асарҳои бадеӣ ва публитсистӣ Алиева Ҷамила Файзовна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Формулаи асимптотики дар муаммои Эстерман барои кубҳои ададҳои содда бо ҷамъшавандаҳои қариб мутаносиб (такрорӣ) Фозилова Париноз Миралибековна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-009
Масъалаи дирихле барои баъзе синфҳои операторҳои эллиптикии таназзулёбандаи намуди ғайридивиргентӣ дар тамоми фазо Султонзода Мунзир Тошпӯлод Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-009
Мукаммалгардонии механизми ташкилию иқтисодии баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳои комплекси агросаноатӣ Акимов Саидҷон Муродмадович Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-016
Ташаккул ва рушди кластерҳои сайёҳӣ дар минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон Махкамов Фурқат Фозилович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-063
Мирзо Хайити Саҳбо ва мақоми ӯ дар адабиёти тоҷикии охири асри XIX ва ибтидои асри XX Шарифзода Ёрмуҳаммад Шариф Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-037
Созишномаи арбитражӣ: масъалаҳои назария ва тачриба Абдуллозода Зебонисо Файзулло Номзади илм Дар баррасии шуъба
Ташаккули низоми баҳисобгирии муҳосибии субъектҳои хоҷагидорӣ дар шароити ҳамгироии иқтисодии байналмилалӣ:назария, методология, амалия Қодирова Гулмо Толибовна Доктори илм Дар баррасии шуъба
Таърихи санъати саҳнавӣ, мусиқӣ ва синамои Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият (1991-2016) Яқубшоев Афруз Хубоншоевич Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба
Коркарди шакли сахти доруворӣ аз консентрати лӯндаи топинамбур Шарифзода Шаҳриёр Бахтиёр Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-031
Арзёбии муқоисавии самаранокии терапевтии пайвастаҳои мутобиқатии пептидҳои сироятнопазирӣ фаъолу пастмолекулавӣ бо ионҳои нуқра, мис (II) ва руҳ (II) Раҷабов Файзали Файзуллоевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-038
Вожаю истилоҳоти ахлоқии осори Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва муқоисаи онҳо бо истилоҳоти "Андар ахлоқ"-и Ибни Сино Маҳмудзода Мунираи Қаноатшоҳ Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Терроризм, амалҳои террористӣ ва таъсири онҳо ба суботи сиёсии ҷомеа Мадвалиев Ҷамолиддин Алиҷонович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-001
Хусусиятҳои сохторӣ-семантикӣ ва тарҷумавии воҳидҳои фразеологӣ дар "Тарҷумаи тафсири табарӣ" Султанзода Заррина Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Бехатарӣ ҳамчун омили рушди устувори ҷомеаи Тоҷикистонӣ Некруз Асламзода Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-001
Коркарди технологияи маҳсулоти функсионалии қаннодии ордӣ бо иловаи орд аз донаи кадуи навъи маҳаллӣ Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-050
Коркарди технологияи истеҳсол ва баҳодиҳии хусусиятҳои истеъмолӣ ва функсионалии орд аз гандуми нешзада ва истифодабарии он дар истеҳсоли маҳсулоти нонӣ ва қаннодӣ-ордӣ Каримов Облоқул Сафармуродович Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-050
"Терроризм: Ҷанбаҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологӣ (аз рӯйи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Раджабов Абдулмаджит Самадович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-019
Оптимизатсияи реҷаҳои кории комплекси энергетикӣ дар асоси манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар шароити баландкӯҳ Ғаниев Зокирҷон Султонович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-049
Коркарди системаи интеллектуалии идоракунии дастгоҳи фотоэлектрикӣ Шарифов Бохирҷон Насруллоевич Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-049
Омӯзиши дараҷаи ба хушкӣ тобоварии растаниҳои мевадиҳанда дар шароити номусоидии Помири Ғарбӣ Давлатбекова Суҳайло Худоёрбековна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-038
Хусусиятҳои сохторӣ-функсионалии бозсозии шараёнҳои хоб ва коронарӣ ва қисмҳои чапи дил дар беморони гирифтори артрити ревматоидӣ дар якҷоягӣ бо беморони ишемикии дил Ҳасанзода Ситораи Маҳмадқул Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-008
Коркарди таркиб ва таҳқиқоти технологии шаклҳои доругии ислоҳшуда дар заминаи фитокомпозитсия бо таъсири талхаронӣ Ахмедов Фарход Аламхонович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-031
Таҳлили фалсафии ҷанбаҳои психологии дини ислом Қодиров Саидғанӣ Бузрукович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-029
Таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории топонимияи "Тазкират-уш-шуаро"-и Давлатшоҳи Самарқандӣ Файзуллоев Абдурозиқ Абдулҳакимович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-067
Тавсиф дар осори Сайф Раҳимзоди Афрадӣ Валиева Ҳалима Субҳонқуловна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-020
Ташаккул ва рушди корхонаҳои коркарди саноатии маҳсулоти кишоварзӣ (дар маводи минақаи Кӯлоби вилояти Хатлон) Намозализода Шафқат Намозалӣ Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-014
Истидофаи унсурҳои тартияи ахлоқии педагогикаи мардумии тоҷик дар раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ Қурбонов Сироҷиддин Хайриддинович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-022
Баҳодиҳии муқоисавии маҳсулнокии чорвои гӯштии генотипашон гуногун бо истифодаи чарогоҳҳо дар шароити кӯҳсори минтақаи вилояти Хатлон Ҳалимов Холмурод Азизуллоевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-007
Маҳсулнокии навъҳои помидор бо истифода аз нуриҳои минералӣ ва биологӣ дар мавзеи Данғара Шарифзода Ҷумъахон Шариф Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-065
Танзими ҳуқуқӣ-конститутсионӣ ва амалишавии ҳуқуқи шахс ба меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзозода Шаҳриёр Мунавар Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-019
Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Алиев Исмоил Исмонович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-018
Хусусиятҳои асосноккунии клиникӣ-патогенетикии табобати хлоазма дар шахсони дорои фототипҳои гуногуни пӯст Мирзоева Маҳпора Хурсандмуродовна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-008
Асосҳои илмӣ-методии таълими забони тоҷикӣ дар факултетҳои ғайрифилологӣ Каримова Дилором Отахӯҷаевна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-023
Нақши академик Мулло Эркаев дар инкишофи илм ва маълумоти олии касбии Тоҷикистон (солҳои 40-ум-нимаи аввали солҳои 90-уми асри хх) Давлатшоев Раҳматшо Ҳимматшоевич Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-035
Тадқиқи хосиятҳои гармофизикӣ ва термодинамикии гармибарандаҳои нанохокаи гидразин воридкардашуда Рафиев Саидбек Самиевич Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-041
Таҳлили сохторӣ-семантикии феълҳои ифодакунандаи мафҳуми тафаккур дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Давлатов Файзидин Ҷамилович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-036
Баланд бардоштани самаранокии истеҳсол ва коркарди сабзавот Пирзода Далерҷон Шаҳобиддин Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-016
Таъсири нанонайчаҳои карбонӣ ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва ҳароратгузаронии эфири диэтили моеъ бо назардошти соҳаҳои буҳронӣ ва баъди буҳронӣ Раҷабова Дилафруз Шоҳзодовна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-041
Маҳсулнокии навъҳои ояндадори лӯбиё вобаста аз усулҳои парвариш дар шароити миттақаи Кӯлоби вилояти Хатлон Саидзода Рамазон Абдураҳим Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-065
Асосҳои технологии коркарди маъданҳои урандори кони "Тоҷикистони шимолӣ-2" ва партовҳои маҳфузгоҳи Адрасман Бобоев Комрон Одилович Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-042
Коркарди технологияи хокаи аз сафеда бой дар асоси донаҳои мош ва истифодаи он дар истеҳсоли маҳсулоти хӯроки функсионалӣ Негматуллоева Маҳинбону Негматуллоевна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-050
Роҳҳои такмили андозбандии фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли корхонаҳои хурду миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳусейнов Умарҷон Саидакбарович Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-014
Такмили механизми истифодабарии имтиёзҳои андоз дар шароити рушди иқтисодии модели индустриалӣаграрӣ Джумабоев Хуршед Қодирович Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-003
Танзими ҳуқуқии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Табарзода Далер Раҳматулло Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-044
Методикаи таълими омӯзгорони ояндаи инфарматика бо ворид намудани системаи идоракунии курҳои омӯзиши фосилавӣ дар фаъолияти касбӣ (дар мисоли LMS MOODLE) Ҷонмаҳмадов Исломиддин Тешаевич Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-048
Ҷанбаҳои педагогии ташаккули салоҳиятнокии донишҷӯён ҳангоми омӯзиши физикаи умумӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-комуникатсионӣ Аламова Хатичамо Туйбошиевна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-048
Коркарди технологияи хокаи аз сафеда бой дар асоси донаҳои мош ва истифодаи он дар истеҳсоли маҳсулоти хӯрокаи функсионалӣ Негматуллоева Маҳинабону Негматуллоевна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-050
Омӯзиши агробиологии коллексияи навъҳои себҳои маҳҳалӣ, воридотӣ ва шаклҳои ёбоии онҳо дар шароити водии Ҳисор Намозов Амонулло Каримхонович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-064
Хусусиятҳои энергетикии раванди танзимнамоии маҷрои дарёи Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарипов Комрон Идиевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-059
Хусусиятҳои гидрологии истифодаи дарёҳои хурд дар рушди гидроэнергетика (дар мисоли вилояти Хатлони Тоҷикистон) Ализода Аҳмадҷон Абдуқодир Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-059
Вижагиҳои навъҳои маънои луғавӣ дар маъношиносӣ (дар намунаи "анвори суҳайлӣ"- Ҳусайн Воизи Кошифӣ) Азимова Сайёра Назриевна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-036
Масъалаҳои танзими ҳуқуқи муносибатҳои шартномавӣ дар интернет Абдуджалилов Абдуджабор Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-018
Моделсозӣ ва баҳодиҳии ҳолати системаи электроэнергетикӣ дар шароити садамавии алоқаманд ба норасогии тавоноии фаъол (дар мисоли системаи энергетикии Тоҷикистон ) Ибрагимов Бахтиёр Фатхуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-049
Технологияи парвариши навъҳои гуногуни қаламфури ширин дар гармхонаҳои мавсимии плёнкагӣ дар водии Ҳисор Мирзоев Шуҷоатбек Давлятбегович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-065
Нақши таҳсилоти салоҳиятнок дар инкишофи сармояи инсонӣ:назария, методология, амалия Ҳамидова Сарвиноз Ҳамробоевна Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-004
Ташаккули масъулияти ахлоқии наврасон дар хонавода бо истифода аз анъанаҳои тоҷикиӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ Чобулова Наргиза Мемондустовна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-022
Тавсифи биохимиявии фенолҳои растании пахта (Ҳимояи такрорӣ) Меҳринигори Булбулназар Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-038
Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтории нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология, амалия) Бобозода Комил Олимҷон Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-017
Танзим ва дастгирии давлатӣ ҳамчун омили рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа (дар мисоли минтақаи Рашт) Деҳқонов Соҳибназар Амирхоҷаевич Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-014
Таърихи таҳқиқоти бостоншиносии Тоҷикистон шимолӣ (солҳои 1929-1989) Хайруллозода Кароматулло Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-073
Масъалаҳои ташаккули маърифатӣ молиявӣ ҳамҷун омили рушди низоми бонкӣ Ибодов Аваз Ҳасанович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-014
Ҷанбаҳои педагогии ташаккули салоҳияти иттиллотӣ-маърифатии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар раванди таълими фанни таърихи халқи тоҷик Маҳмадализода Бобоҷон Раҳмон Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-046
Мукаммалгардонии механизмҳои ташкил ва идоракунии ИМИҶИ ташкилот (дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон) Ҳасанзода Нодира Ҳоҷимурод Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-017
Нақши институтҳои назоратӣ-тафтишотӣ дар таъмини амнияти иқтисодӣ Қодирзода Фаридун Диловар Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-017
Ҷалби сармоя омили асосии рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ Абдурашидова Умеда Ҷумахоновна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-016
Хусусиятҳои ташаккул ва рушди зеркомплекси сабзавоту картошка дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қосимов Тагай Абдуллоевич (такрорӣ) Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-016
Рушди қарздиҳии истеҳсолоти кишоварзӣ дар Тоҷикистони муосир Исмоилова Шаҳноз Шавкатовна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-003
Таҳқиқи муқоисавии калимаҳои хоси шева дар лаҳҷаҳои тоҷикии ҳавзаи Сурхондарёи Ҷумҳурии Узбекистон ва шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ Қурбонов Содиқ Ҳамроқулович Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-021
Институти оила дар зардуштия ва ислом: таҳқиқоти таърихӣ-диншиносӣ Одинаев Баҳодур Абдуҷаборович Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-029
Пешгирӣ ва табобати оризаҳои сироятӣ дар кӯдакони гирифтори лейкози шадид то ва пас аз химиотерапия (такрорӣ) Қараев Идибек Исломудинович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-040
Шароитҳои ташкилӣ-педагогии ташаккули таҷрибаи иҷтимоии хонандагон дар дарс ва машғулиятҳои беруназдарсӣ аз фанни биология Нажмидинова Гулнора Мирзоевна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-022
Методикаи ташаккулдиҳии саводнокии донишҷӯёни самти муҳандисӣ дар раванди таълими математика ва информатика тавассути фаъолияти инноватсионӣ Саидов Асомиддин Қурбонович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-048
Ҷанбаи педагогии ташаккул додани ҷуръатнокии ахлоқии мактаббачагони хурдсол дар ҷараёни корҳои таълимӣ-тарбиявӣ Саидзода Ниёзмуҳаммад Саид Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-022
Иттилоотонии мураттабсозии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ Шокиров Ғайбулло Абдуллоевич Доктори илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-018
Хусусиятҳои истифодаи усули муқоисавӣ-таззодии таълим дар омодагии касбии омӯзгори ояндаи забони хориҷӣ (дар мисоли забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) Ҷӯраева Назира Иброҳимовна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-046
Асосҳои консептуалии ҷавобгарии ҷиноятии кормандони тиб барои расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатии беморон Огнерубов Николай Алексеевич Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-019
Асосҳои физикию химиявӣ ва технологии ҳосил кардани композитҳои таъйиноти махсус аз маводи хомашёи маҳаллии Тоҷикистон Мирзоев Далер Иномҷонович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-042
Методикаи такмили таълими технологияҳои иттилоотӣ дар омӯзиши фанҳои иқтисодӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Мусулмони Абдусамад Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-048
Таҳлили лингвистии ҳайати лексикии "Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик"-и Садриддин Айнӣ Зоитова Моҳира Маҳмадюсуфовна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-068
Ташаккули мавқеи акмеологии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ Нуралиев Мансур Исматуллоевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-046
Назария ва амалияи андрагогика дар низоми такмили тахассуси кадрҳои педагогӣ дар шароити нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Мунир Ватан Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-022
Танзими ҳуқуқии савдои фосилавии мол ва хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Майнусова Зарнигор Маҳмудовна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-018
Такмили низоми идоракунии хавфҳои қарзӣ дар ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Оев Анис Давлатович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-014
Пайдоиш ва ташаккули нашрияҳои даврии Узбекистон дар Тоҷикистон Умаров Зуҳриддин Тоштемирович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-020
Забон ва услуби мақолаҳои публитсистии Садриддин Айнӣ (дар заминаи мақолаҳои солҳои 20-уми садаи XX) Сафаралиева Манижа Рӯзиевна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ мувофиқи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонова Афзуна Азимбоевна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-019
Нақши ниҳоди оила дар ташаккули арзишҳои иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистонӣ дар даврони муосир (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) Мамадҷонова Муҳаббат Дадоҷоновна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-029
Такмили низоми идоракунии дороиҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳадов Исматилло Қаюмович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-014
Хусусиятҳои тактикии ошкор ва сабти иттилооти исботкунандаи электронӣ-рақамӣ Салимов Баҳромҷон Азизович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-043
Масъалаҳои таҳсилоти динӣ дар давлати дунявӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Муҳаммадқодири Наҷмуддин Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-005
Вижагиҳои мавзуиву жанрии публитсистикаи Баҳриддин Азизӣ Носиров Осимбой Орифович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-020
Рӯзгор ва осори Ғоиб Сафарзода Мирзоева Маҳтовбӣ Мустафоевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-069
Масъалаҳои иҷтимоӣ дар насри Кароматуллоҳи Мирзо Зайниддини Абдулҳамид Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-020
Технологияҳои иҷтимоии бо шуғл таъминкунии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар Тоҷикистон Гулов Раҳмонали Бобохонович Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-005
Ҳабиб Аҳрорӣ ва ташаккули мактаби тарҷума дар адабиёти муосири тоҷик Исмоилова Дилором Ҳақбердиевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-069
Шароити геологии ташаккул ва дурнамои майдони тиллодори Кум-Манор (Тоҷикистони Марказӣ) Муродзода Аброр Аҳрор Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-057
Самтҳои асосии устуворгардонии амнияти молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ Изатуллои Ҳабибзод Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-017
Такмили ҷанбаҳои ташкиливу иқтисодии идоракунии фаъолияти инвеститсионӣ дар низоми гидроэнергетикаи Тоҷикистон Убайдуллозода Ғолиб Хонҷон Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-017
Вижагиҳои тарҷумаи соматизмҳо дар матнҳои бадеии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи "Гулистон"-и Саъдии Шерозӣ ва тарҷумаҳои англисии он) Мирзоалиева Шукрона Эмомалиевна Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-036
Ифротгароии динӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он дар ҷомеаи Тоҷикистонӣ (таҳлили фалсафавӣ-иҷтимоӣ) Муллоботур Муллобаҳодур Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-029
Тарбияи ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ зимни омӯзиши "Тоҷикон"-и академик Бобоҷон Ғафуров Суриева Шакармо Чоршанбиевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-026
Равишҳои методологии тарҳрезии траекторияи инфиродии ташаккули маҳорати касбии муаллими муосири физика Расулов Сунатулло Негматуллоевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-048
Хусусиятҳои калимаҳои сохта дар "Тарҷумаи "Тафсири табарӣ" (исму сифат) Қобилов Аҳмад Абдуллоевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-067
Рушди низоми пардохти миллӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт Ҳалимов Иномҷон Мамадҷонович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-003
Тактикаи табобатии ногузарогии шадиди шараёнии андомҳои поёнӣ дар марҳилаҳои дери ишемия Абдусамадов Комилҷон Абдулмаробович Номзади илм Коркарди иловагӣ 6D.KOA-060
Баррасии роҳҳои калимасозии исм дар осори Шамсиддин Шоҳин Тоирзода Абдусаломи Раҳим Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-068
Таъсири равандҳои муҳоҷират дар бахши кишоварзии бозори меҳнати минтақавӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Кабиров Шарофудин Раҳмудинович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-014
Таҳлили луғавӣ-грамматикии истилоҳоти забоншиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ Нурова Зведамо Сафаровна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-068
Нақши ниҳоди пешвои миллат дар ҳифзу таҳкими истиқлоли давлатӣ (таҷрибаи Тоҷикистон) Абдулло Далер Абдулло Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-001
Такмили механизми рушди сармояи инсонӣ дар шароити ташаккулёбии иқтисодиёти инноватсионӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Одинаев Асламхон Мадгиёевич Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-012
Нақши воситаҳои тасвири бадеӣ дар ташаккули сохтор ва маъноии воҳидҳои фразеологӣ (дар асоси маводи насри муосири тоҷик) Дустзода Ҳамрохон Ҷумъа Доктори илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-021
Ташаккул ва рушди соҳибкории инфиродӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаров Ҷовидон Азизмадович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-012
Масъалаҳои иҷтимоишавии шахс дар ҷомеаи тағйирёбандаи Тоҷикистон Солиҳов Саймурод Тағоймуродович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-005
Таҳлили сохторӣ-маъноӣ ва этимологии истилоҳоти тарҷумашиносӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ Алимов Фирдавс Худойдодович Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-021
Ташаккули тамоюлҳои арзишҳои оилавии ҷавонон дар шароитҳои нави педагогӣ-иҷтимоӣ (дар мисоли донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ) Неъматов Рамазон Ҳусниддинович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-030
Мавзуъ ва хусусиятҳои бадеии ғазалиёти "Девони форсӣ"-и Алишери Навоӣ-Фонӣ Додарова Тобонӣ Шерхоновна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-020
Воситаҳои муассири луғавию грамматикӣ дар рӯзномаҳои тоҷикиву англисӣ (дар мисоли матнҳои сиёсӣ) (такрорӣ) Талабова Таҳмина Маҳмадалиевна Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-022
Ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи муосир оид ба роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон Акмалова Малоҳат Абдуллоевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-030
Синтез ва омӯзиши хосиятҳои физикӣ-химиявию биологии баъзе эфирҳои 3α-, 7α- диатсетокси -5β- кислотаи холан Раҳимова Хонигул Субҳонқуловна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-010
Такмили асосҳои ташкилию иқтисодии таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаров Анорхол Ҷумаевна Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-016
Сиёсати об ва истифодаи самараноки захираҳои обӣ дар шароити кишапрҳои Осиёи Марказӣ Қувватзода Сайдулло Зувайд Доктори илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-001
Арзёбии тағйироти сохтории иқтисодиёти кишоварзӣ дар шароити диверсификатсиякунонии он (дар асоси маводи соҳаҳои кишоварзии вилояти Хатлон) Дустзода Мустафо Ҳафиз Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-016
Асосҳои педагогии таҳсилоти фосилавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли фанҳои риёзӣ-табиӣ) Зиёвиддинзода Зулолиддин Зиёвиддин Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-046
Такмили механизми рушди комплекси агроозуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар маводи минтақаи агросаноатии Марказу Ҳисор ) Бахтиёри Изатулло Муродзода Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-004
Асосҳои педагогии ташаккули сифатҳои касбии омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Самадов Миршод Самадович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-046
Такмили механизми идоракунии рушди босуботи истифодабарии захираҳои табиӣ Тоҷикистон Абдулов Дилшод Назарович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-004
Селексия доир ба тағйирпазирӣ ва ирсияти генотипҳои намуди пахтаи GOSSYPIUM BARBADENSE L. Рустамов Шуҳрат Рустамович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-064
Вижагиҳои ғазали Симини Бебаҳонӣ Амирқулов Нуриддин Амирқулович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-020
Асосҳои лингвометодии омӯзиши феъли забони русӣ дар синфхонаҳои тоҷикӣ Давлатов Мақсадҷон Изатуллоевич Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-023
Асосҳои дидактикии ташкили ҳамкории омӯзгор бо хонандагон ва хонандагон бо ҳамдигар дар раванди таълии забони ангдисӣ дар синфҳои ибтидоӣ Сидиқова Парвина Исмоиловна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-026
Нақши тарҷума дар эҷодиёти Фарзона Раҳимова Наргис Қаҳоровна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-020
Хусусиятҳои минтақавии танзими омилҳои рақобатпазирии бизнеси хурд ва миёна Исмаилова Мубина Исматҷоновна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-013
Рушди инноватсионии корхонаҳо дар иқтисодиёти минтақа (аз рӯи маводҳои саноати истихроҷи вилояти Суғд) Раҳматов Абдумавлон Аҳмадович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-013
Ҷомеаи шаҳрвандӣ: ташаккул ва инкишофи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошимова Наргиса Абдуҷабборовна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-001
Масъалаҳои назариявии рушди иқтисоди кушод дар шароити тақвияти муносибатҳои ҳамгироии минтақавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сафаров Баҳром Гулматович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-004
Рушди салоҳиятнокии омӯзгорони ояндаи математика тавассути ҳамгироии фанҳо (дар мисоли фанҳои математика ва физика) Шарипова Фотима Абдуфаттоевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-046
Низоми ҷонишинҳои забони вахонӣ Неъматова Бибиқанд Мабатхоновна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-036
Ташаккули мавқеи шаҳрвандӣ дар тарбияи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар заминаи осорхонаҳои мактабӣ Абдулов Ҷамолиддин Муҳрудинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Ташаккули омодагии нутқии кӯдакони синни калони томактабӣ ба таҳсил дар зинаи ибтидоӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ Раҳилаи Нураҳмадзода Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-030
Хусусиятҳои агрегатии инулини пайдоиши гуногун дар маҳлулҳои омехташуда ва консентратсияшуда Ашуров Ашурбой Илҳомбоевич Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-010
Синтез, омӯзиши хосиятҳои физикӣ-химиявии ҳосилаҳои нави ЭПИ- α моно ва α, γ-дихлоргидрини глитсерол дар асоси катехоламинҳо Кабирзода Зуҳро Одилшо Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-010
Ҷойгиркунии ҳудудӣ ва махсусгардонии фирмаҳои тиҷорати хурд ва миёна дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷураева Хайринисо Ҳайдаровна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-014
Потенсиали репродуктивӣ ва функсияи тухмдонҳо дар занҳои аз никоҳи хешутаборӣ таваллудшуда Бобоҷонова Оксана Бобҷоновна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-006
Баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Кармышева Майсара Назруллоевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-012
Шароитҳои метеорологии ҳавзаҳои дарёҳои Помиру-олой ва саҳми онҳо дар ташаккулёбии маҷрои дарёҳо Абдураҳимов Бозор Ҳабибуллаевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-055
Арзёбии энергия ва самти зарраҳои ибтидоӣ аз рӯйи тасвири сели васеи атмосферӣ дар детекторҳои оптикии таҷрибаи Помир -XXI Латипова Сарвиноз Зикуллоевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-055
Вазъияти стоматологӣ дар ҷомеъаи кӯдакони шаҳри Душанбе Аҳмадзода Мансур Аҳмад Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-053
Натиҷаҳои перинаталӣ дар занҳои гирифтори бемории сил бо назардошти татбиқи стратегии дотс дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Валдошова Сурманисо Шарафовна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-006
Такмилдиҳии сиёсати иҷтимоию меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулов Искандар Ҳасанович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-012
Таҳлили сохторӣ-маъноӣ ва этимологии истилоҳоти журналистика дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ Раҳматуллоев Маҳмадулло Саидуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Технологияи инкишофи мустақилияти омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ дар шароити муосири таълими забони хориҷӣ (дар асоси маводи факултетҳои забономӯзии макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ахмедова Мавҷуда Негматовна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-046
Муқоисаи вижагиҳои грамматикии зарбулмасал ва мақолаҳо дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ Азизова Зарина Шавкатовна Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-036
Рушди низоми назорати дохилӣ дар раванди идоракунии фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳукматов Давлатҷон Ҷамшедович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-003
Вазъи муосир ва муносибгардонии сатҳи гарони андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамидова Садафмоҳ Ҳалимовна Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-014
Хоқонӣ ва таҳаввули қасида дар адабиёти форсии тоҷикӣ (асрҳои X-XIII) Шарифзода Боймурод Бобопур Доктори илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-020
Қонуниятҳои фазогии зуҳуротҳои ярчӣ дар минтақаи силсиланеругоҳи дарёи Вахш Файзуллоев Шоҳнавоз Абдуқодирович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-057
Хусусиятҳои инкишофи норасогии машимавӣ дар занони ҳомила вобаста ба вазни бадан Асилзода Маҳастии Мирзогайбулло Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-006
Рафтори анодӣ ва оксидшавии хӯлаи Zn0.5AI, ки бо серий, празеодим ва неодим ҷавҳаронидашуда Фирузи Ҳамроқул Доктори фалсафа (PhD) Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-028
Истифодаи шаклҳои нави доругии метронидазол ва сипрофлоксатсин дар таркиби пектин дар табобати беморони амёбиази рӯда ва ислоҳи хунини шадид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қиматов Раҳимхон Сафарович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-032
Асосҳои методии татбиқи технологияи муосир дар ихтисоси методикаи таълими ибтидоии мактабҳои олӣ (дар мисоли математика) Мусавирова Рухшона Шарифхуҷаевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-048
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон намудани дахлнопазирии манзил Файзиев Спитамен Абдулҳақович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-019
Хусусиятҳои лексикографии "Муқаддимат-ул-адиб"-и замахшарӣ Низомова Саидахон Ильёсовна Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-021
Танзими ҳуқуқӣ-конститутсионии амнияти миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ Ҳакимов Мирзовалӣ Қодирович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-019
Таҳқиқи луғавию маъноӣ ва сохтории номвожаҳои ҷуғрофии минтақаи Панҷакент Зулфониён Раҳим Раҷабзода Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-067
Ташаккул ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти кооперативҳои кишоварзӣ (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қурбонзода Аминҷон Давлаталӣ Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-016
Истифодаи нурафкании лазерӣ дар табобати беморони гирифтори илтиҳоби музмини зоидаҳои бачадон дар заминаи сироятҳои бо роҳи ҷинсӣ гузаронида бо бартарӣ доштани хламидиоз Мирзоева Маъмурой Бозоровна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-006
Асосҳои дидактикии ташаккули фаъолияти маърифатӣ ҳамчун инкишофи қобилияти эҷодии донишҷӯён дар машғулиятҳои беруназсинфӣ аз фанни математика (такрорӣ) Алимухамедов Муродҷон Равшанович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Такмили низоми танзими давлатии хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Шарифова Дилором Мустафоқуловна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-012
Рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Ҳакимзода Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-012
Влияние наночастиц диоксида титана на изменение плотности и вязкости воды Исмонов Фируз Довудович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-041
Тадқиқи равандҳои гармофизикӣ, термодинамикӣ, адсорбсионӣ ва массамубодилакунии истеҳсоли оби ҷав аз маҳсулотҳои маҳаллӣ Қурбонов Муҳаммадали Файзалиевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-041
Табобати ҷарроҳии натиҷаҳои осебҳои асаби соид Мирзобеков Хуршед Файзмамадович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-040
Натиҷаҳои акушерӣ ва перинаталии заноне, ки бемории COVID-19 гузаронидаанд Гадоева Товус Ҳошимовна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-006
Технологияҳои ҳифзи саломатӣ дар муҳити таълимии коллеҷҳои педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон Почоев Бахтовар Холматович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-046
Муносибати ангезандагӣ ба такмили ихтисоси омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар низоми муосири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Каримӣ Шаҳноз Аъзамҷон Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-046
Хусусиятҳои сохторӣ-грамматикӣ ва семантикӣ-функсионалии воҳидҳои туфайлӣ дар романи Ф.М. Достоевский "Ҷиноят ва ҷазо" ва воситаҳои ифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ Хоҷатов Бахтиёр Давлятҷонович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-036
Арзёбии комплексии муҳити тадқиқотӣ дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Қазоқистон Ажибаева-Купенова Дана Тынышбековна Номзади илм Коркарди иловагӣ 6D.KOA-053
Фаъолияти интишоротии олимони Ҷумҳурии Қазоқистон дар соҳаи тиб: методологияи баҳодиҳӣ, нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатӣ, механизмҳои ангезиш Дусейнова Акмарал Мусабеккызы Номзади илм Коркарди иловагӣ 6D.KOA-053
Оптимизатсияи ташхис ва табобати ҷарроҳии рестенози клапани митралӣ Амонов Шаҳриёр Шодиевич Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-060
Истилоҳоти тиббии осори Ҳомид Зоҳидов (ҷанбаи лигвистӣ) Ҳусанбоев Нодир Абдулҳамидович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-067
Номи рустаниҳо дар лаҳҷаҳои ноҳияи Айнӣ: ҷанбаҳои луғавӣ-маъноӣ ва сохторӣ Гулова Маъмура Нуровна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-067
Шароитҳои педагогии ташаккули салоҳиятҳои асосии хонандагон бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ Абдуллозода Наҷибулло Сайфулло Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Нақши барномаҳои давлатӣ дар рушди соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Гулистон Сафар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон Шарипов Самандар Самариддинович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-019
Кинетикаи оксидшавӣ ва рафтори анодии хӯлаи Zn0,5Al, ки бо металлҳои ишқорзаминӣ ҷавҳаронидашуда Назаров Одилҷон Нусратович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-010
Баъзе омилҳои хатари ташаккул ёфтани маъюбӣ дар кӯдакон ва реабилитатсияи тиббӣ-иҷтимойи Боймуродов Бобомурод Насриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Омӯзиш ва баҳодиҳӣ ба параметрҳои фаъолнокии илтиҳобӣ ва "Вазъи саломатӣ ба қидаи бемор" дар беморони гирифторӣ артрити ревматоидӣ дар заминаи табобати фаъоли назоратшаванда Маҷонова Маҳваш Мирзоалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Одатҳо дар муомилоти маданӣ Анушервони Исрофил Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-018
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифзода Раҳматулло Файзулло Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-019
Тартиби соддакардашудаи пешбурди тафтиши судӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ Негматов Баҳодур Сафарович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-019
Эпидемиология, омилҳои хатар ва интихоби тактикаи табобати бемории варикозӣ Солиев Олимҷон Фаттоевич Номзади илм Ба Раёсат пешниҳодшуда 6D.KOA-060
Оптимизатсияи табобати вайроншавии уродинамикаи қисми дисталии ҳолиб дар кӯдакон Мираков Хуршед Маҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Нақш ва мавқеи омонимҳо дар забонҳои гуногунсохт (дар асоси фарҳангҳои тафсирӣ ва луғатҳои дузабонаи англисӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-англисӣ) Собирова Уғулбӣ Садулоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон:назария, қонунгузорӣ ва амалия Давлатзода Фаридҷон Мирзоалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Беҳтарсозии натиҷаи табобати ҷарроҳии чурраи қадкашак дар мардон Ҳамидов Фаридун Маъруфович Доктори фалсафа (PhD) Ба Раёсат пешниҳодшуда 6D.KOA-040
Асосҳои педагогии ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо истифода аз методҳои фаъоли таълим Окимшоева Рухсора Суробовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Оптимизатсия табобати комплексӣ ва реабилитатсияи беморони дорои ҷароатҳои сӯхтагӣ бо дар назардошти дисплазияи бофтаи пайвасткунанда Емельянова Альбина Миннегаязовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Такмилдиҳии технологияи дастгоҳҳои гармиҳосилкунӣ барои коркарди гармии ашёи пахтаи намнок бо мақсади нигоҳдории сифати табии нах Тохтаров Саидқул Турақулович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-050
Оптимизатсияи табобати шикастагиҳои устухонҳои дарози андомҳои поёнӣ ва пешгирии оризаҳои тромбоэмболикӣ Маҳмудов Давронҷон Шодибоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Таъсири зиддигелминтии растаниҳо ва омехтаи онҳо бо маводи химиявӣ: муайян кардани самаранокӣ ва таъсири он ба функсияҳои физиологии организми ҳайвонот Ҳакимов Султон Аттоевич Номзади илм Экспертизаи иловагӣ 6D.KOA-039
Таҳлили муқоисавии вожаҳои бемуодил дар забонҳои фаронсавӣ ва тоҷикӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ ва тарҷума (бар мабнои романи Густав Флобер "Madam Bovary"-"Хонум Боварӣ") Шоназаров Зарбахтҷон Музаффарович Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-036
Такмили сиёсати саноатӣ ва таъсири он ба рушди соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Аскарова Санавбархон Султонхоҷаевна Доктори фалсафа (PhD) Ба Раёсат пешниҳодшуда 6D.KOA-015
Асосҳои методии фаъолгардонии фаъолияти даркнамоии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни гузаронидани корҳои лабораторӣ бо истифодаи технологияи иттилоотӣ (такрорӣ) Баротов Раҷабалӣ Тағоймуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Асосҳои педагогии ташаккули ҷаҳонбинии миллии наврасон дар асоси педагогикаи халқӣ Ризоева Нигинамо Маҳмадуллоевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-030
Хусусиятҳои ташаккулёбии арзишҳои тарбияи ҷисмонии донишҷӯён-омӯзгорони оянда дар шароити муосири муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ (дар мисоли коллеҷҳои омӯзгории вилояти Хатлон) Шарипов Ҳалим Ҳокимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Интихоби тактика табобати холедохолитиаз дар беморони гирифтори фарбеҳӣ Наҷмудинов Фазлидин Низомович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Таҳлили мавзуӣ ва мундариҷавии очеркҳои Шодон Ҳаниф Алишери Абдулмаҷид Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Воситаҳои инструменталии муайян намудани самаранокии амнияти иттилоотӣ дар таълими фосилавӣ Абдуллоев Акмал Абдуҷаборович Доктори фалсафа (PhD) Ба Раёсат пешниҳодшуда 6D.KOA-045
Масъалаҳои байналхалқӣ дар публитсистикаи Абулқосим Лоҳутӣ Зоириён Бахтиёр Шодибег Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Синтези ҳосилаҳои нави кислотаҳои холан ва омӯзиши хосиятҳои биологии онҳо Самандарзода Насрулло Юсуф Доктори илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-010
Беҳтарсозии натиҷаи табобати ҷарроҳии чурраи қадкашак дар шахсони синну солашон калон Султонов Раҳмоналӣ Боронович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Пешгири ва табобати норасоии дарзҳои мунчаи рӯдаи дувоздаҳангушта дар ҷарроҳии решаҳои "душвори" дуоденалӣ Абдуллоев Сулаймон Халифаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Такмили инструментҳои иттилоотиву таҳлилии идоракунии нақлиёти ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатов Бахтовар Шамсуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Танзими ҳуқуқӣ-маъмурии хизмати давлатии ҳифзи ҳуқуқ дар мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабзода Мутеъулло Сафаралӣ Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-044
Илё Абдумозӣ ва таъсирпазирии ӯ аз рубоиёти Умари Хайём Сайфуллоев Муслиҳиддин Ҳайбуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-069
Ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синфҳои ибтидоӣ мавриди истифодаи озмоиши хонагӣ аз фанни табиатшиносӣ Табаров Дилшод Давлатхуҷаевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-071
Ташаккули низоми идоракунии зиддибуҳронии бонкҳои низомсози Ҷумҳурии Тоҷикистон Баратов Азиз Аъзамович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар қисми умумии қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон Камолов Хуршедулло Субҳонқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Мукаммалгардонии низоми пардохти ғайринақдӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти рақамӣ Вализода Шавқат Шаробудин Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-014
Низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин: таҳлили назариявӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқии равандҳои ҳамгироӣ Холиқов Нурмуҳаммад Абдураҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Рафтори анодӣ ва оксидшавии хулаи руҳ Zn0,5Al, ки бо скандий, иттрий ва эрбий ҷавҳаронида шуда Ҷобиров Умед Рустамович Доктори фалсафа (PhD) Тамдидшуда 6D.KOA-028
Такмили истифодаи қарзи хурд дар рушди кишоварзии Тоҷикистон (дар асоси маводҳои хоҷагиҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарипов Хушвахт Пирумкулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Баҳисобгирӣ ва аудити самаранокии подоши кормандони корхонаҳои саноатӣ Бадалов Шаҳриёр Қушибоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Захираҳои баландбардории самаранокии истеҳсолот дар хоҷагиҳо ва корхонаҳои агросаноатӣ (дар маводи минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон) Саидов Пайрав Мизробхонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Масъалаҳои модарӣ дар оилаҳои нопурраи ҷомеаи муосири Тоҷикистон Элмуродова Давлатбӣ Анваровна Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-005
Хусусиятҳои ринопластикаи дувумӣ Азизов Қудратулло Назруллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Инъикоси консепти "бойигарӣ"-"қашшоқӣ"дар системаи фразеологии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ Холматова Хуршеда Айюбҷоновна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-068
Воситаҳои забонии тасвири бадеӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси "Ёддоштҳо"-и Садриддин Айнӣ) Ғафорова Таҳмина Сатторовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Мақоми Азизуддини Насафӣ дар ташаккули насри ирфонии адабиёти форсу тоҷик (масъалаҳои сарчашмашиносӣ ва поэтика) Сатторов Ҳабибулло Ҷабборович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-069
Усулҳои самаранокии танзими бозори молиявӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Азизов Сафарҷон Ахмедшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Шароитҳои дидактикии рушди худбаҳодиҳии хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди фаъолияти беруназсинфӣ Ҳабибобва Ойшамо Муродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ҷанбаҳои ташкилию иқтисодии рушди низоми таҳсилоти миёнаи касбӣ Ализода Ҳуснигули Соҳиб Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-014
Антропонимҳои шабеҳ (преседентӣ АП) ҳамчун василаи ташаккули салоҳияти фарҳангӣ ҳангоми таълими забони русии донишҷӯёни факултетҳои ғайритахассусӣ Шарипова Нозанин Тавакаловна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Бархурдҳои таснифӣ дар пешгирии синдроми менопаузалии занони синну соли дери зоимӣ Маҳмадҷонова Манижа Олимҷоновна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-006
Характеристикаи гидрометеорологии ҳавзаи дарёи Панҷ дар шароити тағйирёбии иқлим Одинаев Қодирҷон Нодирович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-055
Таҳқиқоти таркиби унсурии аэрозолии атмосферӣ ва хоки Тоҷикистони Ҷанубӣ ва Марказӣ Халифаева Шоҳина Хуршедҷоновна Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-055
Ташаккул ва инкишофи кластерҳои ҳудудию саноатӣ дар минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Нурублоева Мадинабону Мавлоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Бозиҳои расмӣ ҳамчун омили самаранокии баланд бардоштани сифати таълими хонандагони синфҳои ибтидоӣ Садирова Ҷамила Шарифовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Истифодаи сиклофотокоагулятсияи диодлазерӣ дар беморони гирифтори намудҳои гуногуни глакуома Фурқатзод Фаррух Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Баланд бардоштани кори бетаваққуфи системаҳои таъмини барқи пойгоҳҳои обкашии обёрикунанда модоми тағйирдиҳии сарбории онҳо Дадобоев Шаҳбоз Толибҷонович Номзади илм Тамдидшуда 6D.KOA-049
Хусуиятҳои шароити кори табибони соҳаи ҷарроҳӣ дар шароити иқлими гарм Комилов Исмоил Шарипович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Такмили механизми идоракунии комплекси авиатсионӣ дар шароити муосир Раҳмон Юсуф Азим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Асосноккунии илмии беҳтар кардани ошкорсозии барвақти сили бо сирояти ВНМО ҳамроҳшуда дар шароитҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ Маҳмудова Рухсора Улмасовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Синтез ва ва таҳқиқи ҳосилаҳои кислотаҳои холан бо бензо/в/тиофен-1,1-диоксидҳо Алимов Иззатулло Зинатуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Таҳқиқи ирсияти аломатҳои арзишноку хоҷагидории дурагаҳои дохилинамудии намунаҳои аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дури пахтаи миёнанах Разоқова Фотима Сафармадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-064
Фалсафаи амалии Қутбиддин Шерозӣ (такрорӣ) Амирхон Шоҳҳусайн Талбонӣ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Усули дифференсионалии табобати бемориҳои илтиҳобии узвҳои таносулӣ бо этиологияи хламидӣ Аҳадова Гулрухсор Иброҳимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Бозтоби масоили иҷтимоӣ ва ахлоқӣ дар ҳикояи муосири тоҷик (дар мисоли ҳикояи давраи Истиқлол) Маҳмудов Муҳаммадҷон Абдулаҳадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-069
Методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангии донишгоҳҳои омӯзгорӣ (такрорӣ) Раҷабова Фируза Садриддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Идоракунии баландбардории фоидаи корхонаҳои саноатии истеҳсоли маҳсулоти ширӣ (дар мисоли корхонаҳои саноатии истеҳсоли маҳсулоти ширии шаҳри Душанбе) Сафарзода Гулбегим Гурез Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли ғалладонагиҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияҳои водии Ҳисор (такрорӣ) Аминзода Зебо Маҳмадризо Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Неъматулло Ҳабиб Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Такмили механизми ҳавасмандгардонии рушди соҳибкории аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (такрорӣ) Иброҳимзода Одилхон Юлдош Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Масъалаи инсон дар фалсафаи Абдураҳмони Ҷомӣ Ҷӯраев Манучеҳр Бобоқулович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-029
Боҳамалоқамандии илм ва маориф дар шароити истиқлолияти давлатии Тоҷикистон (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) Ғаюров Лоиқ Шералиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Институти шартномаҳои маданӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаи хизматрасонии коммуналӣ Атаев Акмалхон Саидумарович Номзади илм Воридшуда (ба КОА) 6D.KOA-018
Хусусиятҳои криминалогии зӯроварӣ дар оила ва роҳҳои пешгирии онҳо Ғафорова Шаҳноза Абдуҷабборовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Такмили таъминоти иттилоотии ташкили хизматрасониҳои сайёҳӣ (дар асоси маводҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Наимзода Насимҷон Қудратулло Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-063
Влияние малых потоков тепловых нейтронов на биологическую активность и спектральные характеристики бактерий Rhizobium phaseoli IS TAAS-80 TJ и Bacillus megaterium var. phosphaticum Нигораи Зайдулло Доктори фалсафа (PhD) Тамдидшуда 6D.KOA-056
Идеяи баробарии иҷтимоӣ дар фалсафаи бостонӣ ва асримиёнагии тоҷик Салимов Аслиддин Иномҷонович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-029
Такмили механизми танзими даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд) Саиджонов Содикжон Шарифжонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Такмили истифодабарии заминҳои кишоварзӣ дар рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд) Акпарзода Абдували Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Таъмини молиявии рушди хоҷагии манзилию комунналии Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоилова Сабоҳат Абдураҳимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Технологияҳои иҷтимоӣ ва механизмҳои низоми ҳифзи иҷтимоии кӯдакони маъюб (дар мисоли Тоҷикистон) Комилова Замира Абдувалиевна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-005
Таҳқиқи равандҳои комплексҳосилкунии Fe(III) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5- тион дар ҳалкунандаи омехта Ҳасанов Одина Қурбоналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Таҳқиқи хусусиятҳои физикӣ-химиявии экстрактҳои пӯстлохи сабзи чормағзи Юнонӣ Қудратова Шарифа Ҳусейнова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ ВА МАЪНОИИ ИСТИЛОҲОТИ ЗАБОНШИНОСӢ (语言学) ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ЧИНӢ Ҷанг Лей Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Муътазила ва фалсафаи ақлгароии он (таҳлили таърихӣ-фалсафӣ) Қосимов Қурбонали Абусамадович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-029
Проблемаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ Урунова Санавбар Вахобовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Фарҳанги хонавода ва тарбияи иқтисодии наврасон дар шароити иқтисоди бозорӣ Рустами Абдуҷаббор Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои дақиқ барои хонанадогони болаёқат (дар мисоли Литсейи №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе) Қувватова Рафоат Ашуровна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-022
Арзёбии захираҳои обӣ ва технологияи обёрии қатрагии боғи себи интенсивии ҷавон дар шароити болооби ҳавзаи дарёи Кофарниҳон Гулов Аҳлиддин Боймуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон (такрорӣ) Зокиров Сӯҳроб Ибодович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Коркарди технологияи маҳсулоти хӯрокии функсионалӣ аз растании лӯбиёгӣ Раҳимова Мунзифа Анваровна Номзади илм Тамдидшуда 6D.KOA-050
Коркарди технологияи маҳсулоти функсионалии қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайрианъанавӣ дар мисоли топинамбур Раҳмонова Ҷамилахон Абдуҳамидовна Номзади илм Тамдидшуда 6D.KOA-050
Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии таълими физика дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо истифода аз технологияи муосир Қаландарова Манзура Сайдасроровна Номзади илм Коркарди иловагӣ 6D.KOA-048
Идоракунии рушди иқтидори кадрии савдои чакана дар шароити ташаккули иқтисоди рақамӣ: назария, методология ва амалия Мирзоалиев Абдурашид Абдунабиевич Доктори илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-012
Беҳтаркунонии ташхис ва табобати осеби гурда дар бемороне, ки инфаркти шадиди миокардро гузаронидаанд Комилов Толибҷон Таваккалович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Стенокардияи устувор дар заминаи фишорбаландии шараёнии резистентӣ: самаранокии преконденсатсиякунонии ишемикӣ Раҳимов Ҷасур Ҷумабоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ ва хусусиятҳои жанрию мавзуии осори бадеии ӯ Асозода Ҳотам Раҷаб Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Такмили низоми ҳавасмандгардонии моддии меҳнати кормандони корхонаҳои саноатӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Мирзозода Аҳлиддин Довудхоҷа Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Хусусиятҳои ҳифзи ҳуқуқҳои вобаста дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рақамикунонӣ Раҳматзода Далер Талбак Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Низоми таълими хонандагони болаёқат дар асоси ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ бо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар мисоли Муассисаи давлатии "Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур") Нурматова Нигора Латифовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Тарбияи ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар мисоли ашъори адибони ҳавзаи Кӯлоб) Саодати Раҳмоналӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Хусусиятҳои ҷараёни бемории сактаи ишемикии мағзи сар дар шахсони синни ҷавон ва миёна: аҳамияти фишорбаландии шараёнии резистентӣ ва тамоюли ирсӣ нисбати тромбофилия Қосимова Дилафруз Умаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Мукаммалгардонии технологияи ҳосил кардани сиропи глюкоза-галактоза аз зардоби шир ва истеҳсоли маҳсулот дар асоси он Самадов Рамазон Саидович Доктори фалсафа (PhD) Тамдидшуда 6D.KOA-050
Ҳамкории тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ: самтҳои асосӣ ва дурнамои рушд Адолати Қурбоналӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таҳлили хусусиятҳои луғавӣ ва дастурии дискурси сиёсӣ аз нигоҳи тарҷума (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) Иматова Манижа Қудратовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Махсусиятҳои тарҷумаи сленгҳои ҷавонон аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ Кабиров Лутфулло Абдусаломович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Оптимизатсияи тавлиди тақсимшуда дар системаи электроэнергетикии маҳаллӣ бо манбаъҳои барқароршавандаи энергия Сафаров Манучеҳр Исуфович Номзади илм Тамдидшуда 6D.KOA-049
Тадқиқи баъзе синфҳои муодилаҳои интегро-дифференсиалии сингулярӣ бо методҳои оператсионӣ Зарифзода Сарвар Қаҳрамон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон (такрорӣ) Муминова Сафарбегим Баҳриевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Методикаи истифодаи бозиҳои компютерии коромӯзӣ дар таълими донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ Умарзода Сафаралӣ Умар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Ташаккул ва рушди кластери агросаноатӣ (дар мисоли зеркомплекси гӯшту ширии вилояти Суғд) Истамова Сабоҳат Абдулфатоҳевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Тиҷорати электронӣ чун омили рушди иқтисодиёти минтақа Холматова Дилдора Наджмиддиновна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-013
Методикаи таълими графикаи компютерӣ бо истифода аз амсиласозии математикӣ ҳангоми омодасозии мутахассисони босалоҳият Фурқати Сикандари Қаландар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Ҳифзи барномаи компютерӣ дар ҳуқуқи гражданӣ Болтуева Машҳурахон Ёқубовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Пайвастаҳои координатсионии молибден (V) бо 1,2,4-триазолтиол ва тиосемикарбазид Ҳамидова Фируза Рауфовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Рӯйкардҳои назариявӣ ва амалии ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ дар давлатҳои пасошуравӣ Абдуллозода Парвиз Саъдулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Идоракунии иқтидорӣ меҳнатӣ дар таъмини рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд) Негматов Шукруллохон Лутфуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Мукаммалгардонии механизми иқтисодии байналмилалишавии бозори хизматрасониҳои таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Мухаков Манучеҳр Амирхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таъсири кинетин ба фаъолнокии ферментативии маҷмӯи мултиферментии озоди сикли калвини баргҳои растаниҳои олӣ Сайфудинов Аҳлиддин Қиёмович Доктори илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-038
Ҳолати системаи устухонҳо дар беморони дорои диабети қанди навъи 2 дар Тоҷикистон Музафарова Меҳринигор Эмомҳусайновна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Институти иттифоқҳои касаба дар Тоҷикистон (таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ) Нозакзода Зулҳия Зағирдавлат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ташаккули рафтори иҷтимоии хонандагони хурдсол тавассути анъанаҳои миллии халқи тоҷик Собирова Назира Солиҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Усулҳои педагогии рушди қобилияти зеҳнии хонандагон таввасути дарсҳои иловагӣ дар муассисаҳои таълимии кор бо хонандагони болаёқат (дар мисоли Муассисаи таълимии давлатии "Гимназияи №1 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе") Нематуллоев Муродбек Музафарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Равандҳои ҳосилшавии пайвастҳои координатсионии нуқра бо метионин Маҷидов Икром Аҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Таъсири омилҳои хатар ба паҳншавӣ ва ҷараёни клиникии пневмония дар кӯдакони синну соли барвақт Абдураҳимов Рустам Миралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Таҳияи таркиб ва технологияи шакли дору дар асоси моддаҳои фаъоли биологии чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд Рабиев Раҳматулло Маҳмадуллоевич Номзади илм Экспертизаи иловагӣ 6D.KOA-031
Таҳлили сохторӣ ва маъноии истилоҳоти интернетӣ (дар асоси маводҳои забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) Шайдуллои Ҳоҷӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хусусиятҳои агробиологӣ ва маҳсулнокии шаклҳои маҳалии чормағзи юнони (JUGLANS REGIA L.) дар шароити Помири Ғарбӣ Шомамадова Зубайда Дустмамадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-065
Таҳаввули жанри репортаж дар телевизион (дар мисоли ТВ "Ҷаҳоннамо" ва ТВ "Душанбе") Ҳакимзода Раҳим Карим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Пайдоиш ва ташаккули радиоҳои иттилоотиву фароғатӣ дар Тоҷикистон (дар мисоли радиоҳои "Имрӯз" ва "Ховар") Холов Шодмон Ятимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таҳқиқи иқтисодӣ-омории бозори меҳнати минтақавӣ (дар мисоли вилояти Суғд) Маҷидов Абдулмаҷид Абдуҳамидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Такмили механизми идоракунии рушди иқтисодии минтақаҳо (дар асоси маводҳои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Ҳайдарова Муслимахон Ҳусейновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Иттилоотонӣ дар такмили низоми идоракунии иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳасанова Махфират Иномовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Поэтикаи достони "Юсуф ва Зулайхо"-и Абдураҳмони Ҷомӣ Ширинова Бахтинисо Баҳридиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-069
Таъмини кадрии рушди савдои чакана дар шароити иқтисоди бозорӣ Кабутов Қурбоналӣ Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-069
Поэтикаи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон Ализода Наврӯз Алӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-067
Достони "Рамаяна" ва тарҷумаҳои форсии тоҷикии он Манонзода Абубакр Манон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-067
Ислоҳнамоии нуқсонҳои нутқии кӯдакони синни томактабӣ тавассути технология ва барномаҳои компютерӣ Ҳақназаров Толибҷон Меҳриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Мунҷики туризмӣ ва муҳити адабии Чағониён дар асри X ва ибтидои асри XI Жумакулов Жамшид Панжиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-067
Оид ба ҳалшавандагии масъалаҳои таъқибкунӣ ва гурехтан дар бозиҳои дифференсиалӣ Мухсинов Едгор Мирзоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ҷойгоҳи ҷумла дар низоми наҳви забон (бар мабнои романи "Фирдавсӣ"-и Сотим Улуғзода) Юсупова Бибиҷон Ғаниҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккул ва рушди бозори фурӯши барқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобохонова Шаҳрбону Холназаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Самаранокии иқтисодии рушди парандапарварӣ (дар мисоли корхонаҳои парандапарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарифзода Намозали Субҳиддин Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-016
Роҳҳои мукаммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонова Дилором Абдувахидовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Мукаммалгардонии методҳои ташкили истифодаи оқилонаи захираҳои истеҳсолӣ (дар мисоли корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон) Махкамова Чамангул Абдуғафоровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Такмили механизми идоракунии низоми гумруки Тоҷикистон Турсунов Хушруз Муталибович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Хусусиятҳои ғоявӣ, жанрӣ ва сабкии ашъори бачагонаи Латофат Кенҷаева Саъдуллоева Муродгул Файзибековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Коркарди конструксия ва усулҳои ҳисоби механизми сӯзанзанӣ бо амортизатори пружинӣ ва таркиби шарнирии мошинаи дӯзандагӣ Насимова Манижа Муминхоҷаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Коркарди тарҳ ва усулҳои ҳисоби нишондиҳандаҳои ресмонкашандаҳои ресмони сӯзан ва мокугии мошинаи дӯзандагӣ Шӯҳратзода Ганҷина Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Синтез, хосиятҳои термодинамикии моддаҳои энергияғунҷоишашон баланд-ҳидридҳои элементҳои гурӯҳи lA, llA ва лантаноидҳо дар асоси ашёи хоми минералии Тоҷикистон Исозода Диловаршоҳ Тариқ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-042
Ташхис ва табобати осебҳои валодати оризанок бо кефалогематома дар кӯдакони соли аввали ҳаёт Рауфи Ниҳад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Дастгирии нутритивии кӯдакони то 5 сола бо норасоии ғизоӣ Шамсов Бахтовар Абдулҳафизович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Асосҳои илмии усулҳои технологияи мутобиқати парвариши гундум дар шароити водии Ҳисор ва мавзеи Данғара Расулзода Бахтиёр Раҳмонбердӣ Доктори илм Экспертизаи иловагӣ 6D.KOA-065
Ташаккул, рушди илми физика ва таълими он дар Тоҷикистон (солҳои 1948-2012) (дар мисоли Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қурбонхолов Турабек Тошевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-061
Таълими ҳамгирои фанҳои табиӣ-риёзӣ ба омӯзгорони ояндаи технологияҳои иттилоотӣ дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Лутфуллои Саъдулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Ҳаёти илмии халқи тоҷик дар асрҳои XI-XII Раҳимзода Қурбоналӣ Назар Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-061
Методикаи омӯзиши асосҳои барномасозии ба обеъктҳо нигаронидашуда барои ихтисосҳои информатика Ҳабибуллозода Кароматулло Ҳабибулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Нишондодҳои физиологию биохимиявӣ ва маҳсулнокии картошка (SOLANUM TUBEROSUM L.) дар шароити таъсири стрессорӣ Гулов Махмали Қодирович Доктори илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-038
Аз таърихи мақулаҳои фазо ва вақт дар фаҳмиши назарияи нисбият Қурбонов Диловаршо Мирзоевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-061
Асосҳои физикаю химиявии муносиб намудани хӯлаҳо дар асоси нуқра Нимонов Ривож Амирович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-028
Рушди равандҳои рақамисозии маъмурикунии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Касирова Фарангис Ҷунайдуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Такмили механизми иқтисодии истифодабарии сарфакоронаи захираҳои об (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қаландарзода Насибуллои Маҳмадсаид Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Муқимов Сафарбек Давлатбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Инъикоси сиёсати давлатии ҷавонон дар барномаҳои телевизиони тоҷик (дар мисоли барномаҳои телевизионҳои "Тоҷикистон" ва "Сафина") Саидзода Шодонаи Иброҳим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Самтҳои асосии такмилдиҳии ташкили комплексҳои агросаноатии маҳаллӣ (дар минтақаи Рашт) Маҷидов Насимҷон Асрорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
"Туҳфаи шоҳӣ"-и Мирзо Абдулазими Сомӣ ҳамчун сарчашмаҳои таърихӣ Абдулзода Зиёдулло Назар Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-035
Дастгир кардани шахс бо гумони содир намудани ҷиноят Абдуллоева Мадина Камоловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Клиника, ташхис ва табобати комплексии деформатсияи миёндевори бинӣ дар ҳамҷоягӣ бо ринити аллергӣ Муродов Шамсиддин Донабоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ Абдуев Эмом Субҳонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-069
Танзими маданию ҳуқуқии муносибатҳо дар соҳаи хизматрасониҳои таълимӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Нигор Абдуғаффор Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ташкили баҳисобгирӣ ва таҳлили идоракунӣ дар корхонаҳои саноати масоллеҳи сохтмонӣ Ғаниев Убайдулло Файзалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Вижагиҳои жанри дубайтӣ дар адабиёти навишторӣ ва гуфторӣ Бухориев Олим Салимович Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-067
Гидроэнергетикаи хурд дар таъмини рушди устувори минтақаҳои куҳӣ (дар асоси маводҳои ВМКБ ҶТ) Анушаи Мирзо Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Таҳлили лингвокултурологии лексикаи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар асоси осори хаттии забони адабии тоҷикии асарҳои X-XII Каримов Самариддин Раҳматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-067
Такмили низоми дастгирии давлатии рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар бахши аграрии иқтисодиёт (аз рӯйи маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Бойназарова Моҳира Маҳмараҷабовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Ҷанбаҳои ташкилию иқтисодии рушди соҳаи сайёҳи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаров Абдували Маҳмадсаидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-063
Идоракунии рушди устувори сайёҳӣ (дар заминаи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сахибов Евгений Нуруллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташаккул ва рушди фаъолияти дистрибюторӣ дар замони муосир (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Худоёров Шаҳриёр Худойқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-063
Арзёбии самаранокии кластерҳои агросаноатӣ дар минтақа (дар мисоли кластерҳои пахтаи минтақаи Хатлон) Халифазода Ҷовидон Бобохон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Мукаммалкунии ташхис ва муолиҷаи комплексии саркомаҳои бофтаҳои нарм Байзаков Бейбит Тлектесулы Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Политермаи ҳалшавандагӣ ва комплекси фазагии системаи обӣ-намакии сулфатҳо, карбонатҳои натрийю калтсий Маҳмадов Ҳафизулло Раҳматуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Таҳқиқи раванди хлоронии силитсий бо чорхлориди карбон Лолаев Саймумин Шералиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Такмилдиҳии таҳсилоти математикии донишҷӯёни самтҳои техникии муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти олии вилояти Суғд) Мухамедова Шаҳло Файзуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Принсипҳои илмию амалии таҳияи технологияи самти экологии пардоздиҳии маводи табиии нассоҷӣ Яминзода Заррина Акрам Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизоӣ Муродов Амиршоҳ Амиралихонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Мукаммалгардонии низоми музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии коргарони корхонаҳои истихроҷи маъдан (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Холов Зафарҷон Абдуғафорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Идентификатсияи мушкилоти экологии Тоҷикистон ва такмили устувори системаи функсионалии таҳсилоти олӣ дар соҳаи экология тавассути моделсозии математикӣ Саидзода Парвиз Ҳамро Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-041
Функсияҳои метаболикӣ ва респиратории шушҳо дар патогенез, ташхис ва табобатии инфаркти миокард, сактаи ишемикӣ ва ҳангоми омезиши онҳо Файзуллоев Ҳикматулло Тоирович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Идоракунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар раванди саноаткунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафоев Абдулмаҷид Каримович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Особенности содержания педагогической деятельности центров развития ребёнка в условиях педагогической неподготовленности родителей (такрорӣ) Норова Зарина Исмоилова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Таҳқиқотҳо доир ба ҳалҳои полиномиалии муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ Содиқов Маъруфҷон Обидович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ҳалли баъзе масъалаҳои экстремалии назарияи наздиккунӣ дар фазои гилбертӣ Тӯйчиев Анварҷон Маҳмудҷонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Формирование нравственных ценностей у учащихся в школе (на примере уроков английского языка) Олимова Гуландом Сафаралиевна Номзади илм Экспертизаи иловагӣ 6D.KOA-023
Система обучения техническому творчеству в условиях дополнительного образования Тагаева Мавчигул Джураевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Ҳолати системаи кардиореспираторӣ ва психовегетативӣ дар беморони дорои пневмонияи номахсуси интерститсиалӣ Холова Шаҳноза Қудратовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Татбиқи сиёсати саноатӣ дар иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд) Қаюмова Муҳайёхон Хуршедовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Таҳқиқоти плитаҳои сабук бо армиронии омехта Шарифов Абубакр Ҳайдарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Таъсири висмут, қалъагӣ (олово) ва иттербий ба хосиятҳои физикӣ-химиявии сурб Ҳайдаров Ашрафхон Маъруфхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Ҷанбаҳои иқтисодӣ-географии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгирии рушди устувор ва истифодаи захираҳои онҳо Раҳимов Сайдаброр Ассоевич Номзади илм Коркарди иловагӣ 6D.KOA-058
Сохтори ҳудудии ҷойгиршавии аҳолии деҳот ва нақши он дар рушди устувори минтақа (дар мисоли минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон) Мирзоев Азиз Қиматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-058
Нақши иқтидорҳои туристию рекреатсионӣ дар инкишофи иқтисодиёту иҷтимоиёти минтақа (дар мисоли минтақаи Кӯлоби Ҷумҳурии Тоҷикистон) Иброгимова Рухшона Абдуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-058
Мукаммалгардонии низоми идоракунии суғуртакунонии хавфу хатарҳои бонкӣ Султонов Мусулмон Субҳонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Муносибатҳои ҳуқуқии саҳомӣ дар ҳуқуқи мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ Қосимов Фаррух Абдулмуминович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Арзёбии хавфҳои молиявии корхонаҳои саноати хӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амиров Муҳаммадшариф Савзаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии идоракунии рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ (дар мисоли корхонаҳои саноати сабуки вилояти Хатлон) Раҳимзода Муҳаммадҷони Назар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Тадқиқи усулҳо ва василаҳои такмили идоракунӣ дар низомҳои иҷтимоӣ-иқтисодии осебпазир (дар мисоли минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сафаров Абдулманон Маҳмадсаидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Интродуксияи буттаҳои ороишӣ (Weigela thunb. ва Clematis L.) барои кабудизоркунии шаҳри Душанбе Назирзода Рамазон Сафар Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-065
Рушди соҳибкории хурду миёна дар саноат ҳамчун заминаи индустриякунонии иқтисоди миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)(такрорӣ) Лолаев Зоирҷон Холович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Баҳодиҳӣ ва суғуртакунии хавфҳо дар корхонаҳои саноати бофандагӣ Хайруллоев Фаррух Неъматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Фаъолияти адабӣ ва тарҷумонии Ҳасан Ирфон Боронов Умедҷон Хуҷамуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-069
Хусусиятҳои иқтисодӣ-географии муҳоҷирати меҳнатӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳақназаров Умарали Нуралиевичч Доктори фалсафа (PhD) Тамдидшуда 6D.KOA-058
Саҳми Садриддин Айнӣ дар таҳқиқи таърихи халқи тоҷик (нимаи дуюми асри XIX- ибтидои асри XX) Баҳорзода Сироҷиддини Ашур Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-024
Рушди соҳибкории хурду миёна дар соҳаи кишоварзӣ (дар мисоли вилояти Суғд) Турсунова Матлубахон Иброгимовна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-016
Омилҳои институтсионалии таъмини амнияти сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Фарҳод Анвар Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Теория и практика формирования духовных качеств и ценностей личности учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан Давлатшоев Изатулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Поэтикаи сурудҳои халқии тоҷикӣ Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-067
Организационно - экономические механизмы развития регионального энергетического рынка (на примере Согдийской области Республики Таджикистон) Алиназарова Мавлуда Абдухасановна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Механизми ташкилӣ - иқтисодии танзими комплекси агросаноатӣ дар шароити гузариш ба рушди устувор Назарзода Алишер Сафар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Методикаи ташаккул додани тафаккури математикии бакалаврҳо тавассути ҳалли масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта ҳангоми омӯзиши фанни математикаи олӣ (дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Солиев Мирзон Норович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Хатари ифротгароии динӣ ва фарҳанги миллӣ Давлатзода Аҳмад Ширинхуҷа Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-029
Таҳлили иқтисодӣ-омории самаранокии истифодабарии захираҳои замини хоҷагии қишлоқ: назария, методология ва амалия Эргашева Моҳира Абдуллоҷоновна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ислоҳи системаи лахтабандии хун ҳангоми ҳомилагии инкишофнаёфта Раҷабзода Назирабонуи Файзали Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Хусусиятҳои бадеӣ ва услубии насри Аҳмади Ғаззолӣ Саидғанизода Саидсултонхон Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Таҳқиқи матншиносӣ ва поэтикии осори насрии Аҳмади Ҷом Мирзоҳофизиён Меҳрафкан Мирзоҳофиз Доктори фалсафа (PhD) Дар баррасии шуъба 6D.KOA-037
Қонуниятҳои тақсимоти шароитҳои гидрометеорологӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон Шарофзода Фируз Алиҷон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Рушди усулҳои ҷудосозии селҳо аз γ- квантҳои энергияашон беҳад баланд аз рӯйи маълумоти детекторҳои черенковии таҷҳизоти баландкуҳӣ Ризои Баҳромзод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Таҳлили маъноиву сохтории консепсияи "одоб" дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Хушматов Намоз Раҳмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Беҳсозии пешгирӣ ва табобати оризаҳои шушӣ дар беморони дорои осеби омехтаи кос Сафаров Амирхон Хукматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Танзими ҳуқуқии соҳибкории оилавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Рофиева Азиза Ҳамдамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Масъалаҳои асосии ҳуқуқи моликияти коммуналӣ Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Асосҳоҳои методикии тадбиқи технологияҳои мултимедиавӣ дар ҷараёни таълим (дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилояти Хатлон) Ибрагимов Одилжон Комилжонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Таҳқиқи луғавӣ - маъноӣ ва сохтории вожагони марбут ба ҳайвоноти хонагӣ (дар мисоли маводи лаҳҷаи Варзоб гурӯҳи "варзобӣ") Рузиев Меҳрубон Миралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-067
Хусусиятҳои лексикӣ ва услубии тарҷумаҳои англисии ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ Сангинова Шаҳноза Каримбоевна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-036
Проблемы эффективного функциионирования и регулирования рынка труда Республики Таджикистан в условиях трансформации: теория, методология и практика Ғоибназарзода Саид Муҳаммадназар Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
"Таърихи Фаришта" ҳамчун сарчашмаи омӯзиши таърихи дакан Ҳусайнов Саидҷалол Саймаҳмудович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Муколамаи Фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Таъсири технологияҳои иттилоотӣ ба арзишҳои ахлоқӣ: таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ Исомадинова Фарзонахон Маҳмудҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Повышение эффективности управления в экономике социального сектора (на примере системы здравоохранения Республики Таджикистан) Аюбӣ Фируза Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Тафриқабандии минтақавии сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Назаров Муродалӣ Солиҳович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Саҳобаи Астарободӣ ва осори адабии ӯ Баёнов Маҳмаднабӣ Бабаҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-067
Асосҳои методии барномасозӣ ва арзёбии салоҳияти хонандагон аз математика ва инфарматика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Назаров Аҳтам Пулотович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Идоракунии рушди бахши давлатии хизматрасониҳо дар самти пешниҳоди неъматҳои муҳимми иҷтимоӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Азимова Муқадасхон Муҳамедовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ономастикаи "Ёддоштҳо"-и Садриддин Айнӣ Имомбердиева Саломат Менгликуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Асосҳои лоиҳакашии биноҳои шаҳрвандӣ бо конструксияҳои иҳотавии энергиясамаранок (дар мисоли Тоҷикистон) Каримов Насимҷон Мирзораҳимович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Иловаҳои ғизоӣ дар асоси ашёи хоми растанӣ Мирзораҳимов Қурбоналӣ Каримович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Маҳсулнокии навъҳои картошка вобаста ба меъёри истифодаи нуриҳои органикию минералӣ дар шароити Водии Ҳисор Саидов Фахриддин Муминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-065
Оптимизатсияи пешгӯии оқибат ва интихоби тактикаи табобати перитонити паҳнгашта Сараев Алишер Раҳматуллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Хусусиятҳои экологию фаунистӣ ва маконию замонии орнитофаунаи Помир Абдулназаров Абдулназар Ғоибназарович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Асосҳои илмии муносибгардонии омилҳои агротехнологие, ки ба маҳсулнокӣ ва сифти пахтаи миёнанах дар шароити Тоҷикистони Ҷанубӣ мусоидат мекунанд Саидзода Раҳмон Фатҳулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-065
Хусусиятҳои ҷараёни клиникӣ, патогенез ва табобати алопетсияи лонавӣ дар кӯдакон Бозоров Савриддин Сулаймонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Баҳодиҳии маҳсулнокии гӯсфандон аз рӯйи нишондиҳандаҳои биохимиявии хун (такрорӣ) Муродова Моҳира Ҳусеновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Таъсири зичии ниҳолҳои ҷуворимакка дар киштҳои ангорӣ ба маҳсулнокии он дар шароити минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон Аламуратов Бахтиёр Боронович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-065
Хусусиятҳои психовегетативӣ ва конститутсионалии беморони дорои лейкемияи шадиди миелоидӣ вобаста аз хусусиятҳои типологии фард ва табобати комплексии он Кароматова Тахмина Изатулоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Таъсири норасогии микронутриентҳо ба инкишофи пренаталии ҷанин дар наврасони дорои ҳомилагии бармаҳал Пулодзода Фавзияхонум Пулод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Баҳодиҳии самаранокии табобати комплексии гипогонадизми аввалияи мардҳо Мустафоқулов Сухроб Салимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Такмилдиҳии технологияи самараноки захираи намӣ вобаста аз коркарди чуқурии хок дар заминҳои лалмии водии Ҳисор Солиҳов Маҳмадсалим Маҳмадуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-065
Муродифоти ибораҳои номӣ ва ҷумлаҳои сода "Чор дарвеш" Иброимова Гуландом Наимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Таҳлили сохторӣ ва маъноии истилоҳоти китобдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Робияи Абдусамад Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Таҳлили луғавию грамматикии истилоҳоти кулолгарӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Ҷаҳонгиров Шамсиддин Ҳотамқулович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои пайравӣ ҳол дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи "Ёддоштҳо"-и Садриддин Айнӣ) Давлатов Назирмад Муродзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Роҳҳои калимасозии исм дар осори Абдулҳамид Самад Валиев Ҷамшед Абдурасулович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Таҳқиқи лингвистии топонимияи воҳаи Сурхон (такрорӣ) Турсунова Мунаввара Аъзамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Ташаккули фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ мавриди омӯзиши назария ва амалияи ҳалли масъалаҳои матнӣ Шукурзода Хуршеди Абдумумин Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Асосҳои педагогии ҳамгироии таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонова Фарангис Абдураҳмоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ташаккули донишҳои одитарини физикии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар раванди таълими математика Раҳимов Ҷамшед Хуҷамуродович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов) (такрорӣ) Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ташаккули салоҳиятнокии бисёрвазифагии касбии омӯзгорони ҷавони мактаби олӣ Хомидова Ферузахон Латиповна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Афкори педагогии мутафаккирони халқи тоҷик ва нақши он дар ташаккули арзишҳои оиладорӣ (дар мисоли осори Унсурулмаолии Кайковус ва Муҳаммад Ғаззолӣ) Олимов Тағойбек Шодиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Мукаммалгардонии сохторҳои минтақавии ҳамгироишудаи агросаноатӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) (такрорӣ) Бобошерзода Нозанин Қарақул Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ташаккул ва рушди бонкдории исломӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонов Зафарҷон Абдусамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Хусусиятҳои педагогии ташаккули арзишҳои ватандӯстии донишҷӯён дар раванди таҷрибаомӯзии таълимӣ Ҳайдарова Мавзуна Маҳмудҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Шартҳои педагогии омодасозии омӯзгорони макотиби олӣ ба татбиқи технологияи инноватсионии муосири таълим Ахмедова Манижахон Фаррухҷоновна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Ташаккули салоҳияти акмеологии омӯзгорони ояндаи математика дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ Абдуллаева Заррина Нумоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Раванди танзими муносибатҳои байниэтникӣ ҳангоми тағйирёбии ҷомеа (дар асоси таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳамидзода Ҳусейн Халифабобо Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Хусусиятҳои сиёсати экологии давлатҳои Осиёи Миёна дар шароити ҳозира Мирзоев Саидмузаффар Мирзомуродович Доктори фалсафа (PhD) Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-001
Таҳлили иқтисодӣ-омории самаранокии энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Тураева Муқаддам Турабойевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ташаккули механизми бозори қарзҳои ипотекӣ дар шароити муосир (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шафиев Бахтиёр Зиёратшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Шароитҳои педагогии рушди салоҳиятнокии касбии омӯзгори технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шароити иттилоотикунонии таҳсилот Арипова Машҳура Раҳимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Имконияти педагогии омодагии донишҷӯёни донишгоҳҳои педагогӣ ба инкишофи шавқи маърифатии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаҳорова Супарна Хуҷамуродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Таҳқиқи мероси педагогӣ оид ба тарбияи маънавӣ-ахлоқии ҷавондухтарон ва аҳамияти истифодаи он дар корҳои беруназдарсии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ Сафарова Майрамбӣ Давлатовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Сиёсишавии дин ва хусусиятҳои муҳими он дар шароити инкишофи ҷомеаи Тоҷикистонӣ: таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ Исмоилзода Маъруф Искандар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Имкониятҳои истифодабарии самараноки сарватҳои таърихию фарҳангии минтақаи кӯҳистони Бадахшон дар ташкили ҳудудии сайёҳӣ Симоилбеков Асрор Музофирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-058
Моделсозии математикии мавҷҳои статсионарии сӯзиши филтронаи газҳо ва устувории онҳо Қобилов Маруф Маҳмудович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Амсиласозии таъсири омилҳои иқлимӣ ва танзими реҷаи гидрологии дарё бо истифодаи таҳқиқоти дендрохронологӣ (дар мисоли Тиён-шон ва Помиру-олой) Бахтиёров Зулфиёр Бахтиёрови Номзади илм Тамдидшуда 6D.KOA-055
Таъсири яхбандии муосир ва кӯлҳои баландкӯҳ ба ташаккулёбии маҷрои ҳавзаи дарёи ғунд (Помири Ҷанубу Ғарбӣ, Тоҷикистон) Наврузшоев Ҳофиз Довутшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ҷанбаҳои географии рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақаҳои кӯҳистон (дар мисоли минтақаи Рашти Ҷумҳурии Тоҷикистон) Муҳаббатова Наргис Номзади илм Коркарди иловагӣ 6D.KOA-058
Такмили механизми таъминоти иттилоотии низоми идоракунии тандурустии Тоҷикистон Нематова Парвина Муҳамадалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Консепсияи шахсият ва ҳунари чеҳранигорӣ дар осори Садриддин Айнӣ (такрорӣ) Бобораҷабова Гулноза Зиёвиддиновна Номзади илм Ба экспертиза равоншуда 6D.KOA-020
Шароитҳои педагогии таъмин намудани муҳити тандурустӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ (такрорӣ) Абдусамадзода Бахтулло Абдулмароб Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Мушкилоти лексикӣ дар тарҷумаи бадеӣ (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) Зарипов Қобилҷон Ашуралиевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-036
Фалсафаи тибби Абубакр Закариёи Розӣ Шарофзода Маъруфҷон Обид Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Таҳлили муқоисавии воситаҳои ифодаи одоби гуфтор дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз нигоҳи тарҷума Аминов Фируз Саидмирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Таъсири титан ва сирконий ба хосиятҳои хӯлаҳои рӯҳии Zn5Al ва Zn55Al Аминов Фируз Миррахимович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Оптимизатсияи ташхис ва усулҳои реконстрксияи тобхурии патологии шараёни сутунмуҳра Юнусов Хусейн Абдулхакович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-060
Бемории Бехчет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: басомад, фенотипҳо, ташхис Холов Сайфуддин Сайфуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Гандумҳои Бадахшони Тоҷикистон ва Афғонистон ҳамчун маводи аввалия барои селексия Абдуламонов Аҳмад Қозимамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-064
Масъалаҳои субъекти ҳуқуқи маданӣ будани шахсони воқеӣ: ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонализода Нурулло Шамсулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар таҳаввул ва ташаккули забоншиносии араб Исмонов Кароматулло Бадридинович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Функсияи экологии Тоҷикистон дар шароити муосир: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ Қодирзода Мирзоқодир Аюб Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Асосҳои илмӣ-методологии ташаккули фаъолияти таълимӣ-маърифатии донишҷӯён дар раванди машғулиятҳои амалӣ аз фанни химия Исмоилова Муборакби Кенжаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Методикаи ташаккули салоҳиятмандии касбии донишҷӯён ҷиҳати омӯзиши истилоҳоти иқтисодӣ дар раванди таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Шамсова Бибихосият Қудратовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Такмили механизми устувории низоми бонкии Тоҷикистон дар шароити муосир Нуров Маҳмадназар Раҷабалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ташаккул ва рушди механизмҳои татбиқи лоиҳаҳаои минтақавии сармоягузорӣ (дар мисоли вилоятим Хатлон) Обидов Фирдавсҷон Фозилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Замонат ҳамчун усули таъмини иҷрои уҳдадориҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоқикистон Одинаева Нилуфар Муҳамадиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) Саидова Ситора Назаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Алоқамандии байни электрогузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-041
Имкониятҳои мутобиқшавӣ ва статуси вегетативии донишҷӯён бо намудҳои гуногуни агрессия ҳангоми ташаннуҷи эҳсосотӣ Арабзода Сарвиноз Нозировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ Абдуалимзода Исмоил Иброҳим Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-018
Фалсафаи иттилоот ва ҷаҳонбинии муосири илмӣ Камолов Шодмонҷон Валихонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Телевизион-омили ҳамгироии ҷамъиятӣ-сиёсӣ (дар мисоли телевизионҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сафарзода Манучеҳри Наҷот Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Сохт, мавзуъҳо ва поэтикаи қасидаҳои Сайфи Исфарангӣ (такрорӣ) Раҳматова Озодахон Анварҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Такмили баҳисобгирӣ ва аудити дохилӣ дар муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ (дар мисоли муассисаҳои таълимӣ ва томактабии ғайридавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарифов Саидмурод Раҷабалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Диверсификатсияи иқтисодиёт чун воситаи таъмини рушди устувории саноат (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Мансурова Мафтунахон Ғуфроновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Механизми ташкилӣ-иқтисодии ташаккули инфрасохтори электороэнергетикӣ дар заминаи рушду устувори иқтисодӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳомидова Машҳура Исматҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ҷанбаи педагогии урфу одат ва аъанаҳои пешқадами миллии оилавӣ дар ташаккули арзишҳои маънавӣ-ахлоқии мактаббачагони хурдсол Бобоева Бимарьям Мирзовахидовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Развитие теории и практики раскрытия и преставления финансовой информации в банковском секторе Давлатов Алиджон Азизбекович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Формирование духовно- нравственных качеств учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан на традициях и ценностях этнопедагогики Нурзода Мехрафруз Абдулбоқи Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои клиникӣ-гематологӣ ва рентгенологии осебҳои системаи устухону буғумҳо ҳангоми лейкемия ва табобати комплексии онҳо Камолова Гулҷаҳон Нематуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Таъсири омилҳои миллию этникӣ ба равандҳои сиёсии шарқи анъанавӣ (таҷрибаи Афғонистон) Исматуллои Сунъатулло Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-001
Хусусиятҳои нишондиҳандаҳои физиологӣ дар заминаҳои никоҳҳои хешутаборӣ дар донишҷӯёне, ки аз минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунанд. Ҳомидҷонова Дилором Ҳомидҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Хусусиятҳои клиникӣ-гематологӣ ва рентгенологии осебҳои системаи устухону буғумҳо ҳангоми лейкомия ва табобати комплексии онҳо Камолова Гулҷаҳон Нематуллоевна Номзади илм Тамдидшуда 6D.KOA-008
Интродуксияи растаниҳои пиёзии худрӯй (Allium L., Tulipa L.) дар шароити Тоҷикистони Шимолӣ Ҳайдарова Назирахон Раҳимҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Таркиби иони ва карбонии аэрозолҳои атмосфераи ш. Душанбе Шарипов Сафарали Раҷабалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Оиди ҳалшавандагии баъзе синфҳои операторҳои интегралии сингулярии дученака бо ғеҷиш (такрорӣ) Эшонқулов Алишер Алигулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Механизми ташкилӣ-иқтисодии баландбардории самаранокии низоми истеҳсолӣ (дар асоси маводҳои саноати алюминии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҷаборова Мадина Ҷумаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Наздиккунии ҳамҷояи беҳтарини функсияҳои комплексқиматаи даврӣ ва ҳосилаҳои онҳо дар L2 (такрорӣ) Раимзода Фараҳноз Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Амнияти молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон: арзёбӣ ва самтҳои таъмини он Файзуллоева Фируза Фозиловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Мукаммалгардонии муносибатҳо оид ба ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар заминаи маводҳои корхонаҳои саноатии сохтмонӣ) Наҷмиддинзода Абдураҳмон Мирзо Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-062
Норасоии музмини дил:басомад, ҷараён, хусусиятҳои табобат ва бемориҳои ҳамроҳ дар марҳилаи беморхонагӣ Файзуллоев Абуалӣ Исуфҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Таҳлили системаи антиоксидантӣ дар растании Solanum tuberosum L. бо истифодаи омили экзогении брассиностероидӣ Астанақулова гурдофарид Маҳрамшоҳевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ислоҳоти конститутсионӣ дар давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлили ҳуқуқӣ-конститутсионӣ Шерализода Ҷомӣ Шералӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Хордофонҳои торӣ-мизробии тоҷик дар низоми навозандагии ансамблӣ-оркестрии миллӣ: таҳқиқоти этноорганологӣ Давлатзода Баҳодур Давлат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-070
Хусусиятҳои аломатҳои клиникӣ ва оқибатҳои ҷароҳатҳои кушодаи чашм дар кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидҷамолов Комилҷон Маҳмадҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Қофия ва радиф дар ғазалиёти Абдураҳмони Ҷомӣ Назар Бохруло Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-020
Тасвири бадеии воқеияти иҷтимоӣ дар насри мустанади Ӯрун Кӯҳзод Каримова Ҳилола Қодиралиевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Механизми танзими давлатии бозори меҳнат дар шароити барзиёдии меҳнатӣ (аз рӯйи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Абдураҳмонова Наргиза Музаффаровна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-017
Банақшагирии стратегии рушди инвеститсионии иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Оқилҷонова Шаҳноза Юнусовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Бехатарии электрикии истифодабарии манбаъҳои алтернативии энергия дар Тоҷикистон Абдурахмонов Абдукарим Якубович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Эпизоотология ва такмили маҷмӯи тадбирҳои зиддилейкозӣ дар Тоҷикистон Набиев Муҳаммад Набихонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Таҳияи таркиб ва технологияи маҷмаагиёҳи зиддидиабетӣ Раҳимова Малика Халимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Проблемаҳои оилаи муосир бо кудакони дорои имкониятҳои маҳдуди вобаста ба нуқсонҳои модарзодӣ ва тавошбахшии тиббии иҷтимоии он Шодихон Ҷамшед Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Масъалаҳои мубрами модарии мавридӣ дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия: назария ва амалияи истифодаи технологияҳои ёрирасони репродуктивӣ Пурге Анна Роландовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар забони адабии муосири тоҷик (такрорӣ) Одинаев Саидаҳмад Полвонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Ҳуқуқ ба таҳсил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: пажӯҳиши таърихӣ-назариявӣ Файзализода Бахтиёр Файзалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Масъалаҳои ташакулёбии маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (такрорӣ) Ҳабибов Далер Абдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Идоракунии давлатии фаъолияти гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқии маъмурӣ Соибов Зайниддин Маҳмадшарифович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Лексикаи "Кимиёи Саодат"-и Абдуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ Раҳмоналиев Ҷовидон Худоёрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хусусиятҳои моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон ва дахолати давлатҳои хориҷӣ ба онҳо (такрорӣ) Шарафуддин Шарафёр Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сарфии "Зафарномаи Хусравӣ" Асоева Бунафша Ҷумаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ҷанбаҳои назариявӣ ва ҳуқуқии конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Исозода Парвиз Асадулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Ҷинояткории тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: муаммоҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ ва криминологӣ Абдуллаева Рано Абдуалиевна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Муқоисаи корбурди пешояндҳо ва таҳлили маъноии онҳо дар заминаи тарҷумаи англисии асарҳои "Ёддоштҳо", "Мактаби кӯҳна" ва "Аҳмади девбанд"-и С. Айнӣ Қосимов Муҳаммадҷон Сафарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккули салоҳиятнокии омӯзгорони ояндаи санъати тасвирӣ дар раванди таҷрибаомӯзии пленэрӣ (такрорӣ) Ғаниева Малика Абдуқодировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Асосҳои педагогии ташаккули фарҳанги экологии омӯзгорони ояндаи технология (таълими меҳнат) (такрорӣ) Исматдинов Алишер Муҳамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Парадигмаи нави рушди ҳудудҳои деҳот (дар мисоли вилояти Омск) Лукина Татьяна Сергеевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Усулҳои парвариши шолии ангорӣ дар шароити Ҷанубу Ғарбии Тоҷикистон Шакаров Нодирҷон Ҷамшедович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-065
Маҳсулнокии чормағзи заминӣ дар кишти ангорӣ вобаста аз муҳлати кишт ва зичии ниҳолҳо дар шароити Тоҷикистони Марказӣ (такрорӣ) Бегназаров Давлатманд Бобошоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-065
Асосҳои педагогии ташаккули салоҳияти экологии омӯзгорони ояндаи биология дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон Назаров Тоҳирҷон Холмуминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Баҳодиҳӣ ба омилҳои хатар ва оптимизатсияи табобати омосҳои бадсифати трофобласти Сатторова Моҳинисо Абдултабобовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Убайд Раҷаб ва анъанаи ёддоштнависӣ дар адабиёти муосири тоҷик Давлатов Умаралӣ Мирзоалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Шароитҳои педагогии ташаккули салоҳиятҳои касбии донишҷӯёни коллеҷҳои тиббӣ дар ҷараёни баргузории чорабиниҳои таълимӣ-тарбиявӣ Маҳмудзода Қумринисо Нуралӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Синтез дар асоси ҳосилаҳои аминокислотагӣ ва пептидии глитсерин бо фуллерен C60 (такрорӣ) Гулов Амридин Абдуалиевич Номзади илм Тасдиқшуда
Коркарди таркиб ва технологияи шакли доруҳои таъсирнокиашон зиддимикробӣ ва ҷароҳатдармонӣ дар асоси мармараки мускат, ки дар Тоҷикистон мерӯяд Махсудов Кобилджон Саидмахдиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Коррексияи ҷарроҳии деформатсияҳои бинӣ ба ҳамҷоягии эътилолиятҳои ковокии бинӣ Маҳмудназаров Маҳмадамин Имомович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Хусусиятҳои иқтисодӣ-географии рушд ва ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор Ибодов Шуҳрат Маҳмадиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-058
Эпизоотологияи табларзаи эфемерии чорвои калони шохдор ва тадбирҳои мубориза бо он дар Тоҷикистон Давлатов Соҳибназар Холиқович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Вазъи эпизоотӣ ва пешгирии хоси брадзоти гӯсфандон дар Тоҷикистон Исматов Илҳом Асадуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Омӯзиши археологии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1946-2020) Шоинбеков Фируз Нағзибекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ дар Тоҷикистон ва таъмини амнияти он дар шароити таҳаввулоти глобалии ҷаҳони муосир (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) Нодирхонов Гулназар Гулбозхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Такмили арзёбии шуғли пурмаҳсули аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Наврузҷон Назар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Механизми ташкилӣ-иқтисодии рушди соҳибкории хурду миёна дар шароити муосир Муллоев Парвиз Негматджанович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Хусусиятҳои минтақавии рушд ва ҷойгиркунии фирмаҳои бизнеси хурд ва миёна (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Каримов Ином Исмоилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Такмили шарикии давлатию хусусӣ дар иқтисодиёти минтақавӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Тухсанбоева Хуршеда Маҳмудовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Технологияҳои педагогии тарбияи ахлоқию ҳуқуқии мутахассисони оянда дар муҳити инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олӣ Ҷорубов Фахриддин Файзиддинович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Асосҳои педагогии омӯзиши технологияҳои компютерӣ ба донишҷӯён-мутахассисони ояндаи равияҳои иқтисодӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодиров Ҷаъфар Ашурович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Консепти "Забон" дарр тасвири забонии ҷаҳонии тоҷикон (дар асоси маводи забони тоҷикӣ) Наҷмиддиниён Файзулло Раҷаб Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Назарфиребии сиёсӣ ҳамчун таҳдид ба суботи сиёсии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Нуриддинзода Сайҷамолидин Ҳайдар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Изатуллозода Пайрави Нусратулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Воситаҳои забонӣ ва тарзи баёни модалӣ-субеъктивӣ дар забонҳои гуногунсохтор (дар мисоли маводи забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) (такрорӣ) Шарипов Баҳром Абдуалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Таҳлили муқоисавии пешояндҳои ифодакунандаи замон ва самту ҳаракат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси "Ёддоштҳо"-и Садриддин Айнӣ) Ашурмадов Қиматалӣ Машарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Тасвири "Боди сабо" дар ғазали асри XIV Забирова Меҳринисо Элбегова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-069
Хусусиятҳои хоси равандҳои маҷроии дарёҳои Тоҷикистон дар шароити тағйирёбии иқлим ва босуръат ташаккулёбии фаъолияти хоҷагиҳо Маҷидов Одинабой Шарифмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Таҳқиқ ва коркарди системаҳои электрикии локалӣ дар асоси дастгоҳҳои энергетикии амудӣ-меҳварӣ бодии намуди каруселӣ Раҳимов Фирдавс Мирзоумарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Пешгирӣ ва бартарафсозии интерференсияи грамматикӣ дар нутқи русии донишҷӯёни Чин Ма Дэу Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Равандҳои ҳамгироӣ оид ба истифодаи самаранокии захираҳои обии давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ: методология, таҳлил ва усули ояндабинӣ Садриддинов Мануҷеҳр Исломиддинович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Интегронидашавандагии пурраи системаи муодилаҳо дар дифференсиали пурра бо коэффитсиентҳои сингулярӣ Шарипов Бобоали Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ифодаи мафҳуми ҷинсият ва таҳаввулоти шаклию маъноии он дар забони адабии муосири тоҷикӣ Муродзода Мукаррамаи Раҷабалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони адабии муосири тоҷикӣ Каримова Гулзира Нуруллоевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар низоми сарчашмаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои назария ва амалия Камолзода Илҳом Икром Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоӣ ва ташкилии ҳифзи солимии репродуктивии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобохоҷаева Масуда Облакуловна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Иқтидори захиравии минтақаи сайёҳию рекреатсионии Фарғонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои ташкили ҳудудии фаъолияти сайёҳӣ-рекреатсионӣ Хоҷаева Азизахон Ҳакимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-058
Хусусиятҳои иқтисодӣ-географии ташкили хоҷагии оби ҳудуди деҳотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодиёти тағйирёбанда Максумова Шаҳноза Уктамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-058
Таҳлили сохториву маъноии истилоҳоти анатомия (остеология) дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Асоев Ҷомӣ Хайруллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ҷанбаҳои ташкилию иқтисодии рушди бозори хизматрасониҳои иттилоотӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Буриев Беҳрузжон Маҳмадалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Такмили механизми ташкилию иқтисодии музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии коргарони ташкилотҳои лоиҳакашии сохтмонӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Байматова Манзура Менгатовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Хусусиятҳои патогенетикии ислоҳи омилҳои антиогенези коронарӣ ҳангоми бемории ишемикии дил (такрорӣ) Муминҷонов Суҳайли Аҳмадҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Таҳлили лингвистии майдони луғавиву семантикии "Тааҷҷуб/Surprise" дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Аламурадова Робия Аланазаровна Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-036
Коркарди чорабиниҳои судбахши маҷроташкилкунанда бо мақсади ҳифзи иншоотҳои хоҷагии халқ аз обхезӣ (дар мисоли водии Қизилсу ва Ёхсу) Абдуллов Ҷаҳонгир Давлатбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-057
Бозори хизматрасониҳои бонкӣ: ташаккул ва рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Дембегиев Мисралӣ Сафармадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Асосҳои педагогии фаъолнокии фаъолияти маърифатии хонандагон тибқи муносибати аксиологӣ дар раванди таълим (дар асоси маводҳои фанҳои биологӣ) Дадобоева Муслима Бахтиёровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо ва аз рӯи маҷмӯи ҳукмҳо: масоили назариявӣ ва амалӣ Аминзода Зокирҷон Тоҳир Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-019
Вазифа ва масъулияти муҳаррири телевизион (дар мисоли телевизионҳои "Тоҷикистон" ва "Сафина") Исматуллои Ҳабибулои Нарзуллозода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Рушди хизматрасониҳои иҷтимоӣ омили муҳими баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Асоев Илҳом Зикрёевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Таҳлили луғавӣ-семантикии сифатҳои аслӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ (дар мабнои маводи адабиёти бадеӣ) Маликов Абдулвоҳид Расулҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-068
Синдромҳои асосии клиникӣ ва оризаҳои кардиореналӣ ҳангоми миеломаи сершумор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоева Ситора Наврузовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Асосҳои методии таълими элементҳои комбинаторика дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ (такрорӣ) Моҳираи Раҳмон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Амнияти иттилоотӣ ҳамчун унсури пойдории амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаландаров Фирдавсҷон Шоназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Коркарди системаи идоракунии сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга (дар мисоли ҶСК "ШАТ") (такрорӣ) Амирханов Алишер Сайвалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Хусусиятҳои зиддибактериявӣ, зиддизанбӯруғӣ ва антиоксидантии растаниҳои авлоди ALLIUM L., ки дар Тоҷикистон мерӯянд Мирзоева Фазила Давлаталиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Нақши саноатикунонии босуръат дар таъмини рушди иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғд) Солиев Ҳомидҷон Абдуманнонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Ташаккул ва рушди модели корпоративии бахши давлатӣ дар шароити бозор (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҷалилов Ромиш Рустамович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Нақши сиёсати зиддимонополӣ дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон (такрорӣ) Тоҷидинова Зебохон Сангиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Мутобиқати савтии калимаҳои русиву аврупоӣ ва усулҳои ба меъёр даровардани онҳо дар забони адабии муосири тоҷикӣ Холова Моҳира Буриевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Фразеологияи забони Насри Ӯрун Кӯҳзод Худоёрова Нигина Зардовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Асосҳои институтсионалии рушди низоми иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қурбонова Шоҳиста Хайруллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон Садирова Сумайро Саидаҳмадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-064
Тавсифи биохимиявии фенолҳои растании пахта Меҳринигори Булбулназар Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-038
Таълимоти машшоияи шарқӣ дар бораи зан (такрорӣ) Амирбекова Иқлима Ҷаборовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир Мирбобоева Бибивахӣ Мирбобоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак Абдулхайрзода Ҷамила Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Механизми ташкилию иқтисодии рушди соҳибкории хурд да соҳаи хизматрасонӣ: назария, метология, амалия Нажмиддинов Фирдавс Нуриддинович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Хоҷагии қишлоқи Вилояти Кӯлоби ҶШС Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) Исуфов Шердил Ватанович Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Мукаммалгардонии қарздиҳии ипотекии манзилӣ дар ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир Раҳимов Ромиз Рамазонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Таҳлили луғавӣ-грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи "Ёддоштҳо"-и Садриддин Айнӣ) Саидова Нилуфар Абдулмаҷидовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ (дар асооси маводи насри бадеӣ) Убайдуллоева Мавзунахон Азамовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Муҳоҷирати меҳнатӣ ва нақши интиқоли маблағҳои муҳоҷирон дар рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзоева Меҳрубону Умаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Антропонимияи Кӯлоб ва атрофи он (таҳқиқи забоншиносӣ) Қаюмова Мубина Бобоевна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-021
Хусусиятҳои минтақавии баҳои самаранокии истифодаи заминҳои аридӣ дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон (назария, методология ва амалия) Шералиев Эмомалӣ Нуралиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Истилоҳоти этникӣ дар "Шоҳнома"-и Абдулқосим Фирдавсӣ Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз рӯи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: муаммоҳои назария ва амалия Болтуев Умедҷон Самадович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-018
Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Такмили механизми мубориза бо коррупсия барои таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Нидоев Шохрух Низомҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Истеҳсолоти ҳунармандии тоҷикони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон дар асрҳои XIX-XXI Шоназар Ҷавҳари Муносиб Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Таҳкими сиёсати давлатии мусоидат ба таъмини шуғли алтернативӣ дар иқтисодиёти деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Хосамоҳ Худойдод Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-017
Устувории динамикии иқтисодиёти миллӣ: назария, методология, амалия (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳакимова Мафтуна Фотеҳовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҳолати функсионалии гардиши хун ва тавозуни вегетативӣ дар ҳомилаҳои дорои преэклампсия ва ислоҳи онҳо Исмоилова Малика Шарифҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-054
Таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ва нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявии навъҳои гундум Содиқзода Моҳинав Саидҳомид Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Фазлиддин Муҳаммадиев ва таҳаввули ҳикояи муосири тоҷик (солҳои 60-80-уми асри XX) Раҳмонов Ҳафиз Азизович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Наздикшавӣ ва суммиронии мутлақи қаторҳои дучандаи Фурйеи функсияҳои қариб даврӣ Сафарзода Эшмати Ҳотам Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Хусусиятҳои клиникӣ-эпидемиологӣ ва иммуналогии ҷараёни коинфексияи ВНМО/гепатити С дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонов Ҷамшед Эркинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Шароитҳои педагогии такмилёбии шуурнокии миллии донишҷӯён дар муҳити бисёрфарҳангии таҳсилоти донишгоҳӣ Қурбонов Маҳмадӣ Сатторович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои педагогии таълими омодагии ибтидоии ҳарбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Холмуродов Манучеҳр Ғуломҳайдарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ҳифзи ҳуқуқи байналхалқии муҳоҷирони меҳнати ва аъзоёни оилаи онҳо Давлатов Хизр Хакимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Таъсири ҳуқуқи созмони умумиҷаҳонии савдо ба қонунгузории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мамадамонов Умед Мулкамонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Таҳлили сохторӣ-семантикии нутқи мазмунан нақлшуда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар заминаи асарӣ "Ёддоштҳо"-и С. Айнӣ Саидова Мавзуна Абдулҳакимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ (дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сафаров Зулфиқор Азаматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-062
Таъсири нанонайчаҳои карбонӣ ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши хунуккунандаҳо дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун, бо назардошти ҳудуди критикӣ Ҷумъаев Саидҷаҳфар Сафаралиевич Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-041
Унсурҳои забони омиёна дар ашъори Ашӯр Сафар Ҷалилова Анварбӣ Неъматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Синтез, таҳқиқот ва хосияти биологии пайвастагиҳои комплексии Zn (II) ва Fe (II) бо атсетилсистеин Султонов Рауфҷон Азизқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Вижагиҳои сарфӣ ва луғавии феълҳои таркибии номӣ дар насри бадеии Сотим Улуғзода Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таҳлили ҳуқуқӣ-ҷиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Акилова Муқаддас Мирмуҳамадовна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-019
Хусусиятҳои экологии намудҳои моҳиёни сайдшавандаи обанбори "Баҳри Тоҷик" Каримов Ғафур Набиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Амсиласозии эконометрикии рушди маҷмааи сайёҳии минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар асоси маводҳои маҷмааи сайёҳии вилояти Суғд) Сабуров Ихтиёр Муҳидинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-045
Аносири жанрҳои публитсистӣ дар рӯзномаи "Бухорори Шариф" (такрорӣ) Атоев Муҳаммадиқбол Имомудинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Механизми ташкилӣ-иқтисодии истифодаи самараноки захираҳои замин дар минтақа (дар мисоли заминҳои обёришавандаи минтақаи Кӯлоби Вилояти Хатло) Тешаев Мирзошариф Саидҷаъфарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ташаккул ва рушди бозори неруи барқ дар давлатҳои Осиёи Марказӣ Асоев Баҳодур Хайридинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Механизмҳои идоракунии арзиши бозории иншоотҳои энергетикӣ Камилова Нигина Муҳамадавазовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Идоракунии рақобатпазирии маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ (дар мисоли маҳсулоти корхонаҳои саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон) Давлатова Розиямо Қамбаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ҷанбаҳои муваққатии амали қонунгузории ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон марбут ба навсозии он ва масъалаҳои пайдошавандаи эътибори ретроактивии он Ҳайдарова Азизахон Иргашовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-019
Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар даврони истиқлолият (солҳои 1991-2016) Қамаров Аслиддин Зайнитдинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Мукаммалгардонии раванди шаффофкунии пешакии обҳои рӯизаминӣ (дар мисоли пойгоҳи обтозакунии худҷории шаҳри Душанбе) Бадавлатова Бунафша Худоёровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Сохтор ва хусусиятҳои физикию механикии пардаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда Каримов Сорбон Каримович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-056
Усулҳо ва амсилаҳои ҷустуҷӯи калимаҳои калидӣ дар нутқ бо забони тоҷикӣ (таҳлили спектралӣ-хусусият) Ашурзода Баҳром Хайриддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Формулаи асимптотӣ дар муаммои Эстерман барои кубҳои ададҳои содда бо ҷамъшавандаҳои қариб баробар Собиров Абдушукур Абдурасулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Масъалаи Дирихле барои баъзе синфҳои операторҳои эллиптикии таназзулёбандаи намуди ғайридивергентӣ Ҳақназаров Қобил Эражзода Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Густариш ва самаранокии чорабиниҳо оид ба кам кардани хатари пайдошавии сил дар байни кормандони муассисаҳои тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сатторов Сафархон Сайдамирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Тағйирпазирии генотипии аломатҳои аз ҷиҳати хоҷагидорӣ фоиданок дар баъзе навъҳои гандум ва ҳамавлоди ёбоии онҳо дар шароити водии Ҳисор Дилшоди Ҳабибулло Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Асосҳои методии истифодаи муодила ва нобаробариҳо ҳангоми омӯзиши химия ҳамчун воситаи амалигардонии робитаҳои байнифаннӣ дар синфҳои 8-9 (такрорӣ) Маҳмадаминов Маҳмадали Назирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Методикаи ташаккули муносибати тамоюли касбии муаллимони ояндаи биология дар раванди таълими физика (такрорӣ) Раҳимзода Муҳаммаднабӣ Маҳмадшоҳ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дахлдорӣ ба ҷиноят мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷазода Фурқат Файзалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ) Содиқов Метархон Соқибекович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар шароити низоми нави ҷаҳонӣ (нигоҳи геополитикӣ) Музафарзода Фазлиддин Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-001
Самтҳои асосии ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои сиёсии байналхалқӣ Рустамзода Завқиддин Рустам Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Рушду нуму ва маҳсулнокии бедонаҳои зотҳои гуногун дар шароити Тоҷикистони Марказӣ Усмонов Нурмат Салихович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Равандҳои ҳамгироии соҳаҳои саноату кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар маводи саноати нассоҷӣ ва кишоварзии вилояти Хатлон) Маҷидов Фахриддин Бобоназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Интихоб, тайёр намудан ва такмили ихтисоси судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ-амалӣ ва ташкилию ҳуқуқӣ Завқизода Солеҳ Амин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-043
Равандҳои иқтисидию истеҳсолии лаблабуи қанд ва коркарду саноаткунонии он (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Рустамҷони Сайдуллои Қузратзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Муқоисаи ду стратегияи табобати тромбози шадиди варидии андомҳои поёнӣ ва таъсири онҳо ба ҷараёни бемории посттромботикӣ Раҷабов Дориюш Раҷабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-060
Хусусиятҳои статуси вегетативӣ дар занҳои ҳомиладор дар муҳлатҳои гуногуни гестатсия Мавлонова Садорат Ниёзалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Вижагиҳои забонии матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони арабӣ Алҷуанӣ Султон Абдукарим Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Мутаммими ҷумлаи форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он ба забони арабӣ (бар асоси романи Бузурги Алавӣ "Чашмҳояш") (такрорӣ) Алсенан Абдулҳаким Фаҳад Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифзода Шарифбек Мурод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол Ёров Муродбег Ёрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Тадқиқи хосиятҳои мувозинатӣ ва динамикии бузургиҳои гармофизикии моеъкристаллҳои нематикии термотропӣ Абдурасулов Далер Анварович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Асосҳои забоншиносӣ ва ахлоқии кор бо матнҳои ихтисосӣ ҳамчун воситаи муассири фаъолгардонии фаъолияти маърифатии донишҷӯёни гурӯҳҳои ғайрифилологӣ Хоҷаева Саноат Махсумовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Шартҳои педагогии истифодаи технологияҳои инноватсионии таълим дар ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонанадагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Худойназаров Меҳрожидин Ашӯрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Масъалаҳои ҳуқуқии танзими сифати мол, кор ва хизмат дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти сивилистӣ Мирзозода Парвон Зайналобудин Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Таҳлили муқоисавии консептҳои "Саломатӣ/Heath" ва "Беморӣ/Disease" дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ) Ахмедова Азиза Алиёровна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Лашкардории аморати Бухоро дар замони тобеяти вассалӣ ба Россияи подшоҳӣ Султонзода Беҳзод Султонӣ Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Ташаккули салоҳиятнокии омӯзгорони оянда ба ташкили корҳои касбинтихобкунӣ дар макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Носирова Машҳура Негматовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-046
Асосҳои методии таълими конвергентии технология ва информатика дар омодакунии омӯзгорони ояндаи фанни технология (таълими меҳнат) Маҳмадалиев Эраҷ Шукурллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар Вилояти Хатлони ҶШС Тоҷикистон (солҳои 1924-1991) Қурбонов Меҳрубон Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Такомули механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария методология ва амалия) Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Ранняя диагностика и коррекция когнитивных нарушении при болезни Паркинсона Зарипов Нурали Абдуракибович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Мукаммалгардонии методҳои идоракунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ (дар мисоли корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон) Гулов Баҳромҷон Маҳмаднаимович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Таҳия ва татбиқи усулҳои расмикуноноии идоракунии низоми саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Хушмухаммадзода Зокир Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Мавқеи конститутсионӣ-ҳуқуқии прокуратура дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоилзода Салоҳиддин Абдулазиз Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Таълимот оид ба таъқиби ҷиноятӣ дар мурофиаи судии ҷиноятии Ҷуиҳурии Тоҷикистон Раҳмадҷонзода Рифат Раҳмадҷон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Бозори реклама дар иқтисодиёти вилояти Суғд: ташаккул ва механизми фаъолият Шарипова Заррина Сафаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Такмили идоракунии рушди экологӣ-иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғд) Нурбоев Набидҷон Мӯминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Шароитҳои педагогии татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Ниёзбекова Гулиҷаҳон Алибековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Истифодаи шакл ва механизмҳои ташкили такмили ихтисос дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳамчун омили рушди салоҳиятҳои касбии омӯзгор Абдулназарзода Шоиста Абдулназар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Поэтикаи осори Ғиноии адиб Собири Тирмизӣ Мерганзода Манучеҳри Бекназар Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Абдумузаффари Абевардӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар таҳаввули адабиёти арабизабони форсу тоҷик (асрҳои XI-XII) Ризоева Парвина Сӯҳробовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Имкониятҳои педагогии рушди эҷодкории донишҷӯён тавассути технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ Давлатов Давлат Амриддинович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-025
Рушди мустақилияти таълимии донишҷӯён-бакалаврҳо дар макотиби олӣ (дар мисоли омӯзиши фанҳои гуманитарӣ) Хайдаров Садыкжан Шахизиндаевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-025
Эффективность включения препарата холекальциферола в комплекс химиотерапии больных туберкулезом легких с устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам Абдурахимов Азиз Абдулхаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Фаъолияти "Биступанҷҳазориён" ва бригадаҳои сарпараст дар Тоҷикистон (солҳои 1929-1941) Мирзоев Ғолибшо Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Ҳавзаи адабии Хуҷанд дар нимаи дуюми асри XVII-аввали асри XX Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Давлати дунявӣ ва хусусиятҳои муҳимми он дар замони тағйирпазирии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Яқубзода Фируз Нурмат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Функсияҳои метаболикии шушҳо дар инкишофи норасогии музмини дил дар беморони дорои марҳилаи терминалии бемории музмини гурдаҳои ва муолиҷаи онҳо Шокиров Тоҷиддин Мироҷидинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Ящерицы заповедника "Даштиджум" и прилегающих к нему территорий Саидов Комилҷон Хурсандқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Проблемаҳои танзими ҳуқуқи граждании истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Буриев Акмал Раҷабалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
"Маҷмаъ-ул-арқом"-и Мирзо Бадеи Девон чун манбаи таърихи математикаи аморати Бухорои асри XIX - аввали асри XX Гулматов Маҳмадалӣ Давлаталиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-061
Таҳқиқи муқоисавии унсурҳои луғавии мовароуннаҳрии "Ғиёс-ул-луғот" бо лаҳҷаҳои муосири ҷанубиву шимолии тоҷикӣ Раҳимов Абдулқосим Ибрагимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор (такрорӣ) Бобоев Ҷурабой Абдусаломович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Мониторинг чун воситаи идоракунии сифати таҳсилоти донишҷӯён дар муассисаи таълимӣ Оналбеков Ержан Жарылкасынович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-025
Шартҳои педагогии ташаккули мавқеи иҷтимоии бомуваффақияти курсантҳои мактаби олии ҳарбии ВКД Кулумбетов Руслан Жаксылыкович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-025
Барқароркунии системаи шаҳрсозӣ ва ташаккули сохтори тарҳии шаҳрҳои калони маркази вилоятҳои Афғонистон Билим Муҳаммад Усмон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
"Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро"-и Садриддин Айнӣ-ҳамчун сарчашмаи таърихӣ" Ҳамидова Манзура Маҳмудовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Самтҳои асосӣ ва дурнамоӣ рушди муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти муттаҳидаи Амрико Боронова Рухшона Абдурасуловна Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-024
Ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии исломии Покистон (охирҳои асри XX - ибтидои асри XXI) (такрорӣ) Суфиев Садриддин Насриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Деформатсия шуури ҳуқуқӣ: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии он Саркорова Шакина Сабзаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон ва пешгирии он аз тарафи мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон Ёров Ёрмаҳмад Ҳакимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Ғоратгарӣ: масоили танзими ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва муқовимат ба он Мирзоев Қобилҷон Холмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Арзёбии экологии истифодашавии захираҳои ангишти конҳои "Ҳакимӣ" ва "Тошқӯтан (Шӯрхок)" ҳамчун сӯзишвории сахт Насрединова Парвина Мухридиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъсири нанохокаи термикӣ ба хосиятҳои гармофизикӣ, электрофизикӣ ва кинетикии об Норов Зафарҷон Юлдошевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Рушди маорифи вилояти Хатлон дар охири асари XX-ибтидои асри XXI (дар заминаи маводи минтақаи Кӯлоб) Сафарзода Ғазалшоҳ Ғулом Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Таҳлили клиникӣ-фармаиқтисодӣ ва баҳодиҳӣ ба самаранокии табобати комплексии остеоартирити аввалияи буғумҳои зону, ки дар заминаи стратегияи муосири фармакотерапевтии бемориҳо асос ёфтааст. Далватзода Аслам Давлат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Оиди баъзе масъалаҳои экстремалии наздиккунии функсияҳои даврӣ дар фазои L2 Мухлис Абдул Вадуд Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Пажӯҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб (таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ) Шодиев Рустамхон Азизуллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангии донишгоҳҳои омӯзгорӣ Раҷабова Фируза Садриддиновна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-047
Арзёбии ҳолати географию гидрологӣ ва экологии ҳавзаи дарёи Варзоб Гулаёзов Маҷид Шоназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Таҳқиқи таркиби химиявӣ ва хосияти органолептикии равғани эфирии анҷибари гулобӣ Зокирова Маҳина Абдулафисовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва самаранокии он (дар мисоли ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) Абдуллаев Соҳибҷон Исматуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-016
Рушди муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакории Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҳирзода Қосим Тоҳир Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон Раҷабзода Сорбон Абдусалом Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатов Бахтиёр Саидакбарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Масъалаҳои адабиётшиносӣ дар мукотиботи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ Наимова Фарзона Меҳрубоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Масоили таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Таъсири Ибн Ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ Холов Аълохуҷа Сайнозимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Такмили низоми маъмурикунонии андоз дар шароити муосир (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Халифазода Саидаҳтам Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Такмилдиҳии маводҳо, сохторҳо ва технологияи тайёр намудани ҷараёноварҳои анодии электролизёрҳо барои истеҳсоли алюминий Мирпочаев Хуршед Абдумуминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Таъини ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ шудааст (масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ) Миралиев Салоҳиддин Абдусаломович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Ҷанбаҳои назариявии ономастикаи осори бадеӣ (дар мисоли осори Аҳмади Дониш) Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ҷанбаҳои химиявии тозакунии оби урандор аз ионҳои металлҳои вазнин Бобоҷонова Зиннатҷон Ҳакимҷоновна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-042
Хусусиятҳои теплофизикии интермаллидҳо ва хӯлаҳои эвтектикии системаи алюминий-лантанидҳо (дар доираи лантанидҳои бой), моделсозии қонуниятҳои тағйирёбии онҳо Ахмедов Шарафҷон Абдухалилович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-028
Коркард ва такмили технологияи истеҳсоли тухм ва гӯшти кабк дар шароити нигоҳдории қафасӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Базаров Шарифҷон Эмомалиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Хусусиятҳои экологии зараррасонҳои асосии растаниҳои мевадиҳандаи субтропикӣ дар минтақаи Кулоби Тоҷикистон Қадамов Абдуғафор Саторович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Биоэкологическое значение кормовых ресурсов низкотравных полусаванн Южного Таджикистана Юсупов Сино Юсуфшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Закономерности эпидемического процесса и эффективность лечения больных туберкулёзном с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в Республике Таджикистан Махмудова Парвина Ульмасовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Хусусиятҳои геоэкологии ноҳияи обанбори "Баҳри тоҷик" дар шароити табдили муҳандисию хоҷагӣ Исмоилова Дилфуза Абдуалиевна Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-057
Хусусиятҳои лексикию семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насрии Абдураҳмони Ҷомӣ (дар заминаи "Нафаҳот-ул-унс" ва "Баҳористон") Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Проблемаҳои назария ва амалияи таҳқиқоти криминалистии дастнависҳое, ки бо забони тоҷикӣ анҷом дода шудаанд Буриев Диловар Абдусалимович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-043
Ташаккул ва рушди хизматрасонии зооветеринарӣ дар Тоҷикистон (с. 1924-1991) (такрорӣ) Ниъматов Салохиддин Назурович Номзади илм Дар баррасии шуъба 6D.KOA-035
Ислом ва маданияти тоҷику форс: таърихи муносибатҳо Ахмедов Афшин Саидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Такмили усулҳо ва воситаҳои сармоягузории қарзӣ дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон) Давлатова Гулрухсор Маҳмадраҷабовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Роҳҳои таъмини устувории бозори маҳсулоти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоев Абдурасул Халифаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Ҷанбаҳои педагогии идроки фазои визуалии муассисаи таҳсилоти умумӣ ва ҷойгоҳи он дар ташаккули тасаввуроти маънавӣ-эстетикии хонандагон Муҳиддинзода Баҳриддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои педагогии истифодаи унсурҳои педагогикаи халқӣ дар тарбияи маънавии духтарони наврас дар оилаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон Мамадносирова Мобегим Мирзомамадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ташаккул ва рушди соҳибкории суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария, методология, амалия Шамсуллозода Шукрулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Нуқра дар конҳои скарнӣ-полиметаллии Қарамазори Ғарбӣ Ятимов Содиқҷон Бақохоҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-057
Масоили таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Такмили танзими омили экологӣ дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти минтақа: назария ва амалия Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Бойгонии минтақавии Ҳисор ҳамчун сарчашмаи муҳимми омӯзиши таърихи навтарини Тоҷикистон Обидов Рустам Ҳошимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои равобити адабии тоҷику рус дар асри XX Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинов Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар Зарипова Шаҳноза Тоҳировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Техникаи ҳуқуқтатбиқкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ Ҳоҷибоева Нигора Дадоевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Механизмҳои ташкилию иқтисодии рушди низоми таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Орипов Амитабҳ Султонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ Бобохонов Фаридун Аламшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ташаккул ва такмили иқтидори илмӣ-техникии инноватсионии минтақа дар шароити муосир (дар мисоли вилояти Халон) Ятимов Амирхон Ҷурахонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-062
Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар таърихномаҳои садаҳои X-XIII Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Низоми идоракунии сиёсӣ: ҷанбаҳои назариявию методологӣ ва амалии он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон Комилбек Амид Ёрбек Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти зиддикоррупсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қиёмидинов Саидхоҷа Амриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ (такрорӣ) Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Таҳлили семантикии консепти "Танбалӣ" дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ (такрорӣ) Шоназарова Дилора Субҳоназаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологии бандитизм Оралбаев Хамза Хайдарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Аслонзода Сорбон Низомидин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Вазъи бехатарии радиатсионӣ ва мониторинги радон дар қаламрави Тоҷикистон Муминов Сафарали Валиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Муродифот дар "Тарҷумаи тафсири табарӣ" Халиқов Масъудҷон Ғафурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таҳқиқоти этнолингвистии лексикаи гӯйиши тоҷикони водии Ғорон (аз гурӯҳи лаҳҷаҳои шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ ) Шердилова Сурайё Фармонбековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Хусусиятҳои савтӣ ва луғавию фразеологии матни барномаҳои фарҳангиву фароғатии радиои "Тоҷикистон" Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Такмили механизми қарздиҳии соҳаи кишоварзӣ Латипова Гуландом Сайҳомидовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ҷанбаҳои минтақавии таъмини амнияти озуқаворӣ (дар мисоли ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) Исайнова Манижа Ҳисайновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
"Шеъри нав" ва таҳаввули анъанаи манзумасароӣ (бар мабнои манзумаҳои Нимо Юшиҷ, Сиёвуши Касроӣ, Суҳроб Сипеҳрӣ ва Аскар Ҳаким) Абдусаломзода Абдумалик Маҳмадулло Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таҳлили луғавӣ-маъноӣ ва сохтории истилоҳоти сайёҳӣ ва меҳмондорӣ (дар асоси маводи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) Маҳмадалиев Фаррух Муродалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Шартномаи меъёрӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ Алимзода Шаҳлохон Абдусалом Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Комплексҳосилкунии d-металлҳои интиқолӣ бо лигандҳои амидӣ ва тиоамидӣ дар маҳлулҳои обӣ ва обӣ-органикӣ Мабатқадамзода Кимё Сабзқадам Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Таъсири нанозаррачаҳо бо эффекти "хотираи шакл" доштаи андозаҳояшон гуногун ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва зичии толуол ҳангоми гузариши фазавӣ Мирзоева Кутос Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Нулҳои ҳосилаҳои функсияҳои Харди ва Дэвенпорт-Хейлбронн, ки дар порчаҳои кӯтоҳи хати рости критикӣ мехобанд Хайруллоев Шамсулло Амруллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Мушкилоти ташаккул ва инкишофи сармояи саломатӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон Каримов Маҳмадхуҷа Исроилхуҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоии солимии заноне, ки хунравии акшериро аз сар гузаронидаанд Маликоева Соҷида Амиралиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Бобо Афзалӣ Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Трк-Шоу ҳамчун жанри телевизионӣ (дар мисоли барномаҳои Телевизиони Тоҷикистон ва Телевезиони Сафина) Азизов Фируз Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Асосҳои назариявӣ-амалии истифодаи комплекси захираҳои обӣ-энергетикии Тоҷикистон Халиков Холназар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Имконияти паст намудани басомади буриши қайсарӣ ва пешгирии хунравӣ ҳангоми таваллудкунии абдоминалӣ Қаландарова Марҳабо Ҳотамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Баъзе масъалаҳои моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ Аҳмадӣ Ғулом Сахӣ Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар шароити муосир Донаева Камола Холматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Нақши сармоягузории мустақими хориҷӣ дар инкишофи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикстон Сафаров Абдумалик Абдусатторович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-004
Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатов Наврӯз Амиршоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Давлатов Сорбон Назирмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таҳлили муқоисавии майдони луғавию маъноии "Добро"/"Некӣ" дар забонҳои русӣ ва тоҷикиӣ: ҷанбаи забоншиносии фарҳангӣ Мирзоева Гулҷаҳон Халиловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Аломатҳои биоморфологии топинамбур (Helianthus tuberosus l.) дар шароити водиҳои Кӯлобу Ҳисор. Сафармади Мирзоалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ашуров Носир Амонқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ташаккули маърифати экологии хонандагони синфҳои 5-9 дар ҷараёни машғулиятҳои беруназсинфию беруназмактабӣ аз биология Қӯзиева Раъногул Мирмуҳамадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Хусусиятҳои ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар ҷараёни таълими фанни таърихи халқи тоҷик ва корҳои беруназдарсӣ Гулрӯ Суҳроби Ҷурахонзода Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Асосҳои назариявии ташаккули салоҳиятҳои асосии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии ғайризабонӣ дар машғулиятҳои забони англисӣ Абдулаҳадова Анорбӣ Сафоловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Методҳои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим Исматов Сулаймон Бобомуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Таҳқиқи лингвистии матнҳои "Гулистони"-и Саъдии Шерозӣ дар асоси истифодаи усулҳои технологияҳои иттилоотии муосир Ниёзбоқиев Обидҷон Сафарбоқиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон Амирбекзода Назира Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Истифодаи технологияи иттилоотӣ-иритиботӣ дар баландбардории сифати таҳсилоти кӯдакони синни калони томактабӣ (дар муассисаҳои таълимии томактабии Тоҷикистон) Ёров Акмал Боронович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Нақши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ фарҳангии ҷумҳурӣ дар солҳои 1994-2019 (такрорӣ) Қурбонова Ширин Исмоиловна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар Каримов Даврон Бобомуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Алексей Алексеевич Бобринской-муҳаққиқи таърих ва этнографияи Кӯҳистони Бадахшон Ақризоев Мақсуд Маҳрамбекович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Шаклҳои аналитикӣ дар системаи феълҳои забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ Усмонова Рухшона Раҳматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Таҳрири меъёрҳои захираи гашти шинаҳои автомобилҳои боркаш дар шароити сохтмони иншооти гидротехникии минтақаҳои кӯҳӣ (дар мисоли сохтмони НБО Роғун) Ҷобиров Фируз Изатуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Хусусиятҳои биоэкологии Ferula gigantea B. fedtsch дар шароити минтақаи Кулоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон Хасанов Алихон Фатоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Мақбулият ва самаранокии контрасептивҳои тоза прогрестинии таъсирашон давомнок барои занҳои гурӯҳи хатари баланд Ахмедҷонова Гулнора Авасовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Баъзе масъалаҳои канорӣ барои муодилаҳои дифференсиалӣ бо коэффитсиентҳои сингулярӣ Бобоев Элмурод Дӯстович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ҳалшавандагии системаҳои барзиёдмуайяншудаи муодилаҳои хаттӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якум ва дуюм бо тағйирёбандаҳои ҳақиқӣ ва комплексӣ Ҷумаев Бӯстонбек Маҳмадназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва синтаксисии синонимҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (такрорӣ) Раҳимова Таҳмина Раҳматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Амсилаҳои таҷрибавӣ-таҳлилии ташкили раванди таълиму тарбия зимни татбиқи ғояҳои педагогикаи муосир (такрорӣ) Холматова Мумина Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Тозакунии обҳои шорандаи истеҳсолоти масолеҳи маҳкамкунӣ аз металлҳои вазнин (дар мисоли ҶДММ "Тоҷфилиз") Боқизода Домулло Зафарҷон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Флора ва экологияи обсабзҳои сабзи ҳавзаҳои обии Тоҷикистони шимолӣ ва водии Зарафшон Мирсабуров Шавкатҷон Мираҳматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Афкори педагогӣ-ахлоқӣ дар ҳамосаи "Гурғулӣ" (такрорӣ) Назаров Холназар Давлатшоев Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Масъалаҳои татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ аз рӯйи қиёс дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Тоҷиддин Ниёз Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ташаккули рақобатнокии низоми иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҷураев Меҳроҷ Бобоқулович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Такомули идоракунии рушди фазоӣ-ҳудудии инфрасохтори иҷтимоии минтақа (дар асоси маводҳои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Нишонзода Рискибой Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Ташаккул ва рушди маркетинг дар низоми иқтисодиёти аграрии Тоҷикистон Ҳасанова Фарзона Шермадхоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Формулаи асимптотики дар муаммои Эстерман барои кубҳои ададҳои содда бо ҷамъшавандаҳои қариб мутаносиб Фозилова Париноз Миралибековна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-009
Ташаккули муносибати хонандагони синфҳои болоӣ ба оила ҳамчун арзиши муҳимми иҷтимоӣ дар фаъолияти тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Саидов Сулаймон Шохолмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Самтҳои афзалиятноки таъмини амнияти иқтисодӣ дар рушди стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилзода Далер Бахтиёр Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (Inula macrophylla)-и минтақаи ҷануби Тоҷикистон Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Оптимизатсияи индуксияи валодат ҳангоми ҳомилагии аз муҳлат гузашта Саидова Мастура Асоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Асосҳои педагогии таъсири бозиҳои компютерии хусусияти агрессивидошта ба рафтори донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ Бобокалонов Суҳроб Нозимович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Таҳлили қиёсии вежагиҳои морфологии ҳиссаҳои номии нутқ дар забони адабии тоҷикии қарнҳои XVIII ва XX (дар мисоли осори Муҳаммадвафои Карминагӣ ва Садриддин Айнӣ) Ашрапов Баҳодурҷон Пӯлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Нақши воситаҳои танзими пулию қарзӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ (дар асоси маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Азизбоев Равшан Абдураҳмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуотӣ даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои "Ҷумҳурият" ва "Ҷавонони Тоҷикистон" - солҳои 2015-2020) Абдуллоева Машҳура Нематовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Махсусиятҳои публитсистии осори Тӯлқин Хоҷа Самадова Мавзуна Тағойевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Маҳорати шоирии Низомии Ганҷавӣ (дар мисоли достонҳои "Хусрав ва Ширин" ва "Лайлӣ ва Маҷнун") Соқиева Парвина Зафаровна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Таҳлили лексикаи урфу одат ва ҷашну маросим дар забонҳои гуногунсохтор: ҷанбаҳои назариявӣ ва лингвофарҳангӣ Лузинаи Зафардухт Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Хусусиятҳои инкишофи пренаталии ҷанин дар занони гирифтори фарбеҳи Орипова Рухшона Шуҳратовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир (дар мисоли Тоҷикистон) Раҳимов Дилшод Қурблоналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Мукаммалгардонии методоҳои ташкиливу иқтисодии баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ дар нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабов Эҳсон Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Коркарди амсилаи математикӣ ва барномасозии масъалаи муҳофизати агросенозаи пахта Ғафоров Алишер Бобобекович (такрорӣ) Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Нобаробариҳои аниқ байни наздикшавии беҳтарин ва тавсифҳои миёнашудаи суфтагӣ дар L2 ва баъзе татбиқи онҳо Абдуҳаминов Мунъим Абдумамадович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-011
Таҳлили муқоисавии ақидаҳои маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш Каримов Қадриддин Облобердиевич Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-029
Сарчашмаҳои фолклории ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (такрорӣ) Исмоилов Фаредун Хӯҷақулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Тасвирҳои парадоксӣ дар шеъри муосири тоҷик (давраи истиқлолият) Ризобоева Наргис Мамадкаримовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Техникаи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Аслонова Гулрухсор Наимҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Пажӯҳиши вожагонӣ-маъноӣ ва сохтории истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ Зарипов Алишер Наҷмудинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Фалсафаи амалии Қутбиддин Шерозӣ Амирхон Шоҳҳусайн Талбонӣ Доктори илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-029
Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Одиназода Носир Садир Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Такмили идоракунии такрористеҳсол ва истифодаи захираҳои меҳнатии деҳот (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Тоҳирҷонов Беҳрӯз Тоҳирҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Остеоартрит дар якҷоягӣ бо остеопороз (басомад, хусусиятҳои ҷараёни клиникӣ ва беҳтарсозии табобат) Мирзовалиев Ораз Хусанбоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Таҳлили муқоисавии ҳодисаҳои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV-и Мовароуннаҳру Хуросон дар "Зафарнома"-и Низомуддини Шомӣ ва "Аҷоибу-л-Мақдур Фи Ахбори Темур"-и Ибни Арабшоҳ Мирзоев Шуҳрат Ҷумъамуродович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Таърихи ташаккул ва инкишофи муассисаҳои тиббӣ дар минтақаи Кӯлоб (солҳои 1924-1991) Маҳмадов Иброҳим Мирзошарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Хусусиятҳои хоси ташаккулёбӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои обии ҳавзаи дарёи Панҷ Расулзода Ҳомидҷон Ҳасан Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Хусусиятҳои гидрохимиявии захираҳои обии ҳавзаи дарёи ПВарзоб Муродов Парвиз Худойдодович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ташаккул ва таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон Ҳамроев Шуҳратҷон Садирович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Дастгирии давлатии истифодабарии самаранокии замин (дар мисоли вилояти Хатлон) Шокирзода Наҷибулло Исуфхон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои маънавӣ-ахлоқии донишҷӯён дар муҳити муосири таълимию тарбиявии коллеҷҳои техникӣ Шарифова Лайлӣ Абдуллоева Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Оптимизатсияи ташхис ва табобати комплексии бемориҳои асосии коморбидии системаи гепатобилиарӣ ҳангоми гипотериоз Чернядева Елена Вадимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Беҳтаркунонии ташхис, табобат ва барқарорсозии комплексии беморони колити ҷароҳатдор дар Ҷумҳурии Удмуртистон Неганова Олга Андреевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Ҳаёти фарҳангии вилояти Хатлон дар солҳои соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (1991-2016) Алишери Амирхон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Ташаккули механизми рушди ҳудудҳои деҳот дар доираи сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Мирзоев Суҳбатулло Авғонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Рӯзномаи сафар ба Самарқанд ба дарбори Темур дар солҳои 1403-1406-и руи Гонсалес Де Клавихо ҳамчун сарчашмаи таърихӣ Ҷонмуродов Шамшод Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Рушди фаъолияти мустақилона ва қобилияти эҷодии донишҷӯён дар шароити низоми кредитии таълим Изатулоева Холида Исматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он Касирова Аслинисо Назаралиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Ваколатҳои прокурор дар марҳилаҳои судии мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: масоили назария, танзими ҳуқуқӣ ва амалия Иброҳимзода Иброҳимҷон Солеҳ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Табиати ҳуқуқии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ Сайнозимзода Фирӯз Сайнозим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидова Мижгона Ҷамшедовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ташаккулёбии қобилияти коммуникативӣ-нутқии донишҷӯён дар раванди таҳсилоти олии касбии педагогӣ (дар асоси маводи омӯзиши забони англисӣ) (такрорӣ) Мавлонова Интизор Тоҷиддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги ҳуқуқии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар раванди таълиму тарбия Саторова Мавлуда Қаҳоровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Асосҳои педагогии такмили омодасозии мутахассисони баландихтисоси ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сафарзода Шамсиддин Маҳмадраҷаб Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Мақоми Ғафур Мулло дар ҳавзаи адабии Хатлон (солҳои 40-90-уми асри XX) Раҳмонов Маҳмурод Бегмуратович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Такмили ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ дар заминаи робитаҳои шабакавӣ (дар мисоли корхонаҳои хурди кишоварзӣ) Нурализода Наҷибулло Назрулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ (дар асоси маводҳои корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Валиев Зафар Ҷурахонович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-017
Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори Мансури Убайди Зоконӣ Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Танзими ҳуқуқии муносибатҳои дар натиҷаи истифодаи технологияҳои кумакрасони репродуктивӣ дар Тоҷикистон ба вуҷудоянда:мушкилот ва дурнамо Аминова Фарида Маҳмадаминовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Муродзода Фирӯза Рузибой Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Баъзе ҷанбаҳои тиббию иҷтимоии осеббардорӣ ва роҳҳои пешгирии он дар аҳолии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабзода Мирзоалӣ Миралӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдакони бе парастории падару модар монда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Холмаҳмадзода Солеҳа Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Масоили шинохти сабки шеър дар адабиёти замони истиқлол Қосимзода Солеҳ Салим Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабов Олимхон Ҷурахонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Пешгирии мурдатаваллуд ҳангоми синдроми сустинкишофёбии дохилибатнии тифл бо истифодаи тезнологияҳои муосир Ҷонмаҳмадова Парвина Ашравбековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
"Таърихи Систон" ҳамчун сарчашмаи таърихӣ Садиров Шарафҷон Аҳтамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Баҳогузорӣ ба таъсири детерминантҳои иҷтимоӣ ба солимии рӯҳии занҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар мисоли шаҳри Душанбе Пирова Гулчехра Давроновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Хусусиятҳои сохтори оризаҳо ва оқибатҳои фавтовар дар беморони гирифтори бемориҳои ишемикии дил, инфаркти шадиди миокард дар сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон Табаров Аъзам Исуфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Роҳҳои васеънамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаров Хуррам Абдусатторович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ташаккул ва инкишофи режими сиёсӣ: хусусиятҳои асосии он дар раванди таҳкими истиқлолияти сиёсии Тоҷикистон Назарзода Пиралӣ Сафар Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Сохтори этиологӣ, омилҳои хатари пайдошавӣ, хусусиятҳои ҷараёни клиникӣ ва ташхиси бемориҳои интерститсиалии шушҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Абулаева Дилором Юсуфовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ Сафарова Наргиз Сайфуддинова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Нашрияи "Омӯзгор" дар низоми матбуоти соҳавии Тоҷикистон Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он Шамсов Бахтовар Салмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода Саидова Сайёра Гадоҳмадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хусусиятҳои амалкардаи бозори истеъмолии худудӣ дар шароити инкишофёбии муҳити институтсионалӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳоҷибоева Муқаддас Абдуғаниевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Низоми муосири педагогии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Ҷамимла Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Иқтидори саноатӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Файзиева Дилноза Изатуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Баъзе масъалаҳои канории функсияҳои аналитикии ҳамроҳшуда бо нуқтаҳои сингулярии намуди гуногун дар контур Усмонов Меҳрҷон Аминҷонович Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-011
Такмили танзими давлатии сармоягузории кишоварзии минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон) (такрорӣ) Саидаҳмадов Фаррух Бобоқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Оптимизатсияи ташхис ва табобати ҷарроҳии пролапси узвҳои кос дар занҳо бо истифода аз технологияҳои муосир Раҳимова Бунафша Саъатовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-006
Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтномаи "Адабиёт ва санъат", солҳои 2010-2016) (такрорӣ) Исмоилова Шамсиниссо Ҷумаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Истифодаи афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои X-XI ва анъанаҳои миллӣ дар тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои болоӣ Разоқов Хуршед Соҳибназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ташаккули салоҳиятҳои муоширатии хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар заминаи таълими фанни адабиёти тоҷик Заиров Сиротулло Абдулмаҷидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Чеҳраҳои адабию фарҳангӣ дар эҷодиёти Сотим Улуғзода Нодирова Мавзуна Акбаршоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Инъикоси масоили иҷтимоӣ дар ҳикояҳои Меҳруннисо Парвиз (такрорӣ) Латифов Алихон Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ (таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ) Пиров Аламшо Каримович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Технологияҳои сиёсӣ ва хусусиятҳои онҳо дар шароити дигаргуниҳои ҷаҳони муосир (таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Сафаров Баҳром Раҳматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Хусусиятҳои хоси шароитҳои меҳнати ронандагони нақлиёти автомобилии мусофиркашон ҳангоми кор дар шароитҳои иқлими гарми Ҷумҳурии Тоҷикистон Нушервони Билоли Халилиён Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Плазмаферези лифофавӣ, криопретсипитатсия ва табобати анъанавии дислипидемияи рефрактерӣ Исматулозода Сино Исматуло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Шароитҳои педагогии ташаккули омодагии омӯзгорони ҷавони синфҳои ибтидоӣ ба муоширати педагогӣ Давлатов Мирали Абдусамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон Каримзода Рухшона Муҳамади Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Шароити педагогии рушди фаъолияти таълимӣ-маърифатии донишҷӯён ҳангоми омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ (дар мисоли фанни химия) Бобоев Бахтиёр Ҷангиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсохт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) Воҳидова Нодира Абдусатторовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Мустаҳкамкунии асосҳои биноҳои таҳкурсиҳои пастбунёд дар хокҳои фурӯнишин бо системаи болишти регии армиронии контуридошта Рабиев Комрон Раҳматович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории "Ҷомеъ-ут-таворих"-и Рашидуддини Фазлуллоҳ (такрорӣ) Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон Зокиров Сӯҳроб Ибодович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-029
Лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ ва масъалаҳои асосӣ) Миралиева Сарварбӣ Толибовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Арзишҳои илмӣ ва адабии номаҳои Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода Шарифзода Лутфулло Абдулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Хусусиятҳои миллӣ-фарҳангии зарбулмасалу мақолаҳои забони вахонӣ дар муқоиса бо забони англисӣ (таҳқиқоти забоншиносии фарҳангӣ ва қавмӣ) Парвоева Нурҷаҳон Зармастовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккул ва рушди соҳибкории хурд дар соҳаи кишоварзӣ (дар асоси маводи НТҶ) Имомназарова Тахмина Ашуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Нақши сармоягузорӣ дар рушди кишоварзии обёришавандаи минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон) Холов Тоҷиддин Азизулоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Омодагии касбӣ-шахсии психологҳои оянда барои кор бо кӯдакони дорои аломатҳои лаёқати ақлӣ (такороӣ) Абдураҳмонов Гулруз Нурмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳқиқи технологияи педагогикаи ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти асосӣ бо оила дар тарбияи худшиносӣ Ёрматов Алишер Ҷолматович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-002
Технологияи омодасозии омӯзгорони касбии оянда барои идоракунии инкишофи завқи математикии хонандагон Мусоева Бунафша Аламхоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Хусусиятҳои рушди савдои чакана дар шароити иқтисоди рақамӣ (дар мисоли шаҳри Хуҷанд) Лутфулоев Мазбутҷон Дадоҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Шароитҳои дидактикии ташаккули салоҳиятҳои коммуникативии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони англисӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ Ҳасанов Фарҳод Зикруллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомабилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Муминзода Орифҷони Сафо Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ташаккул ва рушди механизми бозори меҳнат дар шароити ҳаракатнокии захираҳои меҳнатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Гадоев Амиршо Ҷурахонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Механизмҳои иқтисодӣ-иҷтимоии татбиқи сиёсати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон (дар самти баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ) Самиева Меҳрангез Бобоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Мукаммалгардонии механизми танзими давлатии равандҳои демографӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ Комилов Абубакр Қосимович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Технологияҳои миниинвазивӣ дар ташхис ва муолиҷаи абсессҳои ҷигар Фарзонаи Иброҳим Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Пешгирӣ ва табобати оризаҳои сироятӣ дар кӯдакони гирифтори лейкози шадид то ва пас аз химиотерапия Қараев Идибек Исломудинович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-040
Таҳияи технологияи рангубори маводҳои нассоҷӣ бо рангкунандаҳои табиӣ аз растаниҳои Тоҷикистон Олимбойзода Парвинаи Аҳмадбек Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Таҳаввули вазифаҳои иҷтимоии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият Бобохонова Нилуфар Зиёратшоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Масъалаи маргиналият ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон Шоев Неъматҷон Султонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Таҳияи мавод барои тақвиятбахшии шустушӯ ва рангкунии матоъҳои селлюлозӣ бо рангкунандаҳои фаъол Анушервони Шовалихон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Ташаккул ва рушди бозори минтақавии шир (дар мисоли вилояти Хатлон) Шамсов Ҷумъахон Исоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ Назар Муъмин Абдуҷалол Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Рушди зироаткории лалмӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ (дар мисоли минтақаи Хатлон) Муминов Фатҳулло Шамсуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Имомов Ҳумоюн Шарофиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Таҳқиқи баъзе синфҳои муодилаҳои дифференсиалии тартиби дуюм бо аргументҳои фарқкунандаи доимӣ Миратов Сафархон Қудратович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва N-атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Усулҳои таҳлили сифатии ҳалҳои статсионарӣ ва даврии муодилаҳои дифференсиалии ғайрихатии тартиби дуюм ва сеюм Шарифзода Зебонисои Иброҳим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Баҳогузории беҳдоштии таркиби фтор дар объектҳои муҳити берунӣ ва таъсири он ба вазъи саломатии кӯдакони Чумҳурии Тоҷикистон Эгамназаров Ҳусейн Назарович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Тадқиқи баъзе масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда Абдукаримов Маҳмадсалим Файзуллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Тадқиқот оид ба идоракунӣ, усулҳои коркард ва партовгардонии боқимондаҳои сахти маишӣ дар шароити партовгоҳи шаҳри Душанбе Бобоев Ҳақназар Бобоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъсири омилҳои беруна ба рафтори хосиятҳои гармофизикӣ ва адсорбсионии катализаторҳои намноккардашудаи кобалтӣ ва иридий дар асоси оксиди алюминияи дона-дона Назримадов Далер Амрохонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Меҳринисо ва хусусиятҳои мавзӯи, бадеӣ ва сабкии ашъори ӯ Усмониён Нозила Усмон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таҳлили муқоисавии низоми калимаҳои мураккаб ва сохторҳои нимтиредор дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз нигоҳи тарҷума Сафарзода Рухангези Акбар Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс Муртозоев Холмурод Ризоқулович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ (дар мисоли нашрияҳои "Ҷумҳурият", "Ҷавонони Тоҷикистон", "Озодагон" ва "Миллат", солҳои 2010-2015) Олимиён Сабрина Шамсулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ Назаров Тавакал Айниевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таҳлили ҷанбаҳои забоншиносии фарҳангии номвожаҳои ҷуғрофӣ дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ (дар асоси маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) Раҳимзода Сафаралӣ Абдусамад Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Динамикаи нишондиҳандаҳои клиникӣ-эпидемиологии бемориҳои стоматологӣ дар беморони гирифтори патологияҳои умумисоматикӣ Каримов Бахтиёр Музаффарович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-032
Ташаккул ва рушди идоракунии давлатӣ дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2015) Ализода Баҳриддини Пирмуҳаммад Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Поэтикаи ғазалиёти Саъдӣ Абулманнонзода Муҳаммадсиддиқ Абдуҷаббор Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон Розиев Диловар Астанақулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забонҳои хориҷӣ) (ҳимояи такрорӣ) Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Асосҳои педагогии рушди қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ (такрорӣ) Мамадҷонов Самеъҷон Ҳабибуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Хусусиятҳои лингвистии сленгҳои компютерӣ-интернетӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Ғафурӣ Зоир Саъдулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Методикаи таълими фасли муқаддимавии "Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои китобат" дар синфҳои 5 таҳсилашон ба забони тоҷикӣ Партов Насрулло Зулфиқорович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Фармакологияи баъзе пиёзҳои оилаи амариллисӣ (такрорӣ) Халилова Шаҳноза Нуруллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Таъсири омилҳои тиббӣ-иҷтимоии хатари пайдо шудани бемории сил ба дастрасии хадамоти тиббӣ дар байни ҷавонон ва роҳҳои оптимизатсияи он дар Ҷумҳурии Тоҷикисто (такрорӣ))н Маҳмудзода Исфандиёр Сафари Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-032
Ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии водии Рашти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият (1991-2021) Махсудов Аслиддин Муҳаббатович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Асосҳои физикавию химиявии коркарди партовҳои истеҳсоли алюминий бо нефелинҳои сиенитӣ Назаров Зафар Саидмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-042
Афзалиятҳои ҷаҳонбинии ҷавонони Тоҷикистон дар шароити дигаргуншавии ҷомеа (таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ) (такрорӣ) Ҳотамова Муҳайё Ғафуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқӣ ва таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик (такрорӣ) Ниёзӣ Ёрмаҳмад Бобо Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Асосноккунии илмии фаъолияти ҳадамоти ёрии дерматовенерологӣ дар ҷмҳурии Тоҷикистон ва дурнамои рушди он дар шароити ислоҳоти соҳаи нигоҳдории тандурустӣ дар марҳилаи муосир Саидзода Баҳромуддин Икром Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни макотиби олии муосир Бобоева Сайёра Бобораҷабовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (дар асоси маводӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Пирназаров Шоназар Маҳтовович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Рақобати қудратҳои байналмилалӣ дар Осиёи Марказӣ: заминаҳо ва дурнамоҳо Саъдуллоев Абдулвосит Ҳабибуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Технологияи педагогии таъмини таълими тафриқа дар ташаккули нерӯи зеҳнии хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Шехов Акбар Маҳмадиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ҷанбаҳои педагогии ташаккули малакаҳои кор бо матн, дарки маъно ва хониши бошуурона дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ Ҳамроев Ҳабибулло Ҷӯраевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Асосҳои физикавию химиявии коркарди комплексии варақсангҳои мусковит-ставролитдори кони "курговад" Аминҷони Ғиёсиддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Синтези баъзе эфирҳои мураккаби глитсерин дар асоси а ва y аминокислотаи равғанӣ Исмоилзода Ситораи Содиқ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои гирифтани пора ҳамчун ҷинояти коррупсионӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Сайфуллозода Унвониддин Абдулҳамид Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Такмили асосҳои ташкилӣ-иқтисодии гӯсфандпарварӣ ва самаранокии иқтисодии он дар Тоҷикистон Расулова Давлатмо Буриевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Таъмини рушди устувори хоҷагии қишлоқи ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон (такрорӣ) Мирзон Некруз Мирзон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Таъмини рақобаттавонии субеъктҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ (дар мисоли шаҳри Душанбе) Амонов Саҳбон Сарватҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарипов Маҳмадкарим Маҳмадсалимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Эндопротезгузории буғуми косу рон ҳангоми шикастагиҳои гарданаки рон ва оқибатҳои онҳо ҳангоми остеопорози постменопаузавӣ дар занҳои бисёрзоида Эҳсонов Абдушокир Сафарматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Усулҳои калимасозии сарфию наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (бар мабнои осори бадеӣ) Ҳамроев Озодбахт Абдусалимович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Институти шартан татбиқ накардани ҷазо: проблемаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалӣ Миралиев Эмомалӣ Бобоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомализода Навруз Эмомалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Танзими таъминнокии иқтисодиёт бо пул дар шароити бурҳонӣ (дар асоси маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Обидова Мунира Раҳматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Самтҳои асосии тақвияти ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии малмакатҳои СҲШ (дар асоси маълумотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарипов Садриддин Бадридинович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Масъалаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ ба инфрасохтор (дар мисоли инфрасохтори сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Саидов Қиёмиддин Тағоймуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои ҷараён ва табобати пневмонияи бактериалӣ дар навзодон ва кӯдакони соли аввали ҳаёт Ҷумаева Лола Фахриддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор Кабиров Шаҳбозбек Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хусусиятҳои сохториву маъноии калимаҳои мураккаб дар назми Бедил (дар мисоли калимаҳои мураккаби навъи татпуруша) Олимҷонов Мӯсо Обидович Доктори илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-021
Хусусиятҳои клиникӣ, анамнестикӣ ва патогенетикии псориаз дар Тоҷикистон, оптимизатсияи табобат Эмомалиев Ҷурабек Гадоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Хусусиятҳои клиникӣ лабораторӣ ва такмили муолиҷаи беморони гирифтори сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда дар якҷоягӣ бо сили шуш Гадоев Маъруф Аҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-008
Фарҳанги ҳуқуқии касбии кормандони мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон:таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ ва методологӣ Раҷабзода Равшан Муҳитдин Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Хусусиятҳои раванди ташаккул ва рушди институти интихобот дар Тоҷикистон: масъалаҳои назариявию-методологӣ ва ҷанбаҳои амалӣ Шарифзода Лоҳутӣ Шариф Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Маориф дар низоми арзишҳо ва стратегияи ҳаётии ҷавонон (дар мисоли Тоҷикистон) Назирова Марҳамат Назаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Фалсафаи забон (дар мисоли забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то имрӯз) (такрорӣ) Каримов Кароматулло Давламадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Ташаккул ва такмили ҳисоботи идоракунӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ (дар мисоли корхонаҳои саноати кӯҳӣ) Шамсиддинов Мизроб Мирзонабиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Таъминоти таълимӣ-методии ҳамроҳии донишҷӯёни коллеҷ дар шароити таълими электоронӣ Азизов Хусрав Умриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Робитаҳои дуҷонибаи забонҳои тоҷикиву англисӣ (дар сатҳи лексика) Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна (такрорӣ) Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Таҳлили қиёсии маъноиву сохтории соматизмҳои ашъори Фарзона ва "Маснавии маънавӣ"-и Ҷалолуддини Балхӣ (такрорӣ) Алишерзода Фарзона Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Таҳқиқи бузургиҳои физикиву химиявии маводҳои нимноқилии ҷавҳаронидашуда дар асоси антимониди индий Баротов Намозқул Иноятович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-010
Баъзе синфҳои муодилаҳои эволютсионӣ бо таъхири аргумент Расулӣ Суҳайла Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб Носирӣ Биби Нилуфар Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Фаъолияти китобхонаҳои Тоҷикистон дар даврони Истиқлол (солҳои 1991-2016) Комилов Меҳроҷ Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ Сафарзода Некрӯз Файзӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Таҳаввули назми арабизабони форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XI ва XII (дар заминаи "Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср"-и Имомуддини Исфаҳонӣ) Раҷабова Марҳабо Тӯхтасуновна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таҳлили лексикию сохтории истилоҳоти кӯҳӣ-металлургӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Валиева Мастура Набихоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ономастикаи Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикии он) Саидов Муҳаммад Бегмуродович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос Узбекова Мунира Абдушукуровна (такрорӣ) Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ Тоирова Мавлуда Муллоҷоновна (такрорӣ) Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Баландбардории самаранокии бахши соҳибкорӣ дар низоми иқтисодиёти минтақа (дар маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Игамназаров Нурбекҷон Имомназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Рушди хоҷагии хонаводагӣ дар низоми иқтисодию иҷтимоии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Негматова Шоҳида Ғафуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Фаъолияти илмӣ-идорӣ ва ҷамъиятӣ-маорифпарварии академик Муҳаммад Осимӣ Пӯлатова Мунзифа Абдусатторовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Топонимияи форсӣ-тоҷикӣ дар сарчашмаҳои ҷуғрофии арабизабони асрҳои IX-XIII (таҳлили лингвистӣ) Ҳайбулоев Шамсидин Аҳлидинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Асосҳои ташаккули фаъолияти нутқи донишҷӯёни чинӣ дар низоми омӯзиши муошират ба забони русӣ Чи Вэн Юан Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Вижагиҳои наҳвии "Қобуснома"-и Унсурмаоли Кайковус Давлатов Абдулмаҷид Нурович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Асосҳои методии ташаккули салоҳиятмандии донишҷӯён-иқтисодчиёни оянда аз забони русӣ дар шароити муосир ва муҳити бисёрзабонӣ Қурбонова Парвина Мирзоалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Мураттабсозии методҳои таълими дониш, маҳорату малакаҳои кор бо компютер ҳамчун шарти интихоби муносиби онҳо (дар асоси маводҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Аҳмадбекова Мадинахон Ғайбуллоевна (такрорӣ) Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои анъанаи омода намудани хонандагони синфҳои болоӣ ба ҳаёти оилавӣ ва татбиқи он дар замони муосир Дилафрӯз Раҷабзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Таърихи муассисаҳои маданӣ-равшаннамоии минтақаи Кӯлоби Вилояти Хатлон дар даврони истиқлол (с.1991-2016) Шарифов Шуҳратҷон Ҷумаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Таърих ва фарҳанги Роғ дар асри XIX ва ибтидои асри XX (проблемаи омӯзиши этнографӣ) Сафаров Холмад Хоркашович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Интродкусияи растаниҳои нодир ва дар зери таҳдиди маҳвшавӣ қарордошта дар шароити боғи ботаникии Помир Бекназарова Хосият Алиназаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Саҳми бостоншиносии хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон (солҳои 1919-2019) Умед Ҳашматуллоҳ Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Нақши созмонҳои байналмилалӣ дар рушди маорифи Афғонистон (солҳои 2001-2016) Кушо Фаҳим Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Ифротгароии динию сиёсӣ ва хусусиятҳои муҳимми он дар раванди дигаргуншавии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ашурзода Ҷамшеди Хуршед (такрорӣ) Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистони муосир Турдиназаров Абдулмумин Саидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Терроризми сиёсӣ ва хусусиятҳои он дар шароити тағйирёбии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон) Файзов Рамазон Холмадович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Вазифаҳои нахвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Оронимҳои забони адабии муосири тоҷикӣ (дар асоси осори бадеӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ) Шарипова Шаҳло Шералиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Тадқиқи сохториву талаффузии воҳидҳои фразеологии забони адабии муосири тоҷикӣ Ҳасанов Меҳроб Маҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Сиёсати зиддикоррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқи назариявӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ Хурсандзода Сулаймон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир Давлатов Маъруфджон Нарзиалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Инъикоси таърихи халқи тоҷик дар асарҳои академик Абдулғанӣ Мирзоев Ахмедов Фаррухзод Ҳасанович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Сарҳадҳои болоии наздиккунии миёнаквадратии баъзе синфи функсияҳо Алаа Сайфулраҳмон Д.Қурайшӣ Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Варзиши камонравӣ дар Тоҷикистон:таърихи ташаккул ва рушд Косимова Манижа Сохибжоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Вежагиҳои сохторию маъноии қисса андар қисса дар "Маснавии маънавӣ"-и Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ Маликнеъмат Гулхандони Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он Муродова Нигина Сулаймоновна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Хусусиятҳои раванди ташаккул ва инкишофи плюрализми сиёсӣ дар Тоҷикистон Бабаев Кенҷа (такрорӣ) Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Хусусиятҳои патогенетикии ислоҳи омилҳои антиогенези коронарӣ ҳангоми бемории ишемикии дил Муминҷонов Суҳайлӣ Аҳмадҷонович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-008
Хусусиятҳои хоси афзоиши микроклоналии анор (PUNICA GRANATUM L.) ва анҷир (FICUS CARICA L.) In vitro” Бутаев Маҳмадшариф Қодирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Интихоби намудҳо ва дуругаҳои дарахти тут, таъсири он ба маҳсулнокии парвариши кирмаки пилла ва сифати пилла дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳимояи таокрорӣ) Ҷулиева Ҳуснӣ Абдусаломовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ташаккули системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои инкишофи он Холов Хушбахт Қодирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Амнияти иттилоотӣ ҳамчун омили таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Холиқов Фирдавс Алиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Муносибсозии муолиҷаи ҷарроҳии беморони гирифтори каҷшавии миёндевори бинӣ дар якҷоягӣ бо патологияи ковокии бинӣ Туйдиев Шуҳрат Шодиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Шӯршавии заминҳои обёришаванда ва роҳҳои мелиоратсияи онҳо дар шимоли Тоҷикистон Йӯлдошев Ҳаким Ӯрунбоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Таъсири фарсоиши бодӣ ба хок ва ҳосилнокии агроландшафтҳо ва тарзҳои мубориза ба он дар водии Вахони ВМКБ Ҷумҳурии Тоҷикистон Қадамов Аслам Қурбонович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-015
Таъсири шароитҳои иқлим ва меъёрҳои гуногуни нурии фосфорӣ ба хусусиятҳои физиологӣ ва биокимиёвии соя (Glicine max) дар минтақаҳои шимолии Афғонистон Мир Абдул Қаюм Ансорӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Баҳодиҳии зарфияти агроландшафти заминҳои объёрии водии Данғара бо истифодаи технологияи системаи геоиттилоотӣ Парвизи Ҳотам Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Саҳми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли қазияи Афғонистон ва рушди муносибатҳои Тоҷикистону Афғонистон (солҳои 1992-2014) Сафолзода Муҳаммадӣ Қурбон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Муолиҷаи ҷарроҳии хуномосҳои музмини дохили косахонаи сар (такрорӣ) Шоев Саъдулло Назуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Хусусиятҳои ташхис ва табобати ҷарроҳии чурраи диски байни муҳраҳои қисми камарии сутунмуҳра Раҳмонов Хуршед Ҷамшедович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Хокҳои таназзулшудаи минтақаи наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ ва роҳҳои баланд бардоштани ҳосилхезии онҳо дар токзори Тоҷикистон Аминов Шариф Разакович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-061
Қатъ гардидани ақди никоҳ дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ: проблемаҳои назариявӣ ва ҳуқуқтатбиқкунӣ Раҳматова Тахмина Раҳимбековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Хусусиятҳои спектриалии пайвастагиҳои табиии органикӣ (дар мисоли растаниҳои худрӯй) (ҳимояи такрорӣ) Давлатмамадова Саъбик Шомамадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии истифодаи иқтидорҳои инноватсионии корхонаҳои соҳаи хизматрасонии нақлиётӣ (дар асоси маводи корхонаҳои нақлиётии мусофирбарии Ҷумҳурии Тоҷикистон) такрорӣ Шодиев Фирдавс Тошмаматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифов Шуҳратҷон Ҷалилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таъсири омилҳои экологию биологӣ ва тухмгузории модарзанбӯр ва маҳсулнокии оилаҳои занбӯрони асал дар шароити ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон Ҷурабоева Ҳикоят Негматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Ташхиси компютерии маводҳои функсионалии бо ионҳои гуногун легиронидашуда (ҷавҳаронидашуда) тавассути усулҳои химияви квантӣ ва динамикаи молекулавии классикӣ (ҳимояи такрорӣ) Бурҳонзода Амондуллои Саидалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт Назруллозода Суҳроб Саидаҳмад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Беҳсозии тактикаи ҷарроҳии осебҳои омехтаи ковокии шикам ва сар Рахимов Нарзулло Одинаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Мукаммалгардонидани ҳимояи интегратсионии помидор аз зараррасониҳои асосӣ дар водии Ҳисори Тоҷикистон (такрорӣ) Уроқов Фахриддин Пиримқулович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Омӯзиши муқоисавии модаговҳои типи тоҷикии зоти сиёҳало дар шароити қисми шимол ва Маркази Тоҷикистон Рузиев Хуршед Туйчиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Ташаккули баҳисобгирӣ ва ҳисоботи сегментӣ дар ширкатҳои саноати энергетика (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Бобиев Исмоил Атоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Рушди бозори хизматрасониҳои сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Машокиров Ҷаҳонгир Неъматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Масъалаҳои танзими ҳуқуқи граждании шартномаи ҳамлу нақли ҳавоии мусофир ва бағоҷ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амренова Шогун Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Проблемаҳои батанзимдарории ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷаева Мафтуна Гуфроновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Фаъолсозии ҷалби сармоягузориҳо дар комплекси энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон (такрорӣ) Набиев Баҳодур Аҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Пайвастҳои комплексии оҳан (III) бо тиосемикаразид ва 1-формил-3-тиосемикарбазид Бобокалонов Тоҷиддин баротмамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Синтез дар асоси ҳосилаҳои аминокислотагӣ ва пептидии глитсерин бо фуллерен С60 Гулов Амридин Абдуалиевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-003
Технологияҳои миниинвазивӣ дар ташхиси комплексӣ ва муолиҷаи ҷарроҳии эхинококкози ҷигар ва аворизи он Азиззода Зубайдулло Абдулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Хусусиятҳои инкишофёбии пренаталии ҷанин дар занҳои ҷоҳари диффузии эутиреоидӣ ва ҳипотироксинемияи гестатсионӣ дошта Сайдахмадова Шахло Джумахоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти варзиш дар забони тоҷикӣ (такрорӣ) Шафоатов Азал Нусратович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Мавқув гузоштани адои ҷазо нисбати занони ҳомила ва заноне, ки кӯдакони то синни ҳаштсола доранд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назария ва амалия Зиёбоева Мавзунахон Назруллохоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Баланд бардоштани самаранокии муолиҷа ва офиятбахшии кӯдакони бемории гирифтори папилломатози ханҷара Шамсидинов Бобоназар Насридинович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Нақши матбуоти даврии тоҷик дар инъикоси ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон марбут ба об Баҳромзода Манижаи Зафаршодухт Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Масъалаҳои назариявии алоқамандии даромадҳои аҳолӣ бо сатҳи зиндагӣ (дар мисоли маълумотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Раҳматов Бахтовард Қушиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Татбиқи чораҳои пешгирӣ аз ҷониби суд тибқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилов Ботурхуҷа Қобилхоҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Шаклҳои клиникӣ, хусусиятҳои ҷараён, сироятнокшавӣ ва чорабиниҳои профилактикии сил дар кӯдакони манбаи сирояти сил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Пиров Қадридин Икромович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Санадҳои корпоративӣ дар механизми танзими ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқии умуминазариявӣ Азимова Зебоҷон Муродалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Асосҳои илмӣ-амалии раванди истифодаи об ва хусусиятҳои хоси гидрохимиявии захираҳои обии Ҷумҳурии Тоҷикистон Амирзода Ориф Ҳамид Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Беҳтар намудани тактикаи табобати синдроми гиперпролактинемияи занҳои безурёти дар минтақаи норасогии йод Қосимова Саодат Иномҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯёни макотиби олӣ зимни таълими силсилаи фанҳои педагогӣ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот Бобоева Гулбаҳор Шарифовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Хусусиятҳои экологии зараррасониҳои асосии растаниҳои сабзавотӣ дар шароити водиии Ҳисори Тоҷикистон (такрорӣ) Хушвахтова Шабнам Ҷумахоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Самтгирии молекулаҳои КНД дар сатҳи пленкаҳои металооксидии аз ҷиҳати биологӣ муфид (ҳимояи такрорӣ) Нематов Дилшод Давлатшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Беҳсозии ташхис, профилактика ва табобати синдроми эмболияи чарбӣ ҳангоми осеби омехта Наимов Абдукарим Махмарахимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Хосиятҳои хӯлаи алюминий-магнийи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда (ҳимояи такрорӣ) Фирузи Сулаймонӣ Давлатзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии асосҳои сохтори конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ: масъалаҳои доктриналӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва мукаммалгардонии қонунгузорӣ Қудратов Некруз Абдунабиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Хусусиятҳои биологии баъзе намояндаҳои авлоди Eremurus Bieb. ва парвариши онҳо дар шароити водии Ҳисор (такрорӣ) Каримов Ҳасан Сайфуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таъсири гипоталамус ва қишри сенсомоторӣ ба рафтори ҳайвонот ҳангоми ташнагӣ (такрорӣ) Иронова Сафина Шириншоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Проблемаҳои психологӣ дар системаи муносибатҳои кӯдакони синни томактабии оилаҳои нопурра (такрорӣ) Сафарова Заррина Раҷабовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Ташхиси коршоямии касбӣ-психологии шахс дар мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли довталабони самти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ) (такрорӣ) Латифзода Сомон Зариф Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда
Нишондиҳандаҳои физиологӣ ва махсусиятҳои этникии ҷавонони водиҳои Ҳисор ва Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон Николаева Вера Васильевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Такмили механизми идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ (дар мисоли корхонаҳои саноатии вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Зувайдуллоева Ганҷина Холмуродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
ТАбобати саратони ғадуди ширӣ бо метастазҳо дар устухонҳо: омилҳои пешгӯӣ Раҷабова Соҷидамо Гадомадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Такмили механизми танзими давлатии рушди устувори минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон) Сафаров Аъзамҷон Аҳмадхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Таъсири нанохокаи гидразин ба тағйирёбии характеристикаҳои термодинамикии омехтаи системаҳои сеҷузъа (H2SiO4 ННКБ ва N2H4) дар фазаи сахт Сафаров Шоҳин Рустамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Бехатараӣ ҳангоми истифодабарии хатҳои интиқоли қувваи барқи байнидавлатии шиддати баланд (дар мисоли CASA-1000) Ҷаҳонгири Абдулвиҳид Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Хусусиятҳои ПРО- ва антиоксидантии хун, ҳолати биомембранаҳои эритроситҳо дар навзодон ва кӯдаконе, ки дар минтақаҳои дорои заминаи баландӣ радиатсионӣ зиндагӣ мекунанд Бадалова Зебо Абдулхайровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ташаккули фарҳанги ахлоқӣ-ҳуқуқии донишҷӯён дар фазои муосири таҳсилоти касбӣ-маърифатӣ (дар мисоли коллеҷҳои фарҳанг ва санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон) Абдураҳимзода Идрис Абдуваҳоб Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-027
Патологияи кардиоваскулярӣ ҳангоми артрити псориатикӣ (такрорӣ) Одилзода Исмоил Ёқубҷон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Сабабҳои ҳассоснокии сенсибилизатсияи чорвои калони шохдор ба сафедаи хушки тозакардашуда-туберкулин дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон Шукурзода Шарофиддин Раҳмон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-054
Хусусиятҳои физиологию биохимиявии навъҳои серравғани соя дар шароити водии Зарафшон Усмонов Хусравбек Шаҳобович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Шартҳои ташкилӣ-педагогии тарбияи озодии виҷдони хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии муосир Собиров Равшанҷон Раҳимҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Имомии Ҳиравӣ ва хусусиятҳои услубию бадеии осори ӯ Ҳакимов Саъдулло Тағаймуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Муносибати босалоҳият дар таълими химияи синфи 11-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Тоҷикистон Собиров Хушанг Мардонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Манбаъҳои асотирӣ ва маросимӣ дар фолклори Бадахшон (дар мисоли архетипҳои парандагон ва ҳайвонот) Қурбонхонова Нуриҷахон Мирасановна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Таҳқиқоти таъсири тағйирёбии глобалии иқлим ва офатҳои табиӣ ба ҳолати гидроэкологии дарёҳо Қувватов Файзиддин Мирзомуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Такмили механизми ташкилию иқтисодии таъмини рушди устувори зермаҷмааи ангурпарварӣ ва шаробсозии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Умарова Саодатхон Ибрагимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Беҳтарсозии табобати ҷарроҳии беморони гирифтори гипоспадия Холов Шарафҷон Изҳоқҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Оксидшавии пероксидии липидҳо ва ҳолати эндотелияи хунрагҳо ҳангоми бемориҳои музмини шуш Насирҷонова Хурсанд Раҳимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Ташаккул ва рушди бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологи тоза (дар асоси маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Маҳмудов Маруфҷон Қаюмҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Такмили механизмҳои идоракунии давлатии рушди сайёҳии вурудӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шодиев Ҷафар Розибекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Идоракунии рушди индустриаливу инноватсионии иқтисодиёт (дар мисоли иқтисодиёти вилояти Хатлони Ҷумҳуриии Тоҷикистон) Тоҳирзода Меҳриддин Маҳмадшариф Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Масоили баамалбарорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои падар ва модар тибқи қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон Собирзода Исфандиёр Салом Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ Камолов Бахтиёр Ҷамолович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Пайвастҳои комплексии рений (V) бо N.N-диэтилтимочевина ва N-атсетилтиомочевина Сафаров Саймуҳамад Исломович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Методикаи ташаккули ваҷҳҳо ва ҳавасмандӣ ба омӯзиши химия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Азимова Шабнам Раҳматуллоевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Асосҳои методии ҳамбастагии методҳои таълим ва тарбия дар иҷрои вазифаҳои таълими фанни химия (аз рӯйи маводи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ) Уроқов Мирзомурод Давлатмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Технологияҳои муосири тадриси фанни химия бо дарназардоти муносибати босалоҳият ба таълим Файзуллоева Мукаррама Маҳмудҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Такмили маъмурикунонии андоз дар низоми чораҳои танзими рушди иқтисодиёти минтақа (тибқи маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Маъмуров Анварҷон Маҳмудҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Хосиятҳои гармофизикии маҳлулҳои нанонуқрагӣ ва спирти метил вобаста аз ҳарорат, фишор ва истифодаи онҳо дар коллекторҳои офтобӣ Абуҷалилзода Фарзона Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Рушди низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бесуботии молиявӣ (назария, методология, амалия) Хайрзода Шукрулло Қурбоналӣ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои клиникӣ, ташхисӣ ва табобати омосҳои ғадудҳои луобӣ Икроми Зиёратшо Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Роҳҳои беҳтар намудани табобати аворизҳои шикастаҳои устухонҳои дароз Абдулоев Муҳтоҷшоҳ Садулоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Таъсири эмгузарониҳои профилактикӣ ба ҷараёни клиникии беморӣ ва мақоми масунӣ дар кӯдакони зуд-зуд беморшавандаи ҶмуҳурииТоҷикистон Мамаджанова Гульнора Сидикжановна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Низоъҳои динӣ-мазҳабӣ ҳамчуни зуҳуроти муносибатҳои зиддиятноки иҷтимоӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон:таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ Сатторзода Субҳидин Наҷмуддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Афзоиши маҳсулоти хӯроквории кишоварзии органикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар асоси маводҳои минтақаи Ҳисор) Эгамов Суҳроб Худойқулович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-014
Ҷанбаҳои институтсионалии такмили механизми бозорӣ дар бахши аграрии иқтисодиёт Шокиров Равшан Сиддиқович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таҳқиқоти иқтисодӣ-омории сатҳи монетизатсияи иқтисодиёти миллӣ Холов Рустам Шермаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Иқтидори захиравии минтақа дар низоми омилҳои рушди иқтисодиёти он (дар мисоли шаҳри Исфараи вилояти Суғд) Шаропова Насиба Ҳафизовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли ғалладонагиҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияҳои водии Ҳисор Аминзода Зебо Маҳмадризо Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-014
Механизми баланд бардоштани сифат ва самаранокии хизматрасониҳои аудиторӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ғуломов Зикрулло Тошмуродович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Тавсифи морфологии дастгоҳи ғадудии кунҷи тиҳигоҳу кӯрруда дар одам дар онтогенези постнаталӣ Тагайкулов Эркинжон Холикулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-057
Равандҳои хатарноки гидрологӣ дар шароити тағйирёбии иқлим ва усулҳои зондкунии фосилавии мониторинги онҳо (дар мисоли минтақаи кӯҳӣ-доманакӯҳи Тоҷикистон) Сафаров Мустафо Сулаймонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Синтез, хосиятҳои Фуллерен С60 бо ҳосилаҳои аминокислотаҳо ва пептидҳо, инчунин фаъолияти зиддигепатитии онҳо Зафаров Сорбон Зафарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Таъсири вазни хоси биноҳои бисёрошёнаи оҳанубетонӣ ба нишондиҳандаҳои сейсмодинамикӣ Шарипов Шамсуддин Шамсуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Такмили муолиҷаи баъдиҷарроҳии беморони гирифтори эътилолиятҳои муштараки ковокии бинӣ бо истифодаи доруҳои ҷолинусӣ Шоев Манучеҳр Давроншоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Ташаккули идоракунии зиддибӯрҳонӣ дар низоми тадбирҳои рушди иқтисодии минтақа (дар намунаи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Турдиматова Парвина Муҳамматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Ташаккули механизми амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Раҳимова Нигораҷон Шарифҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Асосҳои назариявии рушди соҳибкории инноватсионӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ (дар маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қосимов Файзулло Убайдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Рушди низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ Марупова Нигора Шоназаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Хусусиятҳои мазмуни фаъолияти педагогии марказҳои рушди кӯдак дар шароити ноомодагии педагогии падару модарон Норова Зарина Исмоилова Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-027
Таҳлили луғавӣ-маъноии зарбулмасал ва мақол дар забонҳои тоҷикӣ ва ангилисӣ Қаҳҳоров Шодимурод Рустамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва нақши он дар таҳкими давлати ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Алиев Фарух Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Омодагии касбӣ-педагогии омӯзгорони ояндаи забонҳои хориҷӣ ба ташаккули фарҳанги эстетикии хонандагони синфҳои ибтидоӣ Нажмидинова Тахмина Исмоиловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Муносибати давлатӣ ба тарбияи маънавии насли наврас Холова Қурбонмоҳ Абдухолиқовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-027
Мукаммалгардонии механизми ташкилӣ-иқтисодии рушди барқ дар деҳот (дар мисоли вилояти Хатлон) (такрорӣ) Сабриддини Сафовуддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Шароитҳои педагогии таъмин намудани муҳити тандурустӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ Абдусамадзода Бахтулло Абдулмароб Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-027
Квазигурӯҳҳои диассотсиативӣ ва таснифи онҳо Комилов Оқил Одилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Тавсифи вазъи вегетативӣ ва баъзе нишондиҳандаҳои гемостаз дар одамон дар раванди мутобиқшавӣ ба гипоксияи баландкӯҳӣ Арабова Зульфира Умарҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-057
Муайянсозии муаллифи матни номаълум дар асоси такроршавии анаграммаҳо Қаюмов Маҳмадзоир Маҳмараҷабович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Технологияи обёрии қатрагии помидори кишти баҳорӣ дар шароити гармхонаҳои водии Ҳисор Нурзода Назар Нур Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Мукаммалгардонии равандҳои ҷалби пасандозҳои аҳолӣ ҳамчун иқтидори захираҳои сармоягузорӣ Авгонов Нурали Айниддинович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Махсусияти ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳусайнов Муродали Сайдамирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Хусусиятҳои моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон ва дахолати давлатҳои хориҷӣ ба онҳо Шарафуддин Шарафёр Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-030
Потенсиали ландшафтҳои экосайёҳи - рекреатсионии Тоҷикистони марказӣ Амонатова Маҳбуба Атоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Фарҳанг ва роҳҳои вусъати таъсири он ба худшиносии миллӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон (таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ) Мунаварова Дилафрғз Одиловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Бозори гӯшт ва механизми танзими давлатии он (дар асоси маводҳои хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Накимов Сафарраҳмат Пиракович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Таълимоти машшоияи шарқӣ дар бораи зан Амирбекова Иқлима Ҷаборовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-026
Асосҳои методии фаъолгардонии фаъолияти даркнамоии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон зимни гузаронидани корҳои лабораторӣ бо истифодаи технологияи иттилоотӣ Баротов Раҷабалӣ Тағоймуродович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Ҷанбаҳои клинико-функсионалии бемории музмини тарбодии дил дар сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонова Фарзона Убайдуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Такмили механизми истифодабарии устувори захираҳои об дар минтақа (дар мисоли Ҷанубу Шарқи Тоҷикистон) Маҳмудов Баҳриддин Нуриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили ташаккули селаи молиявии бонкҳои тиҷоратӣ дар Тоҷикистон (такрорӣ) Бобоев Нозимҷон Мансурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Тасвири интегралӣ ва ҳалли масъалаи намуди коши барои як синфи муодилаҳои дифференсиалии таназзулёбандаи ҷинси як Назаров Ҷамшед Юсуфович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-012
Раванди ташаккули системаи сиёсӣ дар шароити тағйирпазирии ҷомеа (дар мисоли Тоҷикистон) Қаландаров Кароматулло Қароматулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Вижагиҳои лексикию маъноии омонимҳо дар забонҳои тоҷикиӣ ва ангилсӣ Сидиқова Гулсара Назруллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Анъанаҳои адабиёти классикии форси тоҷикӣ дар осори Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ Ҳайдарова Бисаноат Умаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории "Ҷомеъ-ут-тавроих"-и Рашидуддини Фазуллоҳ Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-028
Аз таърихи инкишофи илми геометрия дар Осиёи Миёна ва Эрон (асрҳои IX-XVII) Тиллобаева Салима Маҳмадалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Асосноккунии назариявии ташкили методии таҳсили фосилавӣ дар шароити муосири омодасозии мутахассисони босалоҳият дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон Файзализода Баҳрулло Файзалӣ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Асосҳои методии тартиб додани масъала барои истифодаи компютер дар раванди таълими математикаи мактабӣ (дар мисоли геометрия) Дадоҷонов Бобоҷон Ёқубҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Қонунномаи сосониён ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ Ҳоҷиев Муҳиддин Соҳибқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Такмил додани ташкили технологияҳои ҳамлу нақли автомобилии борҳои калонҳаҷму вазнин (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Бобоев Раимҷон Мусобирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Наздиккунии ҳамҷояи беҳтарини функсияҳои комплексқиматаи даврӣ ва ҳосилаҳои онҳо дар L2 Раимзода Фараҳноз Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-012
Асосҳои консептуалии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф Каримзода Мирзо Бадал Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Такмили механизми ташаккул ва рушди сохторҳои кооператсионӣ-ҳамгироӣ дар зеркомплекси пахта (дар асоси маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қурбонзода Маҳмадалӣ Раҳмат Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Самаранокии иқтисодии шаклҳои хоҷагидории бозорӣ (дар маводи хоҷагиҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Саидов Мирзохӯҷа Саъдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Тадқиқоти раванди намноккунии нахи пахта ва интихоби реҷаи муносиби намноккунӣ Ҷураев Олимхон Озодхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Хусусиятҳои клиникӣ функсионалии осебҳои гурдаҳо ҳангоми диабети қанди навъи 2 дар сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон Рашидов Исмоил Махмадалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Хусусиятҳои морфологии ғадудҳо ва ҳосилаҳои лимфоидии роҳҳои беруниҷигарии талхарон дар антогенези постнаталии одам Алиев Азим Анварович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-057
Ҳуқуқи ҷиноятии исломӣ ва татбиқи он дар давлатҳои дорои унсурҳои низоми ҳуқуқи исломӣ: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии он (таҳлили муқоисавии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ) Назаров Аваз Қувватович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Оптимизатсияи тактикаи ҷарроҳӣ ҳангоми осебҳои якҷояи бандакҳои рагу асабии андомҳои болоӣ Шодизода Хайрулло Нарзилло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-060
Тағйиротҳои комплексии морфологӣ ва морфометрии сохторҳои рагҳову бофтаҳои ғадуди сипаршакл ҳангоми ҷоғари паҳнёфтаи токсикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлятов Имомходжа Амиршоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-057
Мукаммалгардонии технологияи нигоҳдории лимӯ боистифодаи равғани эфирии пудина, райҳон ва лаванда дар муҳити IN VITRO ва VIVO Ҷурахонзода Рауф Фурахон Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Асари ҳароратии воридшавии туфони чангӣ дар атмосфераи Тоҷикистон ва таъсири онҳо ба тағйирёбии иқлиму ҳосилнокии зироатҳои хоҷагии қишлоқ Абдурасулова Наргис Анваровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Равандҳои химиявию технологии коркарди комплексии ашёи хоми гилхокдори Тоҷикистон Мирзоев Бодур Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Омилҳои физикавию химиявии технологияи ҳосилкунии флюсҳо аз ашёи хоми маъданҳои маҳаллӣ ва партовҳои истеҳсолӣ Аҳмадшоев Иброҳим Шарифович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Баланд бардоштани бехатарии электрикӣ дар шабакаҳои барқии тақсимотии Ҷумҳурии Тоҷикистон Табаров Нурулло Хайруллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-041
Робитаҳои Тоҷикистону Россия дар соҳаи муҳоҷират Шеров Шодиҷон Салуматшоевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-030
Такмили механизми ҳавасмандгардонии рушди соҳибкории аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳимзода Одилхон Юлдош Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-014
Таърихи тиб ва тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони Истиқлолият Назарзода Ҷумахон Шамс Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Таҳқиқи таъсири қурби асъори миллӣ ба нишондиҳандаҳои рушди иқтисодии Тоҷикистон Турахонзода Шаҳриёр Нурулло Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Танзими андозбандӣ ва таъсири он ба фаъолияти сармоягузорӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Яқубзода Маъруф Садруддин Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Танзими давлатӣ ва рушди мутавозуни зермаҷмӯи гӯшту шир дар шароити иқтисоди бозорӣ (дар асоси маводҳои комплекси агросаноатии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) Олимов Дилшод Абдулхайрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Хусусиятҳои ташаккулёбии хатарҳои геологӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон (Тоҷикистони марказӣ) Расулов Нурали Маҳрамхуҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Ба таври қиёсӣ-физиологӣ омӯзиши таъсири гипобиози табиӣ ва сунъӣ ба механизмҳои фаъолияти олии асаби ҳайвонҳои сутунмӯҳрадор Холбегов Мирзоҳамдам Ёрбегович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Лингводидактические основы формирования иноязычного профессионального общения студентов-будущих учитилей иностранного языка (такрорӣ) Ҳалимова Зарина Раҳимҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Мукаммалгардонии методҳои паст намудани хавфҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои энергетикӣ (дар мисоли корхонаҳои энергетикӣ дар вилояти Хатлон) Назарова Назира Саидқодировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Такмили механизмҳои ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои саноати масолеҳи сохтмонӣ (дар мисоли корхонаҳои масолеҳи сохтмонии вилояти Хатлон) Холов Бахтиёр Кишварович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Коркарди усулҳои ҳисоб ва пешгӯии нишондодҳои сифати энергияи электрикӣ дар шабакаҳои таъиноти коммуналӣ-маишӣ Камолов Муҳаммадҷон Мутайибович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Шартномаи фаъолияти якҷоя дар соҳаи соҳибкорӣ Воҳидзода Зеваршоҳ Гулаҳмад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Тадқиқи таркиби унсурии аэрозол ва хоки Тоҷикистони шимолӣ (Ҳимояи такрорӣ) Раҳматов Муҳамадӣ Нуридинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Иҷрои уҳдадориҳои пулӣ Мансурӣ Шодмон Ҷамолиддинзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Имконоти педагогии рушди лаёқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошимова Гулшан Гадойбоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Такмили низоми таъминоти нафақа ва дурнамои рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шоасалов Наимҷон Қудратович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Рушди инноватсионии бахши соҳибкорӣ дар низоми иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Эгамқулов Махсудҷон Муҳаммадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Бо усули коагулятсионӣ тозакунии обҳои шахтави аз металлҳои вазнин (дар мисоли шахтаи Капитальная) Ашӯров Хайруддин Ёрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Асосҳои физикию химиявии тозакунии обҳои шахтавӣ аз металлҳои вазнин дар мисоли шахтаи "Васточная" Давлатов Давлатмаҳмад Сангинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Оиди ҳалшавандагии баъзе синфҳои операторҳои интегралии сингулярии дученака бо ғеҷиш Эшонқулов Алишер Алигулович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-012
Наздиккунии баъзе синфи функсияҳо бо сплайнҳои интерполятсионии бихаттӣ Зеваршоев Умар Нуралишоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Фаъолгардонии фаъолияти сармоягузории корхонаҳои саноатӣ дар асоси равиши кластерӣ (дар мисоли корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Убайдзода Қандили Нусрат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили низоми идоракунии хавфҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаров Қаландар Саймаҳмудович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Муродифшавии калима бо воҳидҳои фразеологӣ дар публитсистикаи С. Айнӣ Ниҳмонова Рангина Муҳамадҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Ҳувияти миллӣ дар оинаи идиоматика (дар асоси маводи паремияҳои англисӣ ва тоҷикӣ) Усмонзода Шохрух Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Рушди механизми ташкилӣ-иқтисодии идоракунии фаъолияти инноватсионии корҳонаҳо дар шароити иқтисоди бозоргонӣ (дар мисоли корхонаҳои нақлиёти мусофиркашони вилояти Суғд) Қосимова Мавҷуда Ҳалимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Масъалаҳои навсозии ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсии Афғонистон дар солҳои 1933-1973 Баҳодуров Беҳрӯз Файзуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Сиёсати гендерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:равандҳо ва механизмҳои татбиқ Содиқзода Ҳокимбек Ҷаббор Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Таърихи ташаккул ва инкишофи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол (то соли 2010) (такрорӣ) Ҳасанов Дустмурод Раҷабмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-030
Ташаккул ва инкишофи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ Мазарифов Манучеҳр Каримҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ҷанбаҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқии савдои одамон дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон Муллоҷонова Нигора Абдуманноновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Арзёбии вазъи саломатии кӯдакон бо интиқоли амудии сирояти ВНМО Давлатов Холмирзо Бобохонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодиву тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон (с.1992-2020) Турсунов Турсунмурод Худоймуродович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Абулфазли миколӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти арабизабони нишопури нимаи дуюми асри X- нимаи аввали асри XI Холов Назармуҳаммад Ёрмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Ҷанбаҳои таърихӣ-педагогии арзишҳои миллии мардумони Осиёи Марказӣ ва мақоми онҳо дар таълиму тарбияи насли наврас Файзуллаева Зебунисо Буходировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Мукаммалкунии ташхис ва ҷанбаҳои таносубии муолиҷаи бемории варикозии варидҳои коси хурд дар занон Нуридинзода Насима Нуридин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Такмил ва таъмини рушди устувори соҳибкории истеҳсолӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Насридинов Шамолидин Сайфиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Тӯлиев Муҳаммадулло Сарварқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Механизми ташкилию иқтисодии рушди соҳибкории тиҷоратӣ: назария, методология, амалия Толибов Қобил Қосимович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Дарки иҷтимоӣ-фалсафии бегонашавии иҷтимоӣ-фарҳангии ҷавонон дар ҷомеаи Тоҷикистон (такрорӣ) Ғуломова Мавзуна Сироҷовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Асосҳои физикавӣ-химиявии коркарди аргиллитҳо ва гилхокҳои каолинии кони Чашма-санги Ҷумҳурии Тоҷикистон бо усулҳои кислотагӣ ва гудохтакунӣ Отаев Шоҳрух Дилшодович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Рафтори анодӣ ва оксидшавии хӯлаи руҳ-алюминийи Zn22Al, ки бо хром, манган ва никел ҷавҳаронидашуда Ҳакимов Искандар Бозорович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-007
Асосҳои назариявии демократикунонии низоми идоракунӣ дар шароити ислоҳоти фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ Намозов Ҷамшед Ашурмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Хусусиятҳои педагогӣ ва технологияи таълими бачагонии болаёқат дар шароити муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулназаров Ҳокимҷон Анварович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Такмили нутқи русии хонандагони тоҷик дар омӯзиши муқоисавии сифат Давлатов Наҷмиддин Ҳамзаевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Бедардкунии перидуралӣ ва назорати самаранокии он баъд аз ҷарроҳиҳо дар ковокии шикам Достиев Латиф Раҳмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-056
Ҷанбаҳои ташкилию иқтисодии рушди хизматрасониҳои тиббӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ Сайдализода Шодмон Маҳмадулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таъсири намакҳои натрий ба нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявии ҳайвонҳои озмоишӣ Фаридуни Кишвари Раҷабзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Хусусиятҳои ҷараёни ташаккул ва рушди гуногунандешии сиёсӣ дар Тоҷикистон Бабаев Кенджа Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-030
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар низоми сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Назаров Давлатхон Қурбонмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии низоми иҷозатдиҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Наимов Бобоҷон Гоибович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити иқтисодиёти гузариш (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Алиджанов Джамшед Абдуқаюмович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташаккул ва рушди савдои дохилӣ дар шароити муосири иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Гудоз Муҳаммад Аслам Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таъмини сармоягузории рушди соҳибкории истеҳсолӣ Абдуллоева Лола Ибодуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таъмини фаъолият ва рушди устувори соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Набиев Умед Лакимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Этиопатогенез, ташхис, пешгирӣ ва муолиҷаи ҷарроҳии тангшавиҳои дарзии маҷроҳои талха (таҳқиқоти клиникию таҷрибавӣ) Расулов Назир Аминович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Рушди низоми қарздиҳии хурд дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷаев Бахтиёр Бобораҷабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Таърихи ташаккули ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон дар солҳои истиқлолият (солҳои 1991-2016) Абдуллоев Ҷамшед Темурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Такмили механизми дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа (дар асоси маводҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) Асоев Муфараҳ Мазоридинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ дар маҳалҳо (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Бобозода Афзалшоҳи Олимҷон Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда
Хусусиятҳои ташаккул ва истифодаи захираҳои молиявии хонаводаҳо дар иқтисодиёти миллии Тоҷикистон Бобомуродов Бобомурод Элмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Туғроии исфаҳонӣ ва нақши ӯ дар ташаккули адабиёти арабизабони форсу тоҷики асрҳои (XI-XII) ҳимояи такрорӣ Тураева Гулорохон Бурҳоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Моделсозии фаъолияти ҳифзи табиати минтақавӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳомидова Истатжон Султонбоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
АСОСҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТӢ ҲАМЧУН ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ БЕРУНАЗСИНФӢ АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКА Алимухамедов Муродҷон Равшанович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-035
Худидораи маҳаллӣ - ҳамчун шакли ҳокимияти халқӣ: таҳқиқӣ ҳуқуқӣ-конститутсионӣ Олимзода Давлатмурод Абдулхайр Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Асосҳои ҳуқуқӣ-конститутсионии ташкил ва фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодиров Ҷурабек Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Маҳсулнокии ҷавдори тирамоҳӣ вобаста аз усулҳои парвариш дар шароити заминҳои обии водии Ҳисор Насридинов Қамариддин Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ҷойгоҳи матбуоти ҳизби дар фазои иттилоотии Тоҷикистони соҳибистиқлол Бобоева БарноРауфовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-022
Танзими давлатии муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ дар шароити тағирёбии иқтисодиёт (аз руйи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Иброҳими Дилшод Муҳамадиброҳим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои амалкардаи бозори истеъмолии худудӣ дар шароити инкишофёбии муҳити институтсионалб (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)(такрорӣ) Ҳоҷибоева Муқаддас Абдуғаниевна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-023
Такмили механизми идоракунии рушди иқтисодиёти минтақаҳо (дар асоси маводҳои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳайдарова Муслимахон Ҳусейновна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-023
Хусусиятҳои клиникӣ-эпидемиологии шаклҳои гуногуни лейкемия дар шароити иқлими гарми Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзокаримова Насиба Салимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Шароитҳои ташкилӣ-педагогии рушди салоҳиятҳои иттилоотӣ-коммуникатсионии омӯзгорони мактабҳои олии тиббӣ дар низоми таҳсилоти баъдидипломӣ Сатторов Далерҷон Қурбонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Ташаккул ва рушди иқтисодии "Сабз" дар шароити кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ Давлятова Меҳрангез Меликовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Асосҳои методии истифодаи муодила ва нобаробариҳо ҳангоми омӯзиши химия ҳамчун воситаи амалигардонии робитаҳои байнифаннӣ дар синфҳои 8-9 Маҳмадаминов Маҳмадалӣ Назирович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-044
Хусусиятҳои морфо-биологӣ ва асосҳои селексияи ҷуворимакка дар шароити Шимоли Тоҷикистон Валиев Ҷамшед Абдумаликович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-061
Бемориҳои тарбодӣ дар ҳамбастагӣ бо бемориҳои ҳамроҳшуда (басомад, хусусиятҳои клиникӣ ва оптимизатсияи ташхис) Шодиев Беҳрӯз Раҷаббоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ҷанбаҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об тибқи ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон Улуғов Умидҷон Амонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Танзими ҳуқуқии фаъолият оид ба расонидани хизматрасониҳои меҳмонхона Шукуров Руслан Александрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ҳуқуқи шаҳрвандон дар амалишавии адолати судӣ: таҳлили назариявӣ-ҳуқуқӣ ва конститутсионӣ-ҳуқуқӣ Обидова Манижа Насруллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Танзими ҳуқуқии моликияти умумӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулов Парвиз Холмуродович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-002
Механизмҳои устуворнокии растаниҳои картошка дар шароити стресси антибиотикӣ Давлятназарова Зулфия Буриевна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Истифодаи кунҷораи зағир дар вояҳои хӯрокаи буққачаҳои фарбеҳшаванда дар шароити минтақаи Кӯлоб Ғиёсов Насимҷон Раҳматулозода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Таърихи пайдоиши алгебра ва саҳми ниёгони тоҷикон дар инкишофи он дар асарҳои миёна Шарифзода Бахтиёр Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Гулсангҳои қисми Ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор Бобоев Ҷурабой Абдусаломович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-024
Таъсири антигипоксикӣ ва адаптогении баъзе растаниҳои шифобахши Тоҷикистон Мародмамадова Некбахт Гадомамадовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-024
Омӯзиши стресси эмотсионалӣ ва мутобиқшавии системаи марказӣ, фаъолияти олии асаб дар донишҷӯён вобаста аз шакли таҳсил Алиева Майрам Тоҳировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Оптимизатсияи интихоби усули реваскуляризатсияи мустақими миокард дар беморони гирифтори бемории ишемикии дил Одил Саидолим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-060
Ташаккули малакаҳои гуфтори донишҷӯёни тоҷикзабони коллеҷҳои тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири муҳити гунонгунфарҳангӣ Тошова Барно Рузиқуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Мӯътадилгардонии ташхис ва табобати вайроншавии гемостаз ҳангоми хунравии ҳаҷман калони баъди валодат бо иштироки бригадаи эҳёи ёрии трансфузионӣ Мадмаров Лютфулло Мамасалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Танзими савдои хориҷии хизматрасониҳо дар низоми бисёрҷонибаи савдо Мирзозода Меҳридини Шамсуддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили механизмҳои идоракунии қарзи берунаи давлатӣ Менлашева Наиля Мухамедкаримовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таъсири анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик ва нукоти қуръони бар адабиёти рус (дар мисоли осори Иван Бунин) Ғуломова Садбарг Нозимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Экология, паҳншавӣ ва хусусиятҳои хоҷагидории малахҳои (ORTHOPTERA, ACRIDOIDEA) Тоҷикистони Ҷануб-Ғарбӣ Хайров Хурамҷон Саидамирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Экологияи бузи кӯҳии Сибирӣ (CAPRA SIBIRICA PALLAS, 1776) дар Помир Ошурмамадов Нуҳзор Айдармамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Методикаи ташаккули салоҳияти хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути ҳалли масъалаҳои химиявӣ Иброгимов Ҳошим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Хусусиятҳои мундариҷавию жанрии публитсистикаи бадеии матбуоти маҳаллии Тоҷикистон (дар мисоли нашрияҳои "Шаҳриёр" ва "Набзи Файзобод") Қутбиддинов Абдулмумин Ҳошимович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Воситаҳои муосири луғавию грамматикӣ дар рӯзномаҳои тоҷикиву ангилисӣ (дар мисоли матнҳои сиёсӣ) Талабова Тахмина Маҳмадалиевна Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Мукаммалнамоии низоми ташкили ҳамлу нақл тавассути нақлиёти роҳи оҳан дар шароити иқтисодиёти бозорӣ (дар маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ашуров Ашур Маҳкамович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-021
Таъмини амнияти иқтисодии Тоҷикистон дар шароити таъсири таконҳои беруна Ғоибназаров Ғиёс Умарқулович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Институтҳои асосии ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии исломии Афғонистон: ҷиноят, ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо Азимӣ Саламат Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ташаккул ва рушди бозори ғайрирасмии меҳнат дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ:масъалаҳои назария ва амалия Гаибназаров Шӯҳрат Умарқулович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои физиологӣ ва маҳсулнокии навъҳои ояндадори ҷав дар шароити гуногуни ғизогирии хокӣ Раҳимзода Шерали Ҳасан Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Ҷанбаҳои муосири осебҳои занбурӯғии шушҳо: ташхиси барвақт, табобат, пешгирӣ Зоидбоева Нуринисо Зухурулоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Омӯзиши муқоисавии сифатҳои маҳсулнокии мурғи марҷони зоти сафеди қафасаи синапаҳм ва популятсияҳои маҳаллӣ дар шароити Ҷануби Тоҷикистон Бобозода Оятуллои Сафарали Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Такмилдиҳии низоми идоракунии комплекси сайёҳию-рекреатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон Одилова Рухшона Комиловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташаккул ва инкишофи матбуоти даврии ноҳиявӣ дар Тоҷикистон (дар мисоли нашрияҳои даврии водии Зарафшон) Ғоибов Саъдӣ Шокирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо Абдуҷалилов Фирдавс Низомович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Арзёбии клиникии генодинамикаи дарунигурдавӣ дар марҳилаҳои гуногуни бемории музмини гурдаҳо Рустамова Миҷгона Салохуддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Фалсафаи забон (дар мисоли забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то имрӯз) Каримов Кароматулло Давламадович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-026
Таҳлили грамматикӣ-категориявӣ ва функсионалӣ-семантикии ҷонишинҳои шахсӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ Ҳалимова Маҳбуба Сафаралиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Методикаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султонова Сурайё Абдурашидовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Оиди ҳалшавандагии баъзе масъалаҳои канории сингулярии назарияи функсияҳои аналитикӣ Кабиров Абубакр Тиллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Усулҳои ададии тадқиқоти устувории ҳалли системаҳои динамикии ғайрихаттӣ дар масъалаҳои синтези танзимкунандаҳои оптималӣ Яқубов Нураҳмад Сайдаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Ҳолати кунунӣ, ҳифз ва истифодаи оқилонаи намудҳои нодиру маҳвшавандаи ҳайвоноти муҳрадори ҳавзаҳои дарёҳои Сир ва Зарафшон (дар ҳудуди Тоҷикистон) Мирзобаҳодурова Шахноза Раҳмоновна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таъсири бахши иҷтимоӣ ба самаранокии истеҳсолот дар шароити иқтисоди бозорӣ (Дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Якубова Каринэ Георгиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Тавсифҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳусейнова Мижгона Собировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Омилҳои сиёсию ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ (дар асоси таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳасанов Шарифхуҷа Қозиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Поэтика ва масъалаҳои матншиносии маснавии "Интиҳонома"-и Султон Валад Шарифов Шодиқул Ҳасанович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Механизми ташкилию иқтисодии рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар деҳот Мизробов Саидафзал Саидхоҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳмонов) Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-027
Асосҳои педагогии таълими башахсият-нигаронидашуда дар дарсҳои забони русӣ дар синфҳои ибтидоии мактабҳои тоҷикии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷонова Дилрабо Шамсиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Механизми ташкилию иқтисодии рушди хизматрасониҳои гумрукӣ Шоҳназари Хуҷаназари Ғуломзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Хосиятҳои физикӣ-химиявии хӯлаҳои алюминий АБ1 бо литий, натрий ва калий Назарова Меҳрубон Толибҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир (дар раванди таълими математика) Маҳмудов Исмоилҷон Маҳмудҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Хусусиятҳои паҳншавӣ ва экологияи сангпушти осиёимиёнагӣ-AGRIONEMYS HORSFIELDII GRAY, 1844 дар Тоҷикистон Эргашев Усмонали Хушмуротович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Баҳодиҳии баъзе нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ҳангоми патологияҳои гуногуни ҷигар бо усули газохроматографӣ Пиров Ғафор Зардакович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Фаъолияти байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини амнияти энергетикии Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2020) Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Омили этносиёсӣ дар муносибатҳои байналмилали муосири Ҷумҳурии Исломии Эрон: Ҷанбаҳои дохилӣ ва берунӣ Наимов Исмоил Нуруллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Воситаҳои ифодаи инкор дар забонҳои ангилисӣ ва тоҷикиӣ Ғиёсова Сурайё Ғайбуллоевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Асосноккунии гидрогеологии усулҳо ва схемаи обтаъминкунии ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Мадғозиев Улуғбек Жумавоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Хосиятҳои гармо- ва электрофизикии силуминҳо Эмомов Баҳром Файзуллоевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-041
Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилот (дар мисоли низоми таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Назарзода Рустам Саидмурод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Хусусиятҳои клиникии бемориҳои музмини гурдаҳо бо оризаҳои энсефалопатия Юсупова Манзура Ҳамзаалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Воқеияти иттилоотӣ дар парадигмаи арзишҳои антропологии инсон дар ҷомеи муосир Беҳбудов Шаҳобҷон Тағоймуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Арзёбии экологии ҷанбаҳои биохимиявии таъсири партовҳои газӣ ва аэрозолии КВД "Ширкати алюминии тоҷик" ба флораи минтақа Гулаҳмадов Ҳайдар Шарифович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъмини бехатарии электрикӣ ҳангоми насб ва истифодабарии неругоҳҳои офтобии тавоноии хурд (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Одинаев Некқадам Хушқадамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Бехатарии электрикии таҷҳизоти фотоэлектрикии офтобӣ дар шароити Тоҷикистон Абдуллоев Бахтиёр Толибҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Режимҳои аз адиабатӣ боло ва поёни сӯзиши филтронаи газҳо дар модели математикии баробарқувва Ҳалимов Илҳом Исломович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Коркарди амсилаи математикӣ ва барномасозии масъалаи муҳофизати агросенози пахта Ғафоров Алишер Бобобекович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-013
Таҳлили фаъолияти илмӣ-адабии Меҳдӣ Ахавонии Солис Муродов Ҷурабек Қурбоналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Омодагии омӯзгорони оянда ба истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар низоми таҳсилоти кредитии мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Собитов Мазбут Шавкатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Ташкили баҳисобгирии идоракунии хароҷот дар корхонаҳои саноати бофандагӣ Розиев Дилшод Астанқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Металлҳои заҳрнок дар аквасистемаи болооби дарёи Зарафшон Анварова Гульнора Баҳодуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Асосҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон: проблемаҳои назариявӣ, танзими қонунгузорӣ ва амалия Мирзамонзода Хайрулло Мирзамон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳқиқоти амсилаҳои математикии ҳимояи дарахтҳои мевадор дар экосистемаҳои боғӣ (Ҳимояи такрорӣ) Маҳмадалиев Ҳукмиддин Саймуминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Коркарди системаи идоракунии сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга (дар мисоли ҶСК "ШАТ") Амирханов Алишер Сайвалиевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-032
Бемориҳои ғайрикоронарогении миокард, ҷанбаҳои тафриқӣ-ташхисӣ бо бемории ишемикии дил Вильданшин Дамир Кавыевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Вазъи санитарӣ-гигиении таъмини оби аҳолии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёрова Наргис Буориковна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Хосиятҳои морфофунксионалии синаи модаговҳои типи тоҷикии зоти сиёҳало дар шароити водии Ҳисор Риоева Надежда Ғуломалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ БУЗУРГИҲОИ ГЕОМЕТРӢ ДАР КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБӢ Сироҷиддини Давлаталӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Рушди ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ байни Ҷумҳурии мардумии Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ Асрорзода Убайдулло Саттор Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
хосиятҳои хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминийи Zn5AI, Zn55AI бо оҳан ва никел Нарзуллоев Зубайдулло Файзуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди як синфи муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии тартиби ду (ҳимояи такрорӣ) Аҳмедов Ҷовидон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик (дар асоси маводи осори Мансури асрҳои (XV-XVI) Ғаффоров Абдушукур Одинашоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Таъсири омилҳои динӣ ба равандҳои сиёсӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳусайнзода Аминҷон Бурихон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди иҷтимоию сиёсӣ ва рушди он дар замони муосир (таҷрибаи Тоҷикистон) Носирова Фарзона Изатуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Хусусиятҳои овоӣ ва сохторию маъноии калимаҳои иқтибосии арабӣ дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ Раҷабов Абубакр Ашурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Хосиятҳои гармофизикии катализаторҳои никел-алюминий ва мис-рӯҳ вобаста аз ҳарорат Тауров Эмонуддин Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Вобастагии хосиятҳои гармофизикӣ, оптикӣ ва реологии маҳлулҳои системаи бензол-эфири диизопропил аз консентратсияи нанонайчаи карбонӣ дар ҳароратҳо ва фишорҳои гуногун Ҳакимов Дилшод Шодиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Формулаҳои квадратурии беҳтарин барои тақрибӣ ҳисоб кардани интегралҳои каҷхатта дар фазои Rm Абдукаримзода Муслими Кароматулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Баъзе нишондиҳандаҳои физиологӣ-биохимиявии генотипҳои гандуми мулоим дар шароитҳои гуногуни парвариш Ғанизода Валиҷони Абдураҳим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Такмили механизми идоракунии таъмини амнияти энергетикӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Холназаров Музаффар Бойназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Технологические основы переработки боросиликатных руд кислотными и спекательными методами Қурбонов Амиршо Соҳибназарович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Структурообразование и физико-химические свойства промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М12, АК1, АК1М2 с щёлочноземельными и редкоземельными металлами Маҳмадизода Муродали Маҳмади Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Рушди иқтидори меҳнатӣ дар бахши аграрии минтақа (дар асоси маводҳои Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) Гулов Акобир Бурҳонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Мукаммалгардонии низоми идоракунии корхонаҳои саноатӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ (дар мисоли корхонаҳои саноатии хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Пирназарзода Диловар Маҳмадназар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Низоми таъмини аҳолии минтақа бо маҳсулоти озуқаворӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Сайдалиев Хуршед Амирхонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ (дар мисоли Малайзия, Индонезия ва Сингапур) дар даврони Истиқлолият Пайвандов Хайриддин Боймуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ Рустамов Фитрат Музафарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Ташаккул ва рушди бозори сӯзишвории нақлиёти автомобилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулов Хуршед Раҳмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Афкори сиёсию ҳуқуқии Абӯалӣ Муҳаммад ибни Мискавайҳ Қодирзода Сайидмуссо Муҳибулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Нақши унсури гендерӣ дар ташаккули сиёсати давлатӣ (дар мисоли кишварҳои Осиёи Марказӣ) Раҳмонзода Гулчеҳра Раҳмон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Антропологияи Абунасри Форобӣ Корихонов Саидваккосхон Олимхонович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-026
Афкори фалсафӣ ва иқтимоӣ-сиёсии Ибни Боҷҷа Назаров Саъдулло Турахонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Асосҳои педагогии таълимӣ хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ Каримзода Шавкат Карим Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Баҳодиҳии маҳсулнокии гӯсфандон аз рӯйи нишондиҳандаҳои биохимиявии хун Муродова Моҳира Ҳусеновна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-024
Хосиятҳои физикию химиявии хӯлаҳои алюминий бо силитсий, оҳан, қалъагӣ, сурб, сурма ва висмут Сафаров Амиршо Ғоибович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Таъсири тамаддунҳои ҷаҳонӣ ба рамзи фарҳангӣ-сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилов Муҳаббатшо Замирович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Тамоюлҳои бартариятдошта ва дурнамои сохтмони ҳизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Касымов Азамат Акбарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Таҳияи таркиб ва технологияи шакли доруворӣ дар асоси моддаҳои фаъоли биологии мармараки мускатие, ки дар Тоҷикистон мерӯяд Раҳмонов Афзунмеҳр Усмоналиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-058
Пайдоиш ва рушди ниҳодҳои адолати судии маъмурӣ дар Тоҷикистон (таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ) Одиназода Рамазон Сафар Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Коркарди композитсия дар асоси дорувории масунфаъоли тимогар, растаниҳои шифобахши барги зулф (Plantago major L.) ва пудинаи боғӣ (Mentha piperita L.) Ҳусейнов Умарҷон Мирхоҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Ҷанбаҳои клиникӣ ва иҷтимоии нашъамандии ҳероинӣ дар шаҳри Душанбе Гулямов Шодибек Минхожевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Такмили танзими андозии иқтисоди миллӣ (дар маводҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) Давлатов Диловар Сайфуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Самтҳои стратегии таъмини бехатарии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзизода Мирзоалӣ Сайвалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Такмили механизмҳои идоракунии стратегии низоми таҳсилоти олии касбӣ дар заминаи бенчмаркинг Амаков Имомали Басириддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таъсири иловаҳои баъзе равғанҳои рустаниасос ва гексан ба хосияиҳои гармофизикии керосини авиатсионӣ Асомиддинов Зайниддин Шарофович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Гармигузаронии ғайрихатӣ дар муҳитҳои конденсӣ ва модели таҳқиқӣ он Умаров Анварҷон Нуралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ифлосшавии электромагнитии муҳити зист ва таъсири он ба ҷузъҳои таркиби хуни инсон Идиев Соҳибназар Боронович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Абдуллаев Нозим Саодуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Синтез ва хосиятҳои антимонид ва арсениди галлий дар фазоҳои сахт ва моеъ Шарипов Аламшо Партоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Роҳҳои беҳтар сохтани ташхис ва табобати ҷарроҳии чурраҳои вентралӣ Фақиров Хушбахт Зубайдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Мавқеи амнияти энергетикӣ дар сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони Истиқлолият такрорӣ Ғаффорзода Нигорахон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Маҳсулнокии растании картошка (Solanum tuberosum L.) дар шароитҳои гуногуни агроэкологии Тоҷикистони Марказӣ Қурбонов Мавлон Мӯминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳо дар соҳаи муносибатҳои кредитӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадзода Неру Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Антропонимияи "Таърихи Систон" (ҷанбаи таърихӣ-забоншиносӣ) Шаҳбози Рустамшо Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори лирикии Ҳақназар Ғоиб Одинаева Гулбону Мадалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкории хурд (дар мисоли савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Валиев Низомиддин Шаробудинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Такмили механизми иқтисодии рушди бахши давлатии соҳаи хизматрасонӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Имомов Муродали Қурбонмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ Саидова Ҳисния Маҳмадулоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Масъалаи ҳаракат, фазо ва вақт дар таълимоти фалсафии Ибни Сино Калонзода Фариддун Иброҳимпур Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Танзими зиддибурҳонии фаъолияти бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Икромов Нуриддин Қиёмович Номзади илм Тамдидшуда 6D.KOA-004
Ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии исломии Покистон (охири асри XX-ибтидои XXI) Суфиев Садриддин Насриддинович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-030
Рушди методикаи таҳлили идоракунии стратегӣ дар бахши аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳасанова Нигора Ҷамоловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Беҳтарсозии реҷаи кории иншоотҳои гидроэнергетикӣ ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии кори неругоҳҳои бузурги барҷи обии Тоҷикистон (дар мисоли НБО Роғун ва Норак) Холмуҳамадзода Сорбони Амирхонӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Арзёбии дозаи шуоъхӯрии касбии гурӯҳҳои мухталифи тиббӣ ва аҳолии дар минтақаҳои аз радон хатарнок истиқоматкунанда Шосафарова Шоира Гулмаҳмадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Масъулияти ҳуқуқӣ-гражданӣ дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Очилова Фирӯза Аюбовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Инъикоси таърихи давлати сомониён дар матбуоти даврии Тоҷикистон охири асри XX- ибтидои асри XXI Камолова Гулбаҳор Насрединовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-005
Сематикаи сужаҳои ҷавоҳироти Бохтар-тахористон ва Суғд Қаландарова Олия Искандаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон Муминова Сафарбегим Баҳриевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Таҳлили муқоисавӣ-таърихии лексика ва фразеологияи "Таърихи байҳақӣ" бо лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Барқароркунии муносибати фарзанд-волидайн ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии самаранокии иҷтимоии наврасони ҳуқуқвайронкарда (дар шароити таълим дар муассисаи таҳсилотии пӯшида) Абдурашитов Наимжон Фозилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Тасҳеҳи педагогии рафтори девиантии кӯдакони синни хурди мактабӣ ҳамчун натиҷаи мутобиқ нашудани онҳо ба муҳити мактабӣ (аз рӯйи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Умурзакова Зулфия Ахмеджоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Оид ба назарияи як синфи муодилаи дифференсиалии сарборидори таназулёбанда бо шартҳои интегралӣ Каримова Назокат Шералиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Клиника, ташхис ва табобати ҷарроҳии оризаҳои лапароскопияи холесистэктомия ва усулҳои пешгирии онҳо Курбанов Джурабек Муминович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Тадқиқи шиддатҳои дохилии диодҳои лазерӣ дар асоси гетеросохторҳои дучандаи GaInAsP/InP тавассути тавсифоти афканишотии онҳо Алидодов Тутишо Мералишоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Масъалаҳои назарии нақди адабӣ дар солҳои 20-уми асри XX (бо такя ба маводи маҷаллаи "Роҳбари дониш") Саидхоҷаева Маликахон Алиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Интродуксияи растаниҳои нодир ва дар зери таҳдиди маҳвшавӣ қарордошта дар шароити боғи ботаникии Помир Бекназарова Хосият Алиназаровна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-024
Ҷабҳаҳои назариявӣ ва омилҳои асосии ташаккули шуури ҳуқуқии ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият Насков Диловар Сайдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ҷанбаҳои муҳандисӣ-геологии ҷустуҷӯй ва пармакунии ашёи хоми карбогидридӣ ва чорабиниҳои паст кардани хавфҳои геологии бо онҳо алоқаманд (дар мисоли кони Маҳрам) Саидраҳмонзода Саидҷон Саидбурҳон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Коркарди технологияи сохтмони заҳбур дар минтақаҳои ҷинсҳои карбонатӣ ва хокҳои фурӯраванда (дар мисоли ҷанубу ғарбии Тоҷикистон) Гулов Забир Ҷумъаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Мукаммалгардонии амалиёти асъорӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон дар шароити муосир Сайфуллозода Сулаймон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои луғавӣ-маъноии "Ҷаҳонаммо"-и Муҳаммади Бакрон Қодирова Фирӯза Рустамовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Амсиласозӣ ва оптимизатсияи параметрҳои ҷаббиши равғанҳои коркардашуда бо ҷаббандаҳои табиии кони Шаршар Соҳибов Авас Бобоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Таҳқиқоти тағйирёбии хусусиятҳои метеорологӣ, оптикӣ ва микрофизикии атмосфера пеш аз ҳодисаҳои сейсмикӣ Луғмонова Шафоат Одилҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Зараррасонҳои асосии зироатҳои авранҷгул дар шароити водии Ҳисори Тоҷикистон Имонов Мирмаҳмад Шоробович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Маҳлулҳои сахти антимонидҳо ва висмутидҳои элементҳои нодирзаминӣ Назарзода Хайрулло Холназар Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Хусусиятҳои хоси рушди муносибатҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон дар ибтидои асри XXI (солҳои 2001-2016) Шарипов Сайҳомид Сафармадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Танзими андози бахшҳои иқтисодиёт дар шароити татбиқи нархгузории трансфертӣ (дар мисоли Тоҷикистон) Исматов Хушруз Ҳасанович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Набототи ҳавзаи дарёи Ширкент (Тоҷикистони Марказӣ) Кароматуллои Қурбонали Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Хосиятҳои хӯлаҳои алюминийи холис АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ (ҳимояи такрорӣ) Отаҷонов Сӯҳроб Эргашалиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Асосҳои физикӣ-химиявии коркарди аргиллитҳои Зиддӣ ва гилхокҳои каолини (сабз)-и кони Чашма-Санги Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кислотаҳо ва гудохткунӣ бо NaOH Аъзамов Шоҳрон Охонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Ифротгароии ҷавонон дар Осиёи марказӣ: моҳият ва мушкилоти муқовимат бо он Ғайратова Фотима Асламшоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Хусусиятҳои технологияи таълими забони ангилисӣ дар синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути дастгирии компютерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзоев Шӯҳрат Саидаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Омӯзиши иқтидори қобилияти зист ва бозурриётии гардҳо дар зироатҳои хӯшадори ғаллагӣ ҳангоми комбинатсияҳои гуногуни ҷуфтикунонӣ Алимуродов Абдузоҳид Султонович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Баъзе масъалаҳои экстремалии наздиккунии функсияҳои ду тағйирёбанда ба воситаи полиномҳои умумикардашуда Сайнаков Восиф Додхудоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии истифодабарии заминҳои обёришаванда (дар асоси маводҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Икрамова Марҳабо Исломқуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Мафҳуми "Ғам" ва омилҳои ғамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил Салимиён Озар Саидзод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Ҷанбаҳои клиникӣ-эпидемиологии сирояти дохилибеморхонагӣ дар статсионарҳои урологӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо Тусматов Шоҳзод Маъмурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Ҷанбаҳои клиникии сардарди ташаннуҷбунёд ва баъзе ихтилолоти неврологӣ дар беморони гирифтор ба бемории музмини гурда зимни марҳилаҳои С1-С2 Джумаев Мирдодо Шарофович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Технологияҳои сиёсӣ ва хусусиятҳои онҳо дар шароити дигаргуниҳои ҷаҳони муосир (таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сафаров Баҳром Раҳматуллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-030
Ҳуқуқи ҷиноятии исломӣ ва татбиқи он дар давлатҳои дорои унсурҳои низоми ҳуқуқи исломӣ:ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ (таҳлили муқоисавии ҳуқуқи ҷиноятӣ) Назаров Ҳаваз Қувватович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Механизми истифодаи иқтидори меҳнатии аҳолӣ дар бозори меҳнат (дар мисоли корхонаҳои сохтмонии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Рустамов Раҳим Умаршоҳович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Рушди иқтидори иқтисодии субеъкҳои бозори хизматрасонии меҳмонхонаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Хисориева Гулнора Тоировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Масъалаҳои танзими давлатии иқтисодиёт тавассути низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон Яъқуб Ҳасанзода Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Рушди рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ дар асоси истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ Сафоев Ҳикматулло Сайфуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Асосҳои методии таълими элементҳои комбинаторика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Моҳираи Раҳмон Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Методикаи таълими технологияҳои иттилоотӣ дар синфҳои ибтидоӣ (дар мисоли мактабҳои ғайридавлатии вилояти Суғд) Норбобоев Маъруфҷон Олимович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Дар бораи наздикшавии мутлақи қаторҳои Фурйеи функсияҳои қариб даврии мунтазам ва баъзе масъалаҳои наздикшавии онҳо Талбаков Фарҳодҷон Маҳмадшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Қимати миёнаи функсияҳои Чебишёв ва татбиқи он Нозиров Опоқхон Оқилхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Ташаккули салоҳиятҳои идоракунӣ-касбии кадрҳо ҳамчун механизми таъминоти меҳнати идорашаванда дар менеҷменти муосир Садыков Зафаршо Саидджафарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили механизми нархгузории бонкӣ (дар асоси бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳалимов Лоиқ Мирзовалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хосиятҳои гармӣ- ва электрофизикии маводи карбонумисдори композитсионӣ дар асоси алюминий вобаста ба ҳарорат (Ҳимояи такрорӣ) Аминов Ҷаҳонгир Буронқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Роҳҳои парвариши ҳосили баланди бехмеваи сабзӣ дар шароити вилояти Суғд Зайнутдинов Акрам Абдусамиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ватандӯстӣ ва хусусиятҳои хосси он дар раванди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) (такрорӣ) Қурбонов Субҳон Маҳмадраҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Таҳаввули симои шахсияти таърихӣ дар адабиёти тоҷик (дар мисоли Темурмалик) Бобоҷонова Мадина Ҳайдарҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Муҳаммадҷони Шакурии Бухороӣ-муҳаққиқи таърихи адабиёти тоҷик Набиева Меҳрангез Назаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Аз таърихи эҷоди "Ёддоштҳо"-и Садриддин Айнӣ (дар асоси матнҳои чопии Асар) Шамшоди Ҷамшед Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Самаранокии истифодабарии захираҳои замин ва об дар шароити бозор (дар асоси маводҳои вилояти Хатлон) Шарипов Иломжон Орифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Беҳтар намудани ташхис ва табобати тасрибӣ-трансфузионӣ ҳангоми хунравиҳои шадиди меъдаю рудагӣ ва такрорёбии онҳо Ашуралиев Нурали Кимсанзаде Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-056
Арзёбии самаранокии табобати антиретровирусӣ фаъолнокиаш баланд ва тамоюлнокии он дар шахсони гирифтори сирояти ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Цой Виктория Николаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Таъсири шароитҳои иқлим ва меъёри гуногуни нурии фосфорӣ ба хусусиятҳои физиологӣ ва биокимиёии соя (GLYCINE MAX) дар минтақаҳои Шимолии Афғонистон Мир Абдулқаюм Ансори Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-024
Ташакулли салоҳияти таҳқиқотии хонандагони гурӯҳи миёна зимни дарсҳои биология дар шароити навсозии муҳтавои таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Утилова Айгуль Муратовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Ташаккули саводнокии амалии хонандагон дар дарсҳои биология тавассути кори лоиҳавӣ Шакенова Таттигуль Жилкибаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Асосҳои методии амалигардонии методии кейс дар раванди таълими химия ҳамчун воситаи баландшавии босаводии табиию илмии хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ (дар мисоли вилояти Павлодари Ҷумҳурии Қазоқистон) Хасенова Марал Торгаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Нақши сармояи инсон дар рушди иқтисодиёти миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Акрамов Азиз Акбарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хосиятҳои ташкили манзара ва ободонии ҳудуди шаҳрҳо дар шароити махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмаилов Михаил Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-016
Таъсирпазирӣ аз оятҳои Қуръонӣ ва ҳадисҳои навбатӣ дар ғазалиёти Хоҷуи Кирмонӣ Сатторов Амирҳамза Баҳодурович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Хусусиятҳои муқоисавии сохтор ва семантикаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо компонентҳои пайрави муайянкунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ Нурматова Заррина Шерматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Асосҳои ҳуқуқӣ-конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати иҷтимоӣ Солеҳзода Гулнора Давлат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Шароитҳои геоэкологӣ ва дурнамои рушди туризми экологӣ дар минтақаҳои кӯҳистон (дар мисоли ВМКБ Ҷумҳурии Тоҷикистон) Карамхудоев Ҳалим Елчибекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Таъсири механизми андоз ба рушди иқтисодиёти Тоҷикистон Тоҷибоева Фарангез Эсонбоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Проблемаҳои ҷавобгарии ҳуқуқи граждании мусофиркашон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонализода Фурқат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Вижагиҳои солимии насловарии занони гирифтори синдроми метаболикӣ Раҷабова Сурайё Амоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ҷанбаҳои экологию эпидемиологӣ ва эпизоотологии токсокароз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Каюмова Марҳабо Узаковна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-054
Таҳлили қиёсии вежагиҳои луғавию маъноии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони тоҷикӣ (дар мисоли Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон) Маллаева Манижа Абдуғаффоровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Оптимизатсияи ташхис ва интихоби усули табобат ҳангоми бемориҳои инсидодии шарёнҳои андомҳои поёнӣ Мухамадиева Хотира Сухробжановна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-060
Маҳсулнокии чормағзи заминӣ дар кишти ангорӣ вобаста аз муҳлати кишт ва зичии ниҳолҳо дар шароити Тоҷикистони Марказӣ Бегназаров Давлатманд Бобошоевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-015
Афкори назарӣ-адабӣ ва интиқодии Сайфҷоми Ҳиравӣ дар "Ҷомеъ-ус Саноеъ ва Л-авзон" Чиллаев Суҳроб Ҷӯрахонович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Иқтидори таваррум ва сиёсати зиддитаваррумӣ дар иқтисодиёти муосири Тоҷикистон Раҳимов Салоҳиддин Қодирбердиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Диаграммаҳои деформатсия ва барқарорсозии хотираи шакл монокристаллии Ni49Fe18Ga27CO6 Левандовский Богдан Игоревич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Диаграммаҳои ҳолат ва термодинамикаи хӯлаҳои магний Исмоилов Исмоил Ризоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Одатҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқии байналмилалии хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодиров Некруз Абдулмаҷидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Усули таълими вожаҳои сермаъно барои донишҷӯёни гурӯҳҳои тоҷикии факултаҳои гуманитарӣ дар шакли муқоисавӣ Абдурасулов Зиёдулло Абдулхошимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Арзёбии хусусиятҳои синтез ва хосиятҳои гидрогел дар асоси полимери акрилӣ ва оби наносохторикунонидашуда Азимов Додарбек Садриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Моделҳои оптимизатсионии таъмини устувории ҷоришавии раванди прокаткаи тасмаҳои баланд дар навардҳои печдарпеч (Ҳимояи такрорӣ) Бозоров Шамсуддин Аломуддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Моделсозии таъсири ҳароратҳои тағйирёбанда ба хосиятҳои гармофизикии мавод ва конструксияҳо аз композитсияҳои растанигӣ-часпакӣ (Ҳимояи такрорӣ) Ҷовиди Ҷамшед Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таҳаввули низоми муносибатҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири асри XX-ибтидои асри XXI (такрорӣ) Раҳмонзода Азимҷон Шералӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Ташаккул ва пешрафти фарҳанги халқи тоҷик дар асрҳои IX-X Шарифова Макнуна Қарчибековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Тағйирёбии дурнамои сиёсати хориҷии Ҷумҳурии исломии Афғонистон дар ибтидои асри XXI Мамадғафуров Исмоил Эгамназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Сулфакабутаки кӯдакон: вижагиҳои клиникию масуниятшиносӣ, такмилдиҳии табобат Маҷонова Манижа Ҷумаевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Вижагиҳои клиникию масуниятшиносии махмалаки кӯдакон дар марҳилаи муосир Бобоева Зӯрохон Рауфовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Пешгӯйии равандҳои обпахшшавии домҳо ва чоҳҳои газӣ дар асоси функсияҳои гузаронандагӣ ва амсилаҳои гидродинамикӣ Мирбобоев Шухратджон Журабоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Проблемаҳои вазъи ҳуқуқии кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти сивилистӣ Ғаффорзода Илёсҷон Ғаффор Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Асосҳои методии моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ воситаи инкишофи малака ва маҳорати касбии донишҷӯёни ихтисоси математика дар мактабҳои олӣ Восидов Шамсиддин Юсуфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Шароитҳои психологӣ-педагогии тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакони синни томактабӣ Ҷалолова Гулчеҳра Субҳонбердиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Ҷанбаҳои минтақавии татбиқи сиёсати аграрӣ дар давраи ташаккули иқтисодиёти саноатию аграрӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Темиров Комронбек Очилдиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Такмили таъминнокии инфрасохтории иқтисодиёти минтақа дар шароити бозор (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарипова Шаҳноза Абдуразоқовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Тавсифи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии иҷро накрдани ӯҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон Шарипов Саймузафар Саймузафарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ташаккул ва рушди инфрасохтории соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Тагаев Баҳром Шоназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Идоракунии рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ: назария, методология, амалия Ашуров Ғайрат Давлатович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Хусусиятҳои ташаккулёбӣ, инкишоф ва фаъолияти ҳавзҳо дар шароити ҷанубу ғарбии Тоҷикистон Имамов Абдулло Асадуллаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Хусусиятҳои хоси географии реҷаи маҷрои ҳавзаи дарёи Кофарниҳон бо назардошти таъсири тағйирёбии иқлим Қодиров Шарифалӣ Саидқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Хусусиятҳои патогенетикии ислоҳи омилҳои ангиогенези коронарӣ ҳангоми бемории ишемикии дил Муминҷонов Суҳайли Аҳмадҷонович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-038
Сохтани бисёршаклаҳои интегралии системаҳои муодилаҳои дифференсиалӣ ва фарқӣ Рустамбекова Умеда Рустамбековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Такмили системаи идоракунии муассиссаҳои кӯдаконаи таълими томактабӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҷӯраева Азиза Мӯминовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили усулҳои идоракунии сармоягузории хориҷӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарипов Шарифҷон Раҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии танзими макроиқтисодии иқтисоди миллӣ дар шароити иқтисоди кушод (дар мисоли фишангҳои монетарӣ, фиксалӣ ва иқтисодии хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарифов Парвиз Одилшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили механизми ҳавасмангардонии коргарони бахши воқеии иқтисодиёт (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Гадоев Ҳасан Солиҳович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти ғалладонагӣ (дар мисоли маводҳои Вилояти Суғд) Абдуллоев Диловар иАбдунаимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Хусусиятҳои ташаккул ва рушди бозори сармоя дар иқтисодиёти Тоҷикистон Қосимова Марҳабо Икромалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Маърифатшиносии Қутбиддини Шерозӣ Тӯрабоева Дилобар Ҳасановна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Инъикоси масоили иҷтимоӣ дар ҳикояҳои Меҳруниссо Парвиз Латифов Алихон Давлатович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Ташаккул ва рушди бозори молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:ҳолат ва дурнамо Қурбонова Фируза Алижоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Муборизаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар охири асри XX-ибтидои асри XXI Акрамов Муртазо Иномович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Таҳқиқи микроғайриякҷинсагии гудохтаҳои дугона-металлӣ ва нимноқилӣ бо ҷудошавӣ ба қабатҳо дар ҳолати моеъ Мирзозода Абдусалом Назаралӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Нақши мантиқ дар фаъолияти эқодии журналист (дар мисоли ВАО-и Тоҷикистон) Шоҳиён Мансур Бойзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои экологии зараррасониҳои асосии растаниҳои сабзавотӣ дар шароити водиии Ҳисори Тоҷикистон Хушвахтова Шабнам Ҷумахоновна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-024
Баъзе хусусиятҳои биологӣ ва тарзи афзоиши нашвии намояндагони авлоди Eremurus Bieb. дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор Каримов Ҳасан Сайфуллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-024
Патологияи кардиоваскулярӣ ҳангоми артрити псориатикӣ Одилзода Исмоил Ёқубҷон Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-038
Такмили механизмҳои ташаккули иқтисодиёти креативии минтақа (дар асоси маводҳои вилояти Омски Федератсияи Россия) Жаров Ержан Каирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Таърихи инкишофи илми ситорашиносӣ дар Осиёи Миёна ва Эрон дар асри XIII Мақсадов Ҳабибулло Исматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Хусусиятҳои геоэкологии ҷараёнҳои геодинамикӣ: оқибатҳо ва системаи ҳимоя (дар мисоли Тоҷикистони шимолӣ) Абдураҳимова Мавзуна Мӯҳсинова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Такмили механизми ташкилию иқтисодии таъмини рушди инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ Бурҳонзода Зафар Сафар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Такмили механизми танзими шуғли аҳолӣ ва таъсири он ба даромадҳои меҳнатӣ (дар мисоли вилояти Суғд) Бобоҷонова Муаттар Муротҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои суботи иқтисодӣ дар иқтисодиёти бозорӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қосимова Дильрабо Икромалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Мукаммалгардонии идоракунии рушди Сайёҳи дар шароити муосир (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қурбонов Шайдулло Ятимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Асосҳои назариявии танзими сармоягузории мустақими хориҷӣ дар иқтисодиёти миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Султонзода Исо Муҳаммад Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои грамматикӣ ва лексикии муарработи забони форсӣ (тоҷикӣ) дар забони арабӣ (аз руйи маводи "фарҳанги ҷомеи корбурди Фарзон"-и Парвизи Атобакӣ) Тураев Абунаср Маҳмадхоҷаевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-022
Ҳабибулло Назаров ва саҳми ӯ дар шинохти шахсият ва мероси адабии Карим девона Фақиров Хурсандмурод Насруллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Сарчашмаҳои фолклории ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Исмоилов Фаредун Хӯҷақулович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-033
Фалсафаи асримиёнагии тоҷик дар таҳқиқоти Анри Корбен Иброҳимов Фурқатҷон Муродович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Хусусиятҳои биохимиявӣ ва фармакологии лундаи ноки заминӣ Шахсуфбекова Оимниссо Мамадназаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таъсири гипоталамус ва қишри сенсомоторӣ ба рафтори ҳайвонот ҳангоми ташнагӣ Иронова Сафина Шириншоевна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-024
Сафарнома ҳамчун жанри публитсистика (масъалаҳои назарӣ, таърих ва амалия) Бозорзода Нуриддин Шодипур Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Инкишофи соҳибкории хурду миёнадар шароити таҳрими иқтисодӣ (дар мисоли саноати устон (вилоят)-и Курдистони Қумҳурии исломии Эрон Алии Таҳассурӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забони хориҷӣ) Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-027
Пешгӯйикунандаҳои респираторӣ дар интихоби равиши ҷарроҳии зарардидагони гирифтори осеби тазёиқи мағзи сар Исмоилов Қудратулло Абдусаторович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Ташаккули низоми амнияти минтақавии Осиёи Марказӣ дар қаринаи муносибатҳои Россия ва Тоҷикистон (1992-2018) Нурзода Муслуҳуддини Ҷалолудин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Масъалаҳои сарҳадӣ дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Анвари Сафарӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Ҳолатҳои системаи лахташавӣ ва фибринолиз дар кӯдакони навзоди дорои энсефалопатияи гипоксиявию ишемикӣ вобаста аз иқлим Ҳотамова Матлуба Намозовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Мукаммалгардонии технологияи омодасозии ашёи хоми пахта бо мақсади баланд бардоштани сифати маҳсулоти истеҳсолоти ресандагӣ Қурбонов Бобохон Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Мавқеи иморатсозии шаҳрӣ дар ташаккулёбии реҷаи биоиқлимии ҳудуд дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон Баротов Юнусҷон Гулмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Мукаммалгардонии технологияи истеҳсоли газворҳои кешбофӣ бо истифодаи унсурҳои ҳалқабандии нақшдор Набиев Абдуғафор Ғиёсович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Усулҳои гидрохимиявӣ ва изотопии баҳодиҳии сифати обҳои зеризаминӣ ва сатҳи ҳавзаи дарёи Кофарниҳони Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимов Илҳомиддин Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Хосиятҳои гармофизикӣ ва ҷанбаҳои технологии тозакунии равғанҳои техникӣ бо гилҳои бентонитдори Тоҷикистон Халилов Истамқул Хадирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Амсиласозии компютерии системаи иттилоотию хизматрасонии Комиссияи олии аттестатсионӣ Ёров Меҳрдод Раҳматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Мукаммалгардонии сохторҳои минтақавии ҳамгироишудаи агросаноатӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Бобошерзода Нозанин Қарақул Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-051
Таҳлили вижагиҳои забонии нутқи кӯдак Сайдалиева Муҳайё Хостихудоевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таъсири қарздиҳии бонкӣ ба самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ Махшулов Саидхуҷа Ҷумъаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Тавсифи эпидемиологӣ ва арзёбии омилҳои хатари бемориҳои музмини ғайрисироятӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Гулбекова Замира Акимбековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Паҳншавии бемориҳои паразитарӣ дар шароитҳои муосири иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳасанов Зафар Гурезович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Омодагии касбӣ-шахсии психологияҳои оянда барои кор бо кудакони дорои аломатҳои лаёқати ақлӣ Абдураҳмонов Гулруз Нурмаҳмадович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-052
Дастгоҳ барои пешакӣ ва беангеза шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд Марамов Миргул Бердиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Баъзе нобаробариҳои аниқи назарияи наздиккунии функсияҳо дар фазои Бергман В2 Тухлиев Дилшод Қамаридинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Нақши сиёсати зиддимонополӣ дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷидинова Зебохон Сангиновна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-004
Таҳлили сохторию маъноии истилоҳоти маъданшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ангилисӣ Олимова Адолат Сафаралиевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Таҳлили семантикии консепти "Танбалӣ" дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ангилисӣ Шоназарова Дилора Субҳонназаровна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Таҳлили қиёсии маъноиву сохтории соматизмҳои ашъори Фарзона ва "Маснавии маънавӣ"-и Ҷалолуддини Балхӣ Алишерзода Фарзона Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-033
Салби кислотаҳои гуминӣ аз ангиштҳои Тоҷикистон, таҳқиқ ва модификатсияи онҳо бо фуллерен С60 дар мисоли кислотаҳои гуминии ангишти Шӯроб Олифтаева Жола Абдулниёзовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Пайвастҳои комплексии миси (II) бо 1-метил-2-меркаптоимидазол Манонов Камолиддин Абдуҷалилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Мақбулият ва самаранокии контрасептҳои сирф прогестинии таъсирашон давомнок барои занҳои гурӯҳи хатари баланд Ахмеджанова Гульнора Авасовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-011
Самтҳои асосӣ ва дурнамоии рушди муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Мутаҳидаи Амрико Боронова Рухшона Абдурасуловна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-030
Мукаммалгардонии механизми ҳифзи бозори дохилӣ дар шароити узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС) Бобохонзода Раҷабалӣ Хайрулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Наздиккунии беҳтарини функсияҳо бо бисёраъзогиҳои ортогоналӣ Маликов Абдумумин Маликович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Ҳалҳои дудаврдоштаи баъзе синфи системаҳои эллептикии хаттӣ ва ғайрихаттии тартиби дуюм дар ҳамворӣ Абдулвоҳиди Олимхон Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Танзими муҳоҷирати байналмилалии қувваи корӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикситон) Саъдуллозода Насрулло Саъдулло Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Фалсафаи ифтихори миллӣ ва давлатдорӣ дар "Шоҳнома"-и Абулқосим Фирдавсӣ Азизов Комил Ҷӯрахонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Нақши созмонҳои иқтисодии байналмилалӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Дилшод Шарифӣ Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҷавобгарии ҷионятӣ барои фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ мувофиқӣ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистн Раҳмонзода Муҳаммад Ҷамшед Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоии солимии заноне, ки хунравии акушериро аз сар гузаронидаанд Малиқоева Соҷида Амиралиевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-011
Асосҳои макроиқтисодии рушди инноватсионии хоҷагии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадюсупова Шамсия Абдураҳмонована Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Баҳо ва идоракунии вогузорсозии хизматрасонии пардохти инноватсионии роҳҳо (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Саторов Ҳусейн Комилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Асосҳои институтсионалии ташаккул ва рушди шарикии иҷтимоӣ дар субеъкҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳиён Абдураҳим Маҳмадулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташаккули механизми идоракунии рушди хизматрасониҳои иҷтимоӣ (дар мисоли маводҳои вилояти Хатлои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Тағоева Робиямоҳ Гулмуродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Иқтидори захиравии корхонаҳои савдо ва самаранокии истифодаи он Алимов Комилҷон Касирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Хусусиятҳои мавзӯӣ ва ҳунарии ашъори ватандӯстонаи Камол Насрулло Мустаҷобова Рудоба Мукаррамшоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Таъсироти комплексии таркиби ингибиронанда дар асоси қатрони равғани растанӣ (ҳимояи такрорӣ) Кучаров Маҳмадамин Сатторович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Мукаммалгардонидани ҳимояи интегратсионии помидор аз зараррасониҳои асосӣ дар водии Ҳисори Тоҷикистон Уроқов Фахриддин Пиримқулович Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-015
Тамоюли муосири муҳоҷирати меҳнатии беруна ва таъмини институтсионалии он (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳалимхонов Зафар Акбарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ҳуқуқи мурофиаи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои консептуалии инкишофи муосир Марифхонов Расулҷон Нурматович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Масъалаи табиат ва моҳияти инсон дар эҷодиёти Низоми Ганҷавӣ Бойназаров Эшонқул Холназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Муолиҷаи ҷарроҳии хуномосҳои музмини дохили косахонаи сар Шоев Саъдулло Назуллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-025
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳое, ки бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ алоқаманданд Ширинҷонов Фирдавс Изатуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ташаккул ва рушди идоракунии иқтидорҳои обию ирригатсионӣ дар доираи рушди устувор (дар мисоли кишварҳои Осиёи Марказӣ) Фозилов Раҷабмурод Шодиевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-004
Реҷаи ҳуқуқии молу мулки соҳибкори инфиродӣ Наботов Cиёвуш Холмуродович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Иштироки занон дар равандҳои сиёсӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон (такрорӣ) Хидирова Шаҳноза Расулҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Падидаи омма ва роҳҳои идоранамоии он дар ҷомеаи муосир (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) Нуралиева Мавлуда Муқимовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-026
Шахс дар фазои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи тағйирёбандаи Тоҷикистон Тураев Файзалӣ Раҷабалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70 уми асри XX (дар мисоли осори Аминҷон Шукӯҳӣ) Бобомаллаев Илҳомҷон Ҷанобович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Идоракунии рушди бозори хизматрасониҳои таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғаниева Ситора Баҳодуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таҳлили муқоисавии фалсафаи ахлоқи Абӯбакри Розӣ ва Насриддини Тӯсӣ Абубакри Мирзоаҳмади Грезода Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Таҳаввули жанри ҳикоя дар адабиёти урду Ҷӯраева Замира Гулямовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ба низоми ҳуқуқии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарализода Далери Сайдаҳтам Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ҷавобгарӣ дар соҳаи фаъолияти тиббӣ (ҷанбаҳои ҳуқуқи гражданӣ ва амалигардонии онҳо) Бобоҷонов Ҷаҳонгир Бозорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Танзими давлатии рақобатпазирӣ дар комплекси агросаноатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Бобохонзода Мирзо Ҷаббор Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Самтҳо ва пешомадҳои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ЮНЕСКО дар соҳаи илм, маориф ва фарҳанг (такрорӣ) Ҷаъфаров Сайҳомид Хайруддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Истифодабарии маълумотҳои макросейсмикӣ барои коркарди сенарияҳои эҳтимолии заминҷунбиҳои сахт дар қаламрави шаҳри Душанбе Ҷӯраев Раҳимҷон Усманович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Асосҳои физикавӣ-химиявӣ ва технологии тарзи барномасозишудаи ҳосилкунии гидриди алюминий Акрамов Мирзо Юнусович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Инкишофи шавқи маърифатии хонандагон тавассути технологияи иттилоотӣ-коммуникативӣ дар раванди таълим (дар асоси маводҳои фанни география) Дадобоев Музаффарҷон Абухолиқович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Тайёр кардани омӯзгорон ба фаъолияти инноватсионӣ дар муассиссаҳои таҳсилоти иловагӣ Саидзода Мушараф Саид Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Хусусиятҳои морфологии "Ҷомеъ-ут-таворих" Юсупов Шоҳин Раҳимбердиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Нақши матнофарии маҷоз дар манзараи забонии соҳибзабонони ангилисӣ ва тоҷикӣ:равиши маърифатӣ Гулямов Ҳайдар Қаландарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар асоси оқилона истифода бурдани буҷети оила (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҷонакова Гулҷаҳон Абдулманоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хосиятҳои гармофизикӣ, термодинамикӣ ва адсорбсионии катализаторҳо дар асоси оксиди алюминии дона-дона барои безараргардонии газҳои ихроҷшудаи муҳаррикҳои дарунсӯз Холиқов Мазбуд Маҳмудович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Баҳоҳои коэрситивӣ ва ҷудошавандагии операторҳои дифференсиалии ғайрихаттӣ Каримов Олимҷон Худойбердиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Мигратсияи обии уран ва радон дар ҳудуди Тоҷикистони шимолӣ Эрматов Комилҷон Абдумаликович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Нақши низомулмулк дар низоми идораи ҷамъиятӣ ва сиёсии давлати Салчуқиён Садриддин Айниддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Самтҳои асосии такмили идоракунии давлатии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷураева Гулчеҳра Акрамовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-021
Ташхиси компютерии маводҳои функсионалии бо ионҳои гуногун легиронидашуда (ҷавҳаронидашуда) бо усулҳои химияви квантӣ ва динамикаи молекулавии классикӣ Бурҳонзода Амондуллои Саидалӣ Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-009
Таъсири гурӯҳҳои динӣ-ифротии муосир ба бехатарии маънавии ҷомеаи Тоҷикистонӣ Саидов Далер Муҳибуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Бриофлораи Помир (таксономия, экология, ҷуғрофия, эндемизм, ва масъалаҳои ҳифз) Бобораҷабов Бобохон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Хусусиятҳои хоси афзоиши микроклоналии анор (Punica granatum L.) ва анҷир (Ficus carica L.) in vitro Бутаев Маҳмадшариф Қодирович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-024
Раванди ташаккулёбии ҷомеаи иттилоотӣ дар шароити муосир (таҷрибаи Тоҷикистон) (такрорӣ) Таваров Дилшодҷон Саидмуродович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-030
Хосиятҳои хӯлаҳои алюминийи тамғаи А7 бо никел, мис ва руҳ Рашидов Акрам Раҷабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Технологияҳои иттилоотӣ ва шабакаи глобалӣ дар раванди модернизатсиянамоии фазои иҷтимоӣ-фарҳангӣ (дар мисоли системаи маориф ва сиёсати Тоҷикистон) Ишонова Сабрина Рустамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Баъзе синфҳои муодилаҳои интегралии махсуси намуди Волтерра барои соҳаи номаҳдуд Хушвахтов Муҳидин Буракшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Наздиккунии беҳтарини якҷояи функсияҳои аналитикӣ ва ҳалли баъзе масъалаҳои экстрималӣ дар фазои харди Заргаров Ҷамшед Ҷангиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Рафтори анодӣ ва оксидшавии хӯлаи руҳ Zn0.5Al, ки бо хром, манган ва молибден ҷавҳаронидашуда Иброҳимов Пайрав Рустамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Хусусиятҳои эпидемиологии сироятҳои дохилибеморхонагӣ дар статсионарҳои травматологӣ ва оптимизатсияи чорабиниҳои пешгирӣ ва мубориза бо онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатов Ҳабибулло Сайфуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Ташаккули салоҳиятнокӣ дар муоширати донишҷӯёни факултаҳои ғайрифилологӣ дар раванди омӯзиши лексикаи истилоҳотӣ . Ҷумаева Дилором Ҷумаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Хусусиятҳои ҷараёни клиникӣ ва табобати витилиго дар наврасони гирифтори ихтилолҳои вегетативӣ Раҳимов Умед Саймуртазоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Муносибатгардонии хизматрасонии солимии репродуктивии наврасон дар Тоҷикистон Ғанизода Мунира Худойдод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ ва суннатҳои шаҳрнависӣ бар "Маснавии маънавӣ"-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ Султонзода Тоҷибой Султонӣ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Таҳқиқоти омории низоми ҳавасмандгардонии моддии кормандон (дар мисоли корхонаи иттифоқи "Тоҷикматлубот") Субҳонқулов Изатулло Астанаев Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Давлатов Сорбон Назримадович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-004
Робитаҳои дуҷонибаи забонҳои тоҷикиву ангилисӣ (дар сатҳи лексика) Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-033
Шароити геоэкологии мамнӯъгоҳи "Дашти Ҷум" ва арзёбии зарфияти он барои ташкили туризми экологӣ Гадоев Шералӣ Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Хусусиятҳои бастани шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ дар шабакаи интернет тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодиров Шодмон Қодирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Муносибати клиникӣ-патогенетикӣ ба табобати хадшаҳои келоидӣ дар занҳо Валиева Муҳаббат Сайдалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Таъсири омилҳои тиббӣ-иҷтимоии хатари пайдо шудани бемории сил ба дастрасии хадамоти тиббӣ дар байни ҷавонон ва роҳҳои оптимизатсияи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода Исфандиёр Сафари Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-010
Норасогии музмини қалб бо функсияи ҳифзшудаи систоликӣ ҳангоми бемориҳои фишорбаландӣ бо хатари баланди инкишофи резистентнокӣ ба муолиҷа Шербадалов Аҳмадҷон Аҳадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Инъикоси масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар матбуоти давраи Тоҷикистон (аз заминаи маводи нашрияҳои "Ҷумҳурият" ва "Озодагон"-2000-2015) Сайфиддинова Гулчеҳра Азимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Ҳолат ва рушди муносибатҳои ҳарбӣ-техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар оғози асри XXI (ҷанбаи сиёсӣ) Амиров Толиб Шарифович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Ташаккулёбии маблағгузориҳои хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Имомализода Баҳодур Бобомурод Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-051
Ташаккулёбии қобилияти коммуникативӣ-нутқии донишҷӯён дар раванди таълимоти касбӣ (дар асоси маводи омӯзиши забони ангилисӣ) Мавлонова Интизор Тоҷиддиновна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-001
Фишангҳои амалигардонии сиёсати минтақавии давлат дар асоси шарикии давлат ва бахши хусусӣ (дар мисоли ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ) Зоҳири Тоҷидин Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-051
Такмили идоракунии рушди инноватсионии корхонаҳо (дар заминаи маводҳои корхонаҳои саноати истихроҷи тиллои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарипов Баҳром Кароматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Таъсири дараҷаи ғизои энергетикӣ ва протеинӣ ба маҳсулнокии мешҳои гурӯҳи зотии дарвозии маҳинпашм Наботов Сафаралӣ Қамчинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Маҳсулнокии навъҳои картошка дар шароити Бадахшони кӯҳии Тоҷикистон ва Афғонистон Ниҳмонов Иматбег Сироҷович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-015
Технологияи нигоҳдории ангур бо яхкунонӣ вобаста аз усули обёрӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Фарҳодӣ Андалеб Фарҳодзода Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Асосҳои педагогии ташаккули фарҳанги экологии омӯзгорони ояндаи технология (таълими меҳнат) Исматдинов Алишер Муҳамадович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-045
Рушди низоми баҳисобгирии идоракунӣ ва аудити хароҷот дар шабакаҳои барқӣ (дар мисоли корхонаҳои таъминкунандаи барқии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Бобоев Шарафҷон Ниёзмадович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-045
Идоракунии ташаккулёбии сармояи молиявӣ дар иқтисодӣ давраи гузариш (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Азизқулов Беҳзод Джумабоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-021
Ифротгароии динию сиёсӣ ва хсусиятҳои муҳими он дар раванди дигаргунишавии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ашурзода Ҷамшеди Хуршед Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-030
Коксидияҳо ва коксидиозҳои чорвои калони шохдор дар Тоҷикистони Марказӣ Курчиев Мамарасул Юльчиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-054
Сабабҳои ҳассоснокии (сенсибилизатсияи) чорвои калони шохдор ба сафедаи хушки тозакардашуда-туберкулин дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон Шукурзода Шарофиддин Раҳмон Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-054
Эпизоотология ва пешгирии хоссаи гули гӯсфандон ва гули бузҳо дар Тоҷикистон Насруллоев Иноятулло Хуҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-054
Ташаккули салоҳиятнокии омӯзгорони ояндаи санъати тасвирӣ дар раванди таҷрибаомӯзии пленэрӣ Ғаниева Малика Абдуқодировна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-045
Асосҳои ташкилӣ-иқтисодии таъмини маҳсулоти воридивазкунандаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонова Мавзуна Туйчиевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-014
Методикаи таълими забони ангилисӣ бо истифода аз технологияҳои мултимедӣ дар ихтисосҳои гуманитарии муассиссаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ (самти "Таърих ва ҳуқуқ") Шарипов Хуршед Алихонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Таъминоти кадрии мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон; таҳлили таърихӣ-ҳуқуқӣ Азимӣ Умеда Акбар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таърихи ташаккул ва инкишофи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол (то соли 2010) Ҳасанов Дустмурод Раҷабмуродович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-046
Танзими ҳуқуқии муносибатҳои таҳсилотӣ; таҳқиқи умуминазариявӣ Мирзозода Фархундаи Субҳон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Масъалаҳои талоқи оилаҳо дар шароити муносибатҳои бозорогонӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Исломов Ҳасан Саъдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкории саноатӣ:назария, методология ва амалия (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Дадоматов Далерҷон Нишонбоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Ҷанбаҳои экологию эпидемиологӣ ва эпизоотологии токсокароз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (такрорӣ) Каюмова Марҳабо Узаковна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-054
Синтез ва таҳқиқи ҳосилаҳои аминокислотагии фуллерен С 60, нисбати вируси зукоми парранда А/H5N1 хосияти зиддивирусӣ зоҳир мекунанд Шарипова Дилрабо Азизбековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Хусусиятҳои биологии малахи марокашӣ (dociostaurus maroccanus thunb) ва истифодабарии технологияҳои самаранок бар зидди онҳо дар шароити Ҷануби Тоҷикистон Қодиров Фирдавс Тағойбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ташаккул ва инкишофи саноати кӯҳии Тоҷикистон дар нимаи дуюми солҳои 20-охири солҳои 50-уми асри XX (дар мисоли Тоҷикистони Шимолӣ) Раҳимова Шаҳноза Каримовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Ҷанбаҳои молиявӣ-иқтисодии рушди муносибатҳои лизингӣ дар хоҷагии қишлоқ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Зиёев Зулфиқор Маҳмадёқубович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Асосҳои педагогии ташаккули малакаи кори мустақилонаи хонандагон дар таълими фанни физикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Парвинаи Усмони Сафарзода Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Сохтан ва татқиқи амсилаҳои дискретӣ барои популятсияҳои мамнуъгоҳҳои минтақавӣ бо назардошти вақт, сину сол ва тақсимоти фазоӣ (дар мисоли мамнӯъгоҳи "Дашти Ҷум") (ҳимояи такрорӣ) Азимов Саидиброҳим Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Асосҳои илмӣ-амалии коркард ва истифодабарии ашёи хоми маҳалии карбондор дар истеҳсоли алюминий Асрори Муродиён Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Ташаккулу инкишофи илми хокшиносии Тоҷикистон ва саҳми академик И.Н Антипов-Каратаев дар рушди соҳаи хокшиносӣ Абдулназаров Саидқул Хушбахтович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-046
Хосиятҳои хӯлаи алюминийи ноқилии E-AlMgSi (алдрей) бо элементҳои зергурӯҳи галлий Алиев Фирдавс Алиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Фармакологияи баъзе пиёзҳои оилаи амариллисӣ Халилова Шаҳноза Нуруллоевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-058
Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон Шосаидзода Шаҳбоз Шосаид Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Амсиласозии математикии баъзе равандҳои мавҷӣ, ки бо муодилаҳои дифференсиалӣ дар ҳолатҳои экстремалӣ тавсиф мешаванд (ҳимояи такрорӣ) Қодиров Одина Қаҳҳорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Ташаккулёбӣ ва рушди хадамоти иттилоотӣ-машваратии кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоилов Исматулло Мақсатуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (дар асосӣ маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Пирназаров Шоназар Маҳтовович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-014
Асосҳои ташкилӣ-иқтисодии таъмини бехатарии озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарова Анорхол Ҷумаевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-014
Ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриллоев Хушбахт Рузиматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хосиятҳои хӯлаи алюминий-магнийи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда Фирузи Сулаймонӣ Давлатзода Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-009
Мукаммалгардонии сиёсати пулию қарзии Тоҷикистон дар шароити муосири рушди иқтисодиёти миллӣ Мирзозода Суҳроб Ашуралӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Хусусиятҳои педагогии ҳамкории эҷодии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар раванди таълим Ғоибов Камолиддин Шарофиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Таҳлили вазъи муосири фаъолияти сармоягузорӣ ва нақши он дар рушди иқтисоди миллӣ Хидиралиев Рустам Зулфалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Асосҳои педагогии рушди қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ Мамадҷонов Самеъҷон Ҳабибуллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-027
Шароитҳои геологию геодинамикии ташаккулёбӣ ва минерагенияи форматсияи коллозионии ассотсиатсияи вулканоплутонии риолит-гранитии минтақаи Ҳисори ҷанубӣ (Тиён-Шони ҷанубӣ) Ошурмамадов Алишер Кирғизович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Хусусиятҳои теплофизикиву термодинамикии хӯлаҳои системаи алюминий-лантаноидҳо, ки аз алюминий боянд ва моделсозии қонуниятҳои тағйирёбии онҳо Чаманова Мунира Чамановна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Хусусиятҳои иҷрои ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ нисбат ба занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шокирзода Гулноза Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Аносири жанрҳои публитсистӣ дар рӯзномаи "Бухрои Шариф" Атоев Муҳаммадиқбол Имомудинович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-022
Низоми баҳисобгирӣ-таҳлилии идоракунии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ (дар мисоли растанипарварӣ) Файзуллоев Абдурозиқ Хушвақтович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳуқуқ ва озодиҳои занон Бухориева Сафаргул Мансуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таснифоти илм дар фалсафаи машшоиёни шарқӣ ва таъсири он ба таснифоти муосири илмҳо Ниёзӣ Ёрмаҳмад Бобо Доктори илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-026
Амсиласозии эконометрикии пешгӯии қурби асъор Шарипова Мухбира Мухторовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Хусусиятҳои луғавӣ ва грамматикии вожагони иқтибосии тоҷикӣ дар осори Абдулло Қаҳҳор Исмоилов Бахтиёр Абдуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Қатъи фаъолияти соҳибкорӣ:проблемаҳои танзими ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Масиев Умед Октамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Имконоти истифодаи технологияҳои инноватсионии таълим дар рушди фарҳанги зеҳнии хонандагони хурдсол Юсуфҷонова Дилбар Холиқҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Баландбардории фаъолнокии фаъолияти ҳайати кормандони идоракунӣ дар системаи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рауфи Фируза Абдуғаффорзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Роҳҳо ва механизмҳои ташкили истеҳсолоти инноватсионӣ дар корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳкамов Баҳодур Бурҳонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Комплексҳосилкунии Fe (II) ва Fe (III) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион Раҳматуллоев Бадриддин Қудбудинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Асосҳои педагогии ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишҳои маънваии халқи тоҷик Вализода Шоирахон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Таърихи омӯзиши захираҳои табии Тоҷикистон дар солҳои 20-30 юми асри XX Махмадов Убайдулло Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Таърихи вексиллология ва гералдикаи тоҷики нимаи дуюми асри XIX ибтидои асри XXI Зоирӣ Ғафур Маҳмудзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Ҳосилкунии борогидридҳо, алюмогидридҳои металҳои ишқорӣ, гидриди алюминий аз маъданҳои минералии Тоҷикистон ва хосиятҳои физикавӣ-химиявии онҳо Азизов Олимҷон Азизович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Усулҳои ҳуқуқи оилавии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:ҷанбаҳои назарӣ-амалӣ Имомова Нилуфар Маҳмаисуфовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Методикаи истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ Бобоева Шоиста Ҳакимовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда
Хосиятҳои физикавӣ-химиявии хӯлаи алюминийи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва баррий Якубов Умарали Шералиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Танзими ҳуқуқии соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифов Исмоил Муҳибуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Баҳодиҳии комплексии самаранокии доруҳои муосири сусттаъсиррасони зиддиилтиҳобӣ дар табобати остреоартрити аввалияи буғумҳои зону Ризоева Ойтилло Рустамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни таҳрезии либос Узбекова Мунира Абдушукуровна Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-045
Методикаи татбиқи босамари технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар низоми омодасозии иқтисодчиёни оянда дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ Давлатов Раҳматулло Ҷурабекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Санҷиши педагогӣ ҳамчун методи объективии арзёбии сифати дониши довталабон аз физика Хусравбеков Лоиқ Давлатбекович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-035
Ҷанбаҳои назариявии рушди инноватсионӣ иқтисодиёти миллӣ Мирзораҳимов Неъматҷон Тоҳирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Мавқеи муаллиф-ноқил дар осори публитсистӣ (дар мисоли эҷодиёти Фазлиддин Муҳаммадиев) Иноятова Зебинисо Подабоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Симои пешвои миллат дар публитсистикаи китобии тоҷик Охунзода Насруддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Масоили оилавӣ-ҳуқуқии тарбияи кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Муҳаббат Шералӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Стенгузории коронарӣ дар беморони дорои алоими шадиди коронарӣ, ки ба асперин резистентнокӣ доранд Бобоалиев Сарҳадҷон Маърифалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Халалёбии вазифаи эндотелияи хунрагҳо ҳангоми илтиҳобҳои пӯст ва усулҳои ислоҳи он Хоҷаева Мунира Хушмуродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Таъсири шираи камоли кӯқандӣ (Ferula kokanica) ба фаъолияти физиологии меъдаю ҷигар дар калламушҳои озмоишӣ Ҳафизов Давлатёр Шомуддинович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таъсири иловаҳои фаъоли биологӣ ба баландшавии маҳсулнокии парвариши кирми абрешим ва сифати пилла дар шароити вилояти Суғд Саттарова Муҳайё Шакиржановна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-049
Туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:таърих ва дурнамоии рушд (солҳои 1991-2016) Миракзода Фариддун Юсуфи Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Ҳамкории ҷавонони Тоҷикистон бо федератсияи Россия дар сохтмони хоҷагии халқ ва азхудкунии заминаҳои навкорам (солҳои 60-ум-аввали 90-уми асри XX) Қобилов Зафарҷон Закирович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-005
Таълимоти давлатӣ-ҳуқуқии исмоилия: таърих, назария ва амалия Матробов Матроб Хурамович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-002
Такмили механизми идоракунии низоми иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаи куҳӣ (дар мисоли Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҷалилов Дилшод Раҷабмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Омилҳои берунии рушди ҳамкории иқтисодии минтақавӣ дар шароити муосир (дар мисоли давлатҳои аъзои ИДМ) Салиева Наима Шодибоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Фаъолсозии ҷалби сармоягузориҳо дар комплекси энергетикии Қумҳурии Тоҷикистон Набиев Баҳодур Аҳмадович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-004
Хусусиятҳои ҳифзи ҳуқуқҳои молу мулкии кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаландарзода Мавлуда Сатторӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ҷанбаҳои институтсионалии инкишофи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаҳои иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарипов Саид Шамсуддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташаккул ва рушди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯи дар Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ Қосимов Файзалӣ Маҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ташаккул ва инкишофи озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ дар Тоҷикистон Вализода Саёҳат Одинашоҳ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Категория "Адолат" дар низоми муносибатҳои тақсимоти иқтисодӣ дар афкори мутафаккирони асримиёнагии тоҷик Убайдуллоев Фаредулло Каримович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Тасвири ҳалли аниқ барои як синфи муодилаҳои интегралии намуди Волтерра бо махсусият ва махсусияти логарифмӣ дар ядро Шукурова Ганҷина Нарзиқуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Самтгирии молекулаҳои КНД дар сатҳи пленкаҳои металооксидии аз ҷиҳати биологӣ муфид Нематов Дилшод Давлатшоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-009
Коркарди чорабиниҳои самаранок оид ба ҳифзи маҳалҳо аз ярчҳо (дар мисоли ноҳияи Файзободи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шоназаров Беҳруз Баҳромович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва суннати тавсифнигароии Қуръон ба забони форсии тоҷикӣ (асрҳои X-XV) Абдуқодирзода Саидмукаррам Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Оптимизатсияи ташхиси бармаҳали анэнсефалия бо роҳи истифода кардани усулҳои гистохимиявии таҳқиқот Мельникова Вероника Юревна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Маҳсулнокии оилаҳои занбӯрӣ асал вобаста ба кандуҳои гуногунсохт дар шароити водии Ҳисор Тоҳиров Одилҷон Раҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Арзёбии вазоҳати синдроми дард ва методҳои тасҳеҳи он дар кӯдакони навзоди гирифтори норасоиҳои инкишофи системаи хӯрокҳазмкунӣ Раҳматова Рухшона Акрамовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Баҳодиҳии геологию муҳандисӣ ва пешгӯии равандҳои хатарноки геологии минтақаи сарҳадгузари Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Афғонистон (Панҷи поён) Саидов Суҳбатулло Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Идоракунии рушди инноватсионии бахши иқтимоии иқтисодиёт (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Юсуфов Шамсулло Нематуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Государственное регулирование уровня жизни населения в условиях развивающегося рынка (на примере Республике Таджикистан) Мирсаидова Фируза Акрамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Академик С.У.Умаров ва рушди илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Исоев Собир Қурбоналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Асосҳои лингводидактикаи таълими пунктуатсия ва нақши он дар саводнокии нутқи хаттию шифоҳии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ Камолова Гадобегим Раҳимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Организационно – экономические основы развития малого и среднего передпринимательства в сельском хозяйстве (на материалох согдийской области) Шодиев Кӯҳзод Қурбонбонбоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Совершенствование механизма взаимосвязи рынка труда и системы подготовки кадров при переходе к цифровой экономике:теория, методология и практика Шамсов Илёсҷон Сафарович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои ташаккул ва рушди зеркомкомплекси сабзавот ва картошка дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қосимов Тагай Абдуллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-014
Рушти чорводории гӯштӣ - асоси ташаккулёбии бозори гӯшт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Самиев Шамсиддин Файзуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Саноии Ғазнавӣ ва марҳилаҳои асосии инкишофи назми тасаввуфии форсу тоҷик Солеҳов Мирзо Одинаевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Таҳияи зерсистемаҳои коркарди автоматии матнҳои забони Шуғнонӣ Ғуломсафдаров Абдулназар Ғуломназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Баҳодиҳии муҳандисӣ-геономии хавфи геологии марбут ба хатарҳои селӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон (Тоҷикистони марказӣ) Каримов Алихон Аҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Хусусиятҳои ташаккули фарҳанги иттилоотӣ мутахассиси ояндаи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ Раҳмонов Абдусатор Абдуразоқович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-043
Тавсифи криминологии ҷинояткории занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷалолов Холиқ Ғайбуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ҷанбаҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ дар осори Муъмин Қаноат ва Восифи Бохтарӣ (таҳқиқи қиёсӣ) Фаттона Бадахш Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Такмили идоракунии такрористеҳсол ва истифодаи захираҳои меҳнатии деҳот Тоҳирҷонов Беҳрӯз Тоҳирҷонович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-020
Такмили идоракунии равандҳои шуӯл дар саноат (тибқи маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шодибеки Сафар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Самаранокии интегратсияи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ-санитарӣ бо хадамоти зиддисилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабов Ҷурахон Мирзалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Хусусиятҳои спектралии пайвастагиҳои табиии органикӣ (дар мисоли растаниҳои худрӯй) Давлатмамадова Саъбик Шомамадовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-031
Саҳми Ҳақназар Назаров дар омӯзиши таърих ва фарҳанги Афғонистон Қодиров Довар Саидаллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Такмили ташкили истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасониҳои нақлиёти мусофирбарии автомобилии шаҳрӣ (дар асоси маводи нақлиёти мусофирбарии автомобилии шаҳри Душанбе) Ниёзов Зоҳир Сатторович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди як синфи муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии тартиби ду Аҳмедов Ҷовидон Толибович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-012
Тадқиқи ҳалҳои мусбат ва маҳдуд барои синфҳои нави системаҳои муодилаҳои дифференсиалии оддии ғайрихаттӣ Қобилзода Мирзоодили Мирзомалик Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Баъзе моделҳои математикии ҷараёни мунтазами турбулентӣ дар маҷрои дарёҳои куҳӣ Мирзоев Шодӣ Ашурмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Таҳқиқоти муҳандисӣ-геологии минтақаи водии Ванҷ бо мақсади ҳифзи муҳандисӣ (Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ғуломов Мирзовалӣ Назаралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Хусусиятҳои муҳандисӣ-геодезӣ ва геологии сохтмони роҳҳои автомобилгард дар шароити баландкӯҳи Тоҷикистон (дар мисоли сохтмон ва азнавсозии роҳи автомобилгарди Шамсиддин Шоҳин-Қалаи Хумб-Хоруғ) Қодиров Акмалҷон Аҳмадуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои форсизабон (Қумҳурии исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии исломии Эрон) (солҳои 1991-2016) Дулоев Муҳаммад Маҳмадалиевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-030
Проблемаҳои шартномаи иҷораи воситаи нақлиёт тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидмуродова Таҳмина Ахадова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Коркарди амсилаи компютерии бозии педагогии рангпуркунӣ барои рушди салоҳиятҳои хонандагон дар ҷараёни таълими системаҳои ҳисоб Тағоев Шамсулло Хурсандович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Методикаи ташаккул додани мафҳумҳои механика дар синфи VII-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии тоҷикистон Ҷонмаҳмадов Исфандиёр Тешаевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-035
Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва синтаксисии синонимҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва ангилисӣ Раҳимова Тахмина Раҳматовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Баланд намудани сифати сохтории керамзитобетон бо истифодаи ишқори собунӣ ва иловаҳои комплексӣ дар асоси он Шарипов Фарҳод Баротович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Ҷабҳаҳаои ҳуқуқии танзими фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҳамгироии байналмилалӣ Насрутдинзода Қиёмуддин Шовалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳқиқи методҳои тақрибии масъалаҳои ғайрихаттии канорӣ барои муҳитҳои дорои хотира Игболов Саймухаммад Иброҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Наздиккунии миёнаквадратии функсияҳои аналитикӣ ба воситаи суммаҳои Фурйе дар фазои Бергман ва баъзе масъалаҳои экстремалӣ Хуромонов Хуромон Мамадамонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Проблемаи эътироф ва иқрои ҳалномаҳои судҳои давлатҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои оилавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Аминов Муҳамаджон Маҳмадризоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ:вазъи батанзимдарории ҳуқуқӣ, амалия ва дурнамои инкишофи он Раҳимзода Муъмин Сайфулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Танзими шартномавии барқ Мирзоев Субҳоналӣ Аҳтамҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Такмили ташхис ва методҳои арзёби рушди иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Юнусзода Холмуроди Қурбонали Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Таҳлили иқтисодӣ - омории таъсири шартҳои қарзи бонкӣ ба рушди иқтисодиёти миллӣ Солиев Беҳрузҷон Назарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Матбуот дар ҷангҳои иттилоотӣ (дар мисоли ҳаводиси миср солҳои 2011-2013) Исмоилова Фарзона Қаюмовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Сохт, мавзӯъҳо ва поэтикаи қасидаҳои сайфи исфарангӣ Раҳматова Озодахон Аварҷоновна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Мукаммалсозии механизми танзими давлатии бахши кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бозор Собирзода Нуралӣ Миралӣ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Сохторбандӣ ва хосиятҳои хӯлаи алюминий АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳи II-IV системаи даврӣ Амонзода Илҳом Темур Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Асосҳои лингводидактикии ташаккули муоширати касбӣ бо забони хориҷӣ дар донишҷӯён-омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ Ҳалимова Зарина Раҳимҷоновна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-001
Технологияи педагогии ташаккули салоҳияти фарҳангӣ-ахлоқии омӯзгорони ояндаи забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ Назирқулов Тағаймурод Абдурасулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Вижагиҳои морфофунсионалии машимаҳои таваллудкунандагони гирифтори диабети қанди ҳомилагӣ ҳамроҳ бо камхунӣ Пирматова Дилноза Алихоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Такмили танзими давлатии сармоягузории кишоварзии минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон) Саидаҳмадов Фаррух Бобоқулович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-051
Нақши воситаҳои танзими пулию қарзӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ Азизбаев Равшан Абдураҳмонович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-051
Нақшаи файласуфҳои шӯравии рус дар рушди фалсафаи Тоҷикистон дар солҳои 30-80 асри XX Негматуллоева Сурайё Рустамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ Зокирзода Зафар Хайрулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Ҷаҳонбинии писандидаи ҷавонони Тоҷикистон дар раванди дигаргуншавии ҷомеа (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) Ҳотамова Муҳайё Ғафуровна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-026
Таъсири Биокомпости "Биобарг" ба маҳсулнокии пахтаи миёнанах дар шароити хокҳои хокистаранги обёришавандаи водии Ҳисор Холов Беҳруз Ҳотамалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Баланд бардоштани самаранокии бозори меҳнат дар хоҷагии қишлоқ Сиддиқзода Шералӣ Муродалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Самаранокии иқтисодии сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қудратова Фарзона Рустамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Хусусиятҳои мундариҷавию жанрии публитсиситикаи Тоҷӣ Усмон Салимзода Маҷид Одина Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Шартҳои ташкилию - иқтисодии таъмини амнияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Аслонов Сулаймон Махкамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Интихоби намудҳо ва дурагаҳои дарахти тут, таъсири он ба маҳсулнокии парвариши кирмаки пилла ва сифати пилла дар шароти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷулиева Ҳусни Абдусаломовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-015
Хусусиятҳои пайдо шудани норасоии ҳамрояк дар занҳои дорои хадшаи бачадон Юнусова Сураё Хурсандовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Тасвирҳои интегралӣ ва масъалаҳои сарҳадӣ барои баъзе аз муодилаҳои эллептикӣ бо хусусиятҳои коэффитсиентҳои поёнӣ дар ҳамворӣ Мӯҳсинова Сабоат Маруфбоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Масъалаҳои таъқибкунӣ ва гурехтан дар бозиҳои дифференсиалӣ Муродова Мадина Набиҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Такмили усулҳо ва воситаҳои идоракунии амволи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Нажмидинов Маъруф Анварович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Масъалаҳои муҳоҷирати таълимӣ дар сохти ҷараёнҳои муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон Азимова Зулайхо Абдумавлонова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таърихи раванди оштии миллии тоҷикон (солҳои 1991-2001) Холмуродова Меҳрафрӯз Буриевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Инъикоси адабиёти бадеӣ ва нақди адабӣ дар маҷаллаҳои махсусгардонидашудаи Тоҷикистон Одинаева Марҳабо Ҳакимовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Паҳншавии сироятҳои киҷҷагии бештар маъмулбуда дар ҶТ ва роҳҳои такмили фаъолияти пешгирӣ дар сатҳи кумаки аввалияи тиббӣ - санитарӣ Ортиқова Мунира Мамурҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Амсиласозии компютерии фибрилҳои амилоидӣ ва таҷзияи онҳо юо ёрии дендримерҳо ва дендриграфтҳо бо истифода аз методи динамикаи молекулярӣ Ҳамидова Дилором Насруллоевна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Таҳқиқоти омории сатҳи зиндагии аҳолии деҳот (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ашуров Фирӯз Маҳмадалиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Танзими коллизионии муносибатҳои моликиятӣ дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ Абдуллоев Фируз Рустамҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ дар Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон) Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-014
Худшиносии миллӣ ва ҳофизаи таърихӣ дар романи "Гардиши девбод"-и Абдулҳамид Самад Ҳайдарова Сурайё Абдурозиқовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои ғоявӣ-мавзӯии ҳикояҳои ҷилони бону Амиршоева Манзура Пирмуҳамадовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-022
Ҷарима ҳамчун ҷазо ва масъалаҳои татбиқи он тибқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзоев Садриддин Талбакович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Танзими ҳуқуқии инҳисори табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷабборов Диловар Абдуқаҳорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Тадқиқи таркиби унсурии аэрозол ва хоки Тоҷикистони шимолӣ Раҳматов Муҳамадӣ Нуридинович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-031
Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол Мирзоев Ҷурабек Абдулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Проблемаҳои мукаммалсозии қонунгузорӣ ва квалификатсияи ҷиноятҳои хусусияти экстримистидошта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳайдарзода Мурод Пирмаҳмад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-059
Такмилдиҳии муносибатҳои андозӣ дар шароити иқтисодии бозоргонӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Султонбии Раҳматзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҷанбаҳои муосири сирояти урогениталии хламидиявӣ дар мардонимуҳоҷири меҳнатӣ (гуруҳи хатари баланд) Сангов Бобохон Чилаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Ғояҳои фалсафаи маориф дар осори мутафаккирони тоҷик дар асрҳои IX-XIII Муҳамадҷони Тағоймуроди Раҳматулло Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Масъалаҳои материя ва атрибутҳои он дар фалсафаи Ибни Сино Султонзода Соқӣ Аслон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Амсиласозии компютерии марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ бо ҷузъи стохастикӣ барои системаи бассейни моҳипарварӣ Шамсов Фатҳиддин Тоирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Таҳқиқоти иқтисодӣ-омории равандҳои ташаккул ва тақсимоти даромади аҳолӣ (дар мисоли Ҷумҳури Тоҷикистон) Ибрагимов Ҳасанҷон Амуналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Асосҳои физикӣ-химиявии коркарди якҷояи нефелинҳои сиенитии Турпи ва ашёи хоми бордоштаи Ак-Архар бо усули комбиниронӣ Давлатов Дилшод Облоқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Ҷанбаҳои гидрохимиявии технологияи беҳгардонии хосиятҳои органолептикии обҳои зеризаминии минтақаҳои Фахробод ва Султонободи Тоҷикистон Палавонов Комрон Муминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Хосиятҳои хӯлаи алюминийи рехташавандаи АК12 бо скандий, иттрий, неодим ва иттербий (Ҳимиояи такрорӣ) Бадурдинов Садуло Тоҷидинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Рушди самаранокии идоракунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои комплекси агросаноатӣ (дар маводи корхонаҳои КАС-и вилояти Суғд) Файзуллоев Толибҷон Тоҳирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таъминоти ташкилӣ-методии рушди аудити давлатӣ (дар маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Зокирова Фарзона Ҷумаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Назария ва амалияи танзими шартномавии хизматрасонии муздноки машваратӣ Шарипов Умедҷон Абдукаримович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Асосноккунии илмии фаъолияти хадамоти ёрии таъҷилии тиббӣ дар низоми хизматрасонии фаврии тиббӣ дар марҳилаи тобеморхонавӣ ва дурнамои рушди он дар шароити ислоҳоти бахши соҳаи тандурустии ҶТ Муминзода Бобоҷон Ғафор Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
ташхиси корношоями касбӣ-психологии шахс дар мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли довталабони самти оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ) Латифзода Сомон Зариф Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-052
Рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити иқтисодиёти Алиджанов Джамшед Абдуқаюмович Доктори илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-004
Зоҳиршавии ифротгароии динӣ-сиёсӣ дар шароити инкишофи ҷомеаи тоҷик ва роҳҳои пешгирии он:таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ Маҳмадизода Нозим Давлатмурод Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Дигаргуниҳои ҳамвобастаи сатҳи муқовиматнокии эмал, қобилияти реминерализатсионии маҳлули даҳон ва шидатнокии кариеси дандон байни беморони соматикӣ Нуров Дилшод Исматович Номзади илм Тасдиқшуда
Коркарди асосии меъёрҳои сифати барқарорсозии эстетикии дандонҳо бо истифода аз маводҳои композитӣ Содиқов Фаррух Оромиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-042
Баланд бардоштани диққат ҷалбкунии инвеститсионии қутбҳо ва нуқтаҳои рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди ҶТ) Насимова Машхурахон Абдуллоджановна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Нақши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсию фарҳангии ҷумҳурӣ дар солҳои 1994-2019 Қурбонова Ширин Исмоиловна Доктори илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-005
Идоракунии иқтисоди захиравии минтақа дар шароити амалигардонии сиёсати воридивазкунанда (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Маҳмудов Абдураҳмон Субҳониддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Иқтисодри рекретатсионӣ дар низоми рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Тюряев Джамшед Аскарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Зилзилатобоварии гузаргоҳҳои пиёдагарди зеризаминӣ ва рӯизаминӣ Якубов Алиҷон Ойхамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Асосҳои физикӣ-химиявӣ ва технологии коркарди маъданҳои боросиликатӣ бо гудозиш дар реагентҳои натрийдор Тағоев Муродбек Маҳмадалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Ташаккули механизми рушди ҳудудҳои деҳот дар доираи сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат (дар мисоли вилояти хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Мирзоев Суҳбатулло Авғонович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-014
Аноплосефалятозҳои чорвои хурди шохдор дар Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ ва самаранокии табобатии бронтел-плюс ҳангоми гӯсфандпарварии чарогоҳ Ҷураев Саидқул Ҷумақулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-054
Танзими конститутсионӣ-ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқ ва озодии инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:масъалаҳои назирия ва амалия Элназаров Давлатшо Хоҷаевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Асосҳои педагогии навсозии итилоотикунонии раванди таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Сафаров Даврон Ҷӯрахонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Тарбияи экологии мактаббачагон дар ҷараёни таълими фанни физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Набиев Ҷурабек Ғаниевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Рушди шаклҳои хурди хоҷагидорӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимов Сафарбек Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Шароитҳои педагогии дарёфти хонанадагони болаёқат ва ташаккули истеъдоди онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон Асҳобиддини Шералӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Раванди ташаккулёбии ҷомеаи иттлоотӣ дар шароити муосир (таҷрибаи Тоҷикистон) Таваров Дилшод Саидмуродович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-018
Таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити Воҳидзода Умеда Сафари Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Технологияи ташаккули эҳсоси ватандустии омӯзгорони оянда Шарифхоҷаева Саодат Амирхоҷаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Омода намудани омӯзгорони ояндаи технология тавассути ҳунарҳои анъанавии занонаи тоҷикӣ дар замони муосир Мирзоева Бунафша Исмоиловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Механизми идоракунии сармоягузориҳо ба истифодаи экологию иқтисодии захираҳои замину об (дар мисоли заминдории обёришавандаи Тоҷикистон) Арабов Фирдавс Пулодович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Мукаммалгардонии механизми ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавии молиявӣ Тагоев Маҳадмумин Раҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Масъалаҳои назариявии алоқамандии даромади аҳолӣ бо сатҳи зиндагӣ (дар мисоли маълумотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Раҳматов Бахтовард Қушиевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-004
Хосиятҳои хӯлаҳои алюминийи холис АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ Отаҷонов Сӯҳроб Эргашалиевич Доктори фалсафа (PhD) Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-009
Масъалаҳои таҳкими қонуният дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустамзода Муҳаммадали Рустам Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Баланд бардоштани самаранокии иқтисоди корхонаҳои кишоварзӣ (дар мисоли корхонаҳои минтақаи ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон) Набиев Инъомҷон Илҳомович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ташкил ва гузаронидани кори беруназсинфӣ бо донишҷӯён ҳамчун воситаи асосии ташаккули шавқу рағбат ба омӯзиши забони русӣ (дар мисоли мактабҳои олии ғайризабонӣ) Самадова Гулҷаҳон Юсуфҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Муносибгардонии усулҳои ташхис ва муолиҷаи навташкилаҳои безарари тухмдонҳои занони синни насловарӣ Холова Саноатой Холовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ташаккули босалоҳиятии касбии донишҷӯёни ихтисоси "дизайни маҳсулоти дузандагӣ" дар раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо (дар мисоли мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон)) Абдуллоева Адиба Усмоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-045
Имконияти педагогии истифодаи намудҳои миллии варзиш дар тайёр кардани омӯзгори ояндаи ҷисмонӣ Бобоҷонов Муҳаммадмурод Шоҳмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Роҳҳои тақвияти ҷараёни такмили маҳорати касбии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим Собиров Сафарбек Фатоҳович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Рушди системаи идоракунии фаъолияти иноватсионӣ дар КАС-и минтақа (дар маводи вилояти Хатлон) Навруз Носири Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Проблемаҳои психологӣ дар системаи муносибатҳои кӯдакони синни томактабии оилаҳои нопурра Сафарова Зарина Раҷабовна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-052
Тадқиқи хусусиятҳои психологии шахсияти наврасону навҷавонони майл ба худкушидошта (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Саидзода Баҳрулло Хол Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-052
Самаранокии ташаккули кластери пхтаву нассоҷии минтақавӣ (дар маводҳои вилояти Суғд) Бегов Дилшод Мирзомуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Заминаҳои методии таълими равиявии биология дар синфҳои 10 - 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Расулзода Сорбон Пирмад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Асосҳои методии ташаккули услуби тафаккури илмии хонандагон дар ҷараёни таълими химия Расулзода Субҳон Пирмад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-044
Таъсири диверсификатсияи иқтисодиёти минтақа ба самаранокии истифодабарии табиӣ-захиравии он (дар асоси маводҳои виляти Хатлон) Бегматов Бобур Ашурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Ҷанбаҳои назариявӣ - методологии ташаккул ва рушди бозори молиявӣ дар шароити иқтисодиети давраи гузариш (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарипов Баҳром Махмудович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Асосҳои педагогии тарбияи ахлоқи ва омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ба насли наврас дар асари "Матлаъ-ул-улум ва Маҷмаъ-ул-фунун"-и Воҷидалии Муҷмалӣ Аюбова Манижа Зокиоҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккул ва рушди низоми ҳавасмандии кормандони бонкҳои тиҷоратӣ ба меҳнат (дар мисоли маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Мирзоев Баҳодур Рустамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-021
Пайдоиш ва ташаккули сарчашмаҳои иттилоотии англисӣ дар Тоҷикистон Мирзоева Фарзона Мирзоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Таҳлили муқоисавии категорияҳои грамматикии исм дар забони арабӣ ва тоҷикӣ Қӯзиева Нодира Муродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Ташаккули тайёрии касбии мутаххасисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дузандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ Тоирова Мавлуда Муллоҷоновна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-045
Рушди шакл ва тарзҳои нави ташкили интиқол дар шароити баландкӯҳ (аз рӯйи маводи ВМКБ Ҷумҳурии Тоҷикистон) Юнусов Фаридун Маъруфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Ҳуқуқи инсон ҳамчун арзишҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии ҷомеа Тоҳирова Нозанин Амруллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Хусусиятҳои ташаккул ва рушди суди олӣ дар Тоҷикистон ва Россия: давраи Шӯравӣ ва пасошуравӣ (таҳлили муқоисавии таърихӣ - ҳуқуқӣ) Абдуллозода Фарҳод Нусратулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Оптимизатсияи пешгирӣ ва табобати норасогии пласентарӣ дар ҳомиладорони бо диабети қанди навъи 1 Ахмедова Тахмина Мирзораҳматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Такмили ташаккули селаи захираҳои молиявии бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон Бобоев Низомҷон Мансурович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-004
Хусусиятҳои луғавию сематикӣ ва сохторҳои воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ (минтақаи Кӯлоб) Гадоев Нурхон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Функсияи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи муосир:Масъалаҳои назариявҷ ва амалӣ Шарифзода Тахмина Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таъсири барандагон, ҳарорат ва фишор ба хосиятҳои гармофизикӣ ва термодинамикии нимноқилҳо дар ҳолати сегнетикӣ ва параэлектрикӣ бо назардошти гузариши фазагӣ ва дар муҳити наномоеъгӣ Собиров Ҷурабой Файзалиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Созҳои мусиқии коллексияҳои осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашма дар омӯзиши таърихи фарҳанги халқи тоҷик Нурматзода Ҳасан Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Дурнамо ва механизмҳои ташаккули кластери энергетикии минтақаи Осиёи Марказӣ Абдувалиева Нилуфар Алишеровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Таҳлили муқоисавии дараҷаҳои муодилнокии байнизабонии воҳидҳои луғавӣ аз нигоҳи тарҷума (дар мисоли забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) Кесамирова Саодат Рустамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Рушди назарияи қиёси Арасту дар таълимоти мантиқии Ибни Сино Худойдодзода Фаррух Бегиджон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Шароитҳои геологӣ-сохтории маскуншавӣ ва қонунияти ҷойгиршавии ҷисмҳои маъдани скарн дар конҳои банди маъдании Зарнисор (Олтинтопкан) Мутавалиев Абдуваҳҳоб Толибҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Муассисаи таълимӣ ҳамчун субеъкҳои ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳимонов Сиёвуш Қудратуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Мушкилоти иҷтимоишавииҳуқуқии ноболиғон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи назариявӣ Кравченко Ольга Владимировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Таълимоти мантиқии Насириддуни Тӯсӣ (дар асоси рисолаи "Асос ул-иқтибос" ) Кенжаева Латофат Эргашевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Консепсияи "Адолати иҷтимоӣ" дар таълимоти равияҳои муосири ифротии исломӣ Абдуллов Сулаймон Раҷабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Танзими ҳуқуқӣ-конститутсионии падидиҳои ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрвандондар Ҷумҳурии Тоҷикистон Камолов Шехмаҳмад Ҳамзахонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳқиқи омории тағйирёбии равандҳои иҷтимоӣ - демографӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Одинаев Меҳрубон Абдураҳмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Таҳлили иқтисодӣ-омории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадов Фараҳманд Муфазалович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-055
Такмили маҳорати коммуникативӣ-нутқии хонанадагони синфҳои болоӣ дар дарсҳои забони русӣ зимни истифодаи технологияи муосири педагогӣ Содиқова Матлуба Сайфуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Афкори педагогӣ-ахлоқӣ дар ҳамосаи "Гулғурӣ" Назаров Холназар Давлатшоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-036
Такмили механизми рушди устувори ҳудудҳои кишоварзии минтақаҳои сераҳолӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳакимзода Маъруф Маҳмудӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Танзими ҳуқуқи ҳифзи истеъмолкунандагони хизматрасониҳои таълимӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Муминзода Нозим Исмат Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таълимоти этикии Абдураҳмони Ҷомӣ Ғафорова Заррина Абдуллоджонова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Таҳаввули шаклҳои идоракунии давлати Авғонистон пас аз касби истиқлолияти давлатӣ Азиз Аҳмад Бориз Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Инъикоси мардумшиносии халқи тоҷик дар асарњои муҳаққиқони тоинқилобии рус (асри ХIХ – аввали асри ХХ) Валиев Абдусалом Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Ҷанбаҳои муосири табобати комплексии интенсивии инфаркти миокард бо назардошти тағйиротҳои метаболикӣ Собирова Мухаббат Мавлоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Самаранокии иқтисодии лизинги молиявӣ дар кишоварзии Тоҷикистон Раззоқова Гулбаҳор Ҳаётовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои таъмини он Хурамова Замира Маматкуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Роҳҳои асосии баланд бврдоштани устувории иқтисодии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ (дар мисоли корхонаҳои хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Наҷмиддинов Абдусатор Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Асосноксозии мушаххасотҳои оптималӣ ва реҷаҳои кории агрегати мошину тракторӣ барои парвариши зироатҳои полизӣ Раҳимов Баҳодур Ғаниевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-050
Паст намудани сатҳи хароҷоти трансаксионӣ дар асоси тамили тиҷорати электронӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Холматова Сурайёхон Абдусаторовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Тамоюли муосири инкишофи бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаборов Ғанӣ Набидҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Хосиятҳои физикию химиявии маҳлулҳои полимерии аз ҷиҳати техникӣ муҳим Давлатов Рустамҷон Ҷаборович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Баландбардории устувории молиявии низоми бонкии Тоҷикистон Мирзоев Сафарбек Саъдуллоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва фаронсавӣ (дар намунаи асл ва тарҷумаи романи “Духтари оташ”-и Ҷалол Икромӣ ва повести “Бегона”-и Албер Камю) Бойматова Дилрабо Меликмуродовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Баҳодиҳии иқтисодии заминаҳои кишоварзӣ дар низоми идоракунии давлатии захираҳои замин дар шароити иқтисодиёти бозорӣ (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Элмуродов Хуршед Зоҳирҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Хосиятҳои гармофизикӣ, кинетикӣ ва итаҳлили седиментатсионии кислотаи аморфии кремний ва нанонайчаҳои бисёрқабатаи карбонӣ Абдуллоев Муҳамадхӯҷа Аҳмадхоҷаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Воситаҳои забонӣ ва тарзи баёни модалӣ-субъективӣ дар забонҳои гуногунсохтор Шарипов Баҳром Абдуалиевич Доктори илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-028
Динамикаи тағйирёбии шароитҳои метеорологӣ ва таъсири онҳо базахираҳои обии ҳавзаи дарёи Зарафшон Қурбонов Номвар Бойназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ҷанбаҳои илмӣ-амалии таъмини рушди устувори системаҳои нақлиётӣ- технологии хизматрасонии аҳолии минтақаҳои куҳии Тоҷикистон Фохаков Абдурауф Сайдалиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъсири техногении ҷараёни полоиши обанбор ба реҷаи гидрохимиявии асоси Сарбанд ва бехатарии фаъолияти нерӯгоҳи барқӣ-обии Роғун Давлатшоев Саломат Қаноатшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ҷанбаҳои физикию химиявии технологияи регенератсия ва безараргардонии як қатор равғанҳои техникӣ ва хӯрданӣ бо истифода аз гилхокҳои маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудова Тахминаи Муминҷон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Коркарди тарҳи комплексии ҳосилшавии хокистар дар МБГ ҳангоми сӯхтани ангишт (дар мисоли МБГ-2 ш. Душанбе) Насруллоев Фарҳод Хуҷаевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Шароитҳои педагогии ташаккули таҳаммулпазирӣ дар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аминова Гулбаҳор Юсуповна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Асосҳои дидактикии фаъолгардонии шакл ва воситаҳои таълими босифат дар фаъолияти маърифатии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Аминова Иқболбӣ Қурбона Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Шароитҳои ташкилӣ-педагогии ташаккули сифатҳои маънавӣ-ахлоқии ҷавонон дар муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон Табаров Нурулло Сафаралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Хосиятҳои гармӣ- ва электрофизикии маводи карбонумисдори композитсионӣ дар асоси алюминий вобаста ба ҳарорат Аминов Ҷаҳонгир Буронқулович Номзади илм Бо аризаи довталаб аз баррасии КОА бардошташуда 6D.KOA-041
Таъмини рушди устувори хоҷагии қишлоқи ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон Мирзон Некруз Мирзон Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-014
Танзими давлатии муҳоҷирати меҳнати берунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Умаров Навруз Нуруллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ташаккули низоми идораи бехатарии энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷаев Диловар Хайриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Аппроксиматсияи хатҳои каҷи фазоӣ ва татбиқи онҳо дар назарияи квадратур Шабозова Адолат Аъзамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Зилзилатобоварии иншоотҳои зеризаминии нақлиётӣ Ҳасанов Нуралӣ Мамедович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таҳлили муқоисавии воситаҳои алоқаи наҳвӣдар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Маҳмадсолеҳи Маҳмадсодиқ Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Мушкилоти танзими ҳуқуқию граждании ҷуброни зарари молумулкии аз ҷониби ҳокимияти оммавӣ расонидашуда тибқи қонунгузаронии Ҷумҳурии Тоҷикистон Зуҳурзода Далер Шукурҷон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Қонуниятҳои рушди муносибатҳои замин ва механизмҳои танзими онҳо дар бахши иқтисодиёти аграрӣ (дар маводи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Мирсаидов Саидакмал Аврорович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ганҷинаи дирҳамҳои сомонии Кӯлоб ҳамчун сарчашмаи таърихӣ Шарифзода Абдувалӣ Қурбоналӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Арзёбӣ ва беҳтаркунонии муолиҷаи инфузионӣ-трансфузионӣ ҳангоми хунталафдиҳии шадиди гастродуоденалӣ Саидов Ҷурахон Сафолович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-056
Таҷрибаи таърихии барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистони шимолӣ (соли 1946 - 1961) Баҳодурова Фотима Шарифҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Самаранокии иқтисодии шклҳои хоҷагидории бозорӣ (дар маводи хоҷагиҳои кишоварзии Ҷумҳуриии Тоҷикистон) Саидов Мирзохуҷа Саъдуллоевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-014
Алвеолити экзогении Аллергӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Хусусиятҳои минтақавӣ) Султонов Акбархон Исмоилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Методикаи ташаккул додани шавқу ҳаваси маърифатии хонандагони синни хурди мактабӣ ба физика ва омода намудани онҳо ба омӯзиши мусалсали ин фан Боев Суҳроб Гулмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Таъсири усули нигоҳдории модаговҳои дӯшоӣ ба маҳсулнокии ширӣ, сифати шир ва равған дар шароити иқлими шимолии Тоҷикистон Ҳамзаев Мирильёс Аббосович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Нақши таълими санъати тасвирӣ дар ташаккули сифатҳои ахлоқию маънавӣ ва зебоипарастии хонандагони мсинфҳои 5-7 Мирзабоев Зикриллу Зиёдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-045
Поэтикаи ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил Нуров Нуралӣ Норович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Таълими рӯзгору осор ва ақидаҳои педагогии Имоми Аъзам дар муассисаҳои таълимӣ Саидаҳмадов Мирзоҳомид Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Баҳодиҳии муқоисавии модаговҳои гуногунирсияти типи тоҷикии зоти сиёҳало аз рӯи таркиби шир, фалла ва сифати панир дар шароити шимоли Тоҷикистон Раҳматов Ҳаким Ғаниевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Ба таъмин даровардани ҳолати физиологии бофта ва фазои пародонти каноравии дандонҳои такявӣ дар ҷараёни мутобиқшавии онҳо ба конструксияҳои фулузию фарфорӣ Мухамедов Шамсиддин Шавкатович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-042
Ҳуқуқи инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тақвиятёбии тафовутҳои фарҳангӣ - тамаддунӣ : масъалаҳои назарӣ, усулӣ ва амалӣ - ҳуқуқӣ Раҳмон Дилшод Сафарбек Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таърихнигории рӯйдодҳои сиёсии Хуросон ва Мовароуннаҳри асри XVIII Ализода Довуд Али Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Масъалаҳои шартномаи ҳамлу нақли бор тавассути нақлиёти роҳи оҳан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қудбуддинов Фазлиддин Шарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Технологияи парвариши марҷумак (FAGOPYRUM ESCULENTUM M.) дар шароити минтақаи наздикӯҳии Тоҷикистони Марказӣ Саидов Исломиддин Маҳмудович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Калимаҳои иқтибосии тоҷикӣ дар забони русии садаҳои XI - XVII Холшехова Сарвар Аҳмадҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
"Юсуф ва Зулайхо"-и Ховарии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ Ҷавҳарова Муҷибахон Одиловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Фаъолияти мақомоти прокуратураи Тоҷикистон дар шароити замони ҷанг (таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ дар мисоли ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945) Муҳаммадиев Изатулло Сайфуллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таъмини мувозинати бозори миллии меҳнат (дар асоси маълумотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Муминова Нигина Равшановна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Арзёбии объективии ихтилолоти модарзодии шунавоии кӯдакон ва самаранокии офиятбахшии онҳо Адылова Фарзона Ҳалимбековна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Мукаммалгардонии сохти системаи паррагии болобари устувонаи пахтахушккунӣ барои баланд бардоштани намигирӣ, сифати нах ва пумбадона Исматов Исмоилҷон Аҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Махсусисяти нишондиҳандаҳои физиологии донишҷуёне, ки аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон таҳсил менамоянд Ризоева Ойбиби Азизқуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Хусусиятҳои матншиносӣ ва поэтикаии насри ахлоқи асри XIV Нигматов Нӯмонҷон Исломович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Методикаи истифодаи технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанни физика (дар мисоли Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур) Баротов Дилшод Абдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Такмилдиҳии технологияи коркарди аввалияи пилла бо мақсади нигоҳдории хосиятҳои табиии абрешим дар шароити Тоҷикистон Изатов Миралӣ Валиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Тоҷикистон дар давраи бозсози (1985 - 1991) Маҳмудзода Суханвари Анвар Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-005
Ташаккул ва рушди хизматрасонии зооветеринарӣ дар Тоҷикистон Ниъматов Салоҳиддин Назурович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-005
Рушди соҳибкории хурд ва миёна дар соҳаи кишоварзӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Наимов Бекмурод Қунғуротович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Махсусияти педагогии ташкил ва амаликунонии таълими тафриқавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар мисоли таълими фанни мамематика) Ниёзов Ҷонмаҳмад Муродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Самаранокии усулҳои танзими бозори молиявӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Азизов Сафарджон Ахмедшоевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-021
Такмилдиҳии механизмҳои таҳия ва тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ Бақоев Шодмонҷон Сулаймонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Рушди бахши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои ба низомдарорӣ Ашуров Умедҷон Зайниддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Асосҳои физикӣ-химиявии технологияи коркарди маъданҳои молибденитии кони "Янгикони ҷанубӣ" (Тоҷикистон) Кадиров Абдурашид Абдурахимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
"Таҳқиқ-ул-луғот"-и Муҳаммадсаиди Соҳиб (масоили матншиносӣ ва шаҳрнигорӣ) Раҳмонова Мавзуна Ғафуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Интихобан тазриқ намудани вайроншавии лахтабандии хун ва мутадилгардонии табобати инфузионнӣ-трансфузионӣ ҳангоми хунравии ҳаҷман зиёди акушерӣ Қубуддинов Азмиддин Файзуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Методикаи мукаммалгардонии фаъолияти таълимии хонандагон тавассути таҷрибаҳои намоишӣ аз физика дар муассаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Бубиев Мумин Чоршанбиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Асосҳои методии таълими технологияи компютерӣ дар мактабҳои олии техникӣ Гулманов Усмон Рустамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон) Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-018
Механизми ташкилию иқтисодии омодакунӣ ва такмили ихтисоси кормандони соҳаи бонкдорӣ Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Амсиласозии математикии баҳодиҳии саршумори намудҳои ҳайвоноти нодир ва маҳвшаванда дар системаи экологии мамнӯъгоҳи "Ромит" Одинаев Алимурод Ҳомидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Проблемаҳои падидаи қайду шарт дар бораи тартиби омавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Саломов Исроил Исматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ташаккулёбӣ ва рушди зерсистемаҳои инноватсионии минтақавӣ (дар асоси маводи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Бобомуродов Парвиз Уктамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Хусусиятҳои бемории ишемикии дил дар аҳолии баландкӯҳи Тоҷикистон Раҷабзода Музафар Эмом Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Хусусиятҳои ташаккулёбӣ, меъёрҳои ҷустуҷӯӣ ва ояндабинии конҳои стратиформии ноҳияи маъдании Балҷувон (ҷанубу ғарби Тоҷикистон) Маҳмадалиев Абдусалом Ғуломович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Механизми идоракунии рушди шклҳои хурди фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тандурустӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ Қодирова Мадина Диловаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Тарбияи ахлоқии хонандагон-наврасон дар ҷараёни корҳои тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ Саидзода Бибишамсия Саид Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Мураттабсозии методҳои таълими дониш, маҳорату малакаҳои кор бо компютер ҳамчун шарти интихоби муносибати онҳо Аҳмадбекова Мадинахон Ғайбуллоевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-036
Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори хизматрасониҳои ҳуқуқӣ дар Ҷуиҳурии Тоҷикистон Қодиров Бахтиёр Бобомуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Омодакунии рӯяи ҷузъиётҳо бо усули фавра-абразивӣ таҳти андудани рӯйпӯшкунии газӣ-ҳароратӣ Воҳидов Аҳрорҷон Аҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Такмили идоракунии рушди соҳибкории хурду миёна дар маҷмааи меҳмонхонаҳо (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қурбонов Ёрмаҳмад Султоналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҳаёти фарҳангии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар солҳои 1991 - 2016 Абдураҳмонова Подшохоним Давлатамоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Хусусиятҳои гидрогеологии конҳои нафту газ ва ояндадории нафту газдории майдонҳои иктишофии Тоҷикистон Зиёев Ҷаҳон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-053
Дигаргунсозии институтсионалии соҳаи кишоварзӣ дар шароити гузариш ба рушди устувор Самиев Толибҷон Обидҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Такмили механизми дастгирии молиявии рушди иқтисодӣ - иҷтимоии минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон) Давлатмуродов Шоҳмурод Мирзомуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои муносибатҳои интегратсионии корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити бозор (такрорӣ) Кабиров Нурали Шералиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар забони адабии муосири тоҷик Одинаев Саидаҳмад Полвонович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Хусусиятҳои бадеии тарҷумаи асарҳои манзуми Михаил Лермантов ба забони тоҷикӣ Қувватова Саломат Мусоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
асосҳои назариявӣ-амалии рушди фаъолии эҷодии мактаббачагони хурдсол тавассути воситаҳои технологияҳои бозӣ Раҷабова Фируза Олмаҳмадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Моделҳои таҷрибавӣ-таҳлилии ташкили ҷараёни таълиму тарбия зимни татбиқи ғояҳои педагогикаи муосир Холматова Мумина Маҳмадовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-036
Методҳои такмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси истифодаи гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ Тошхоҷаева Сурайё Акрамҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-045
Проблемаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ оид ба хизматрасонии иҷтимою фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сангинов Дониёр Шомахмадович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Дарки иҷтимоӣ-фалсафии бегонашавии иҷтимоӣ-фарҳангии ҷавонон дар ҷомеаи Тоҷикистон Гуломова Мавзуна Сироджовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-026
Методикаи истифодаи технологияи иттилоотӣ - иртиботӣ ҳамчун омили рушди зеҳнии хонандагон зимни таълими математика Акбарова Маҳрамбӣ Нусратуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Предикторҳои оризаҳои дилу рагӣ дар ретсипиентҳои аллотрансплантати гурдавӣ Тағоев Суҳроб Ҳамроевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ҷуғрофиёи таърихии давлати Сомониён (дар асоси маъхазҳои таърихӣ) Сафаров Некрӯз Шодиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Осеби шадиди гурдаҳо ва оризаҳои он дар кӯдакон (ташхис, табобат, пешгирӣ ва офиятбахшӣ) Одиназода Азиз Абдуссатор Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ҷиҳатҳои физиологӣ-биохимиявии ташакулёбии маҳсулоти гӯштии буққачаҳо дар шароити водии Ҳисор Ахмедов Давронқул Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Ташаккул ва рушди дар Тоҷҷикистони Шимолӣ (солҳои 1917 -1929) Хокироев Азимҷон Юсупович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Иштироки ҷавонон дар равандҳои дигаргунсозии иҷтимой - иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои Истиқлолият (соли 1991-2016) Муини Мавсума Муинзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Оид ба таҳқиқи як синфи муодилаҳои гиперболикии тартиби дуюм ва системаҳои барзиёдмуайяншудаи ба он алоқаманди муодилаҳои дифференсиалӣ бо нуқтаҳои сингулярӣ ва суперсингулярӣ Шамсудинов Файзулло Мамадуллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Асосҳои илмии ташкили кори луғавӣ аз забони тоҷикӣ русӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии таълим ба забони тоҷикӣ ба дарназардошти валентнокии лексикӣ (синфҳои 5-9)) Ёқубова Анисахон Анвархоҷаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-017
Рӯзгор ва осори Мирзо Қадам Мирзораҳматова Гулнора Миралиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Поэтикаи ашъори Гулназар Ҳамроев Равшанқул Замонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Эпидемиология, омилҳои хатар, вижагиҳои клиникию масуниятшиносӣ ва муносибсозии муолиҷаи беморони гирифтори алопетсияи лонашакл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қосимов Аббос Олимҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Комплексҳосилкунии тиллои (III) бо триазолҳо Муборакқадамов Даврон Аҳмадҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ташаккул ва инкишофи матбуоти даврии кӯдакону наврасон дар Тоҷикистон Қадамова Ниҳонӣ Ҳайдаршозода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Оҳанги иҷтимоӣ дар публистикаи муосир (дар мисоли публистикаи Асадулло Саъдуллоев) Исмоилзода Зинатуллоҳ Бурҳон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Самти кластерии рушди системаи нақлиётӣ - логистикии Ҷумҳурии Тоҷикистон Камолиддинов Бахтиёр Тошпулотович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Ҷанбаҳои ҳуқуқии гарави қоғазҳои қимматнок дар шароити кредитдиҳии бонкӣ Шаҳбозов Рустам Ғарибшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Мукаммалгардонии механизми баландбардории самаранокии воситаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Беков Фирдавс Шоҳмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои методии ташаккули донишҳои иттилоотию иртиботии донишҷӯён зимни омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ Туев Шоҳин Шоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Методикаи истифодаи барномаҳои компютерии такмилдодашуда дар ташаккули тафакури эҷодии донишҷӯёни ихтисоси физикаи донишгоҳҳои педагогӣ Мухторов Лутфулло Тахирович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Рушди соҳибкории хурд ва миёна дар саноат ҳамчун заминаи индустриякунонии иқтисоди миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Лолаев Зоиджон Холович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-032
Ҷанбаҳои ҳуқуқии хизматрасонии пулакии тиббӣ дар доираи низоми тандурустии хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурова Наргис Анваровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ҷои кори автоматонидашудаи ташхисгар - таҳқиқотчии ҳолати техникии муҳаррики дарунсӯз Турсунбадалов Умид Абдумаликович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Таҳқиқоти осебпазирии сейсмикии хонаҳои камошёнаи аз масолеҳи гилин сохташуда ва усули баланд бардоштани бехатаркунонӣ Сангинов Абдусамад Мирвафоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Ҳолати гемостаз дар навзодон ва кӯдакони соли якуми ҳаёт бо пневмонияи бактериалӣ Давлатов Самиҳил Тиллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Самаранокии истифодабарии нитрагин ва нуриҳои маъданӣ ба маҳсулнокии лӯбиёи чинӣ ва мош дар шароити шимолии Тоҷикистон Асроров Абдуҳамид Ҷамилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Аккредитатсияи муассисаҳои таълимӣҳамчун низомӣидоракунии сифат дар соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Убайдзода Ҷурахон Назар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ҳавасмандандгардонии худомӯзии донишҷӯён ҳангоми омӯзиши забони русӣӣ дар шароити технологияи кредити таҳсил Тоҷибоева Манзураҷон Икромовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии АИ ИҶШС дар Тоҷикистон (солҳои 1924-1941) Исмоилов Ёдгор Ҳофизович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-046
Махсусиятҳои дидактикии ташкили фаъолияти таълимӣ дар шароити таҳсилоти фарогир Ҳакимова Ҷамила Сайфуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда
Мукаммалсозии механизми таҳия ва амалисозии қарорҳои идоракунӣ Гадоев Абдурашид Файзуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Синтез, омӯзиши реаксияи боҳамтаъсиркунии ҳосилаҳои глитсерин бо аминокислотаҳо, пептидҳо, фуллерен С60 ва соҳаи истифодаи онҳо Раҷабов Сироҷиддин Икромович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ташкили кластери минтақавии пахта(дар мисоли вилояти Хатлон) Джураев Муминджон Анварович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Асосҳои дидактикии истифодаи технологияи интернетӣ-коммуникатсионӣ дар омӯзиши забони ангилисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадзода Бунафша Саймузафар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккуи кластерҳои боғу токпарварӣ дар комплекси агросаноатии минтақавӣ (дар мисоли ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳусайнов Манучеҳр Нуриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Самтҳои асосии баланд бардоштани амнияти иқтисодии гидроэнергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибов Фирдавс Ҳасанович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Масъалаҳои ташаккулёбии маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибов Далер Абдуллоевич Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-018
Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии истифодаи иқтидорҳои инноватсионии корхонаҳои соҳаи хизматрасонии нақлиётӣ (дар асоси маводи корхонаҳои нақлиётии мусофирбарии Ҷумҳурии Тоҷикистон)) Шодиев Фирдавс Тошмаматович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-029
Корбасти услубии воситаҳои фразеологӣ дар асарҳои бадеӣ (дар асоси маводи забонҳои тоҷикию англисӣ) Сайфитдинова Мунира Раҳматовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Нақши шуубия дар таърихи худшиносии халқи тоҷик Беков Комилҷон Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Идоракунӣ ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ дар шароити ҷомеаи Тоҷикистони муосир Муродов Илҳомҷон Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Асосҳои методии ташаккули маҳорати эҷодӣ- техникии хонандагони синфҳои болои дар таълими физикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Алламурадов Боймуҳаммад Носирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Таълими физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва литсей -интернатҳои муштараки тоҷикӣ - туркии ҷамъияти таълимии "Шалола" Вейсел Бигеч Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-035
Таърихи фарҳанги таббохии халқи тоҷик Шовалиева Мумина Садиковна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Воҳидҳои фразеологии ифодакунандаи фаъолияти зеҳнии инсон дар забонҳои тоҷикӣ ва ангилисӣ Камолова Гулрухсор Рустамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Такмили механизмҳои идоракунии хизматрасониҳои бахши давлатӣ Шарифӣ Фирӯза Бурихонзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таъмини иттилоотию таҳлилии идоракуниии давлатии рушди низоми иҷтимоию иқтисодии минтақа Бурҳонов Идибек Баҳромбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Синтез ва таҳқиқи ҳосилаҳои аминокислотагӣ-пептидии глитсерин Мустафакулов Рухшона Аловиддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Мусоид сохтани ташхис ва табобати ҷарроҳии норасоии мақъад дар кӯдакон Убайдуллоев Валихон Раҷабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Такмили механизми идоракунии минтақавии истифодаи устувори об (дар мисоли вилояти Суғд) Урунбоева Нигина Абдумухторовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Танзими давлатии шуӯли аҳолӣ дар минтақаи қувваи корияш барзиёд (дар мисоли ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) Раҳимов Музаффар Идиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-051
Масъалаҳои иҷтимоӣ-педагогии рушди таҳсилоти ибтидоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунӣ Каҷкулоева Тоҷиниссо Нуруллоевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-036
Ташаккули сифатҳои сарвари донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тавассути бозиҳои технологӣ (дар мисоли омӯзиши забони ангилисӣ) Охунов Башер Хуҷақулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Таъсири афканишоти иониофар ба параметрҳо ва хосиятҳои физикии сохторҳои нимноқилии технологияҳои гуногун Гадоев Сабзаалӣ Мухшулович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Асосҳои педагогии ҳамгироии доннишҳои ахлоқӣ ва рафтори хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар муҳити мактаб ва оила Шарипов Анвар Абдурасулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Профилактика ва табобати осебҳои шадиди меъда ҳангоми осеби косахонаи сару майна Пиров Умматҷон Мустафоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Таърихи рушди касби чеварии тоҷикон дар асрҳои XV-нимаи аввали асри XX Бобоҷонова Назира Иномҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-005
Ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти варзиш дар забони тоҷикӣ Шафоатов Азал Нусратович Доктори илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Ташаккули тарзи ҳаёти солим дар коллективи кӯдакони синну соли гуногун дар истироҳатгоҳҳои тобистона Асадуллоев Раҳматулло Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Марҳалаҳои ташаккул ва таҳаввули ҳаракати тарҷума дар асрҳои VIII-XIV (аз паҳлавӣ ба арабӣ ва аз арабӣ ба форсӣ-тоҷикӣ) Ҳамробоев Насимҷон Абдуллоҷонович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар раванди тадбиқи тафриқаи дохилисинфии таълими забони модарӣ Ҷалилова Мавлуда Наҷмудиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Шароитҳои иҷтимоӣ - педагогии мутобиқшавии кӯдакони имкониятаташон маҳдуд ба муҳити таҳсилотии махсус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарипов Бахтовар Файзович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Асосҳои педагогии банақшагирии усулҳои гуногуни омӯзиш ҳамчун воситаи рушди зеҳнии хонандагони синфҳои ибтидоӣ Саидов Низомиддин Тоҷидинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ҳамкориҳои хонавода, мактаб ва ҷомеа оид ба пешгирии нашъамандӣ дар байни наврасон ва ҷавонон Алиқулова Сабринисо Тиллавовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Хусусиятҳои мазмуни таҳсилот ва салоҳияти касбии омӯзгори забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии тарбияи ҷисмонӣ Ёфтаков Ҳусен Файзуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Танзими ҳуқуқи шартномаи франчайзинг дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ Абдураҳмонова Тахмина Ҷалолидиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Танзими ҳуқуқии муносибатҳои соҳибкорӣ дар соҳаи инкишоф ва истихроҷи нафт ва газ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Саъдиев Исмоил Зарифович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳрезии педагогии дастури таълимӣ барои кори мустақилона оид ба забони русӣ Бекмуратова Умида Аманбаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Хусусиятҳои хавфи молиявии бонкӣ ва роҳҳои коҳишдиҳии он дар шароити муосир (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Боймуродов Ҷовид Ҷаъфарҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташаккулёбӣ ва истифодаи даромати буҷети хонаводаи аҳолии деҳот Кабиров Самариддин Ҷумахонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Бозори гӯшт ва механизми танзими давлатии он (дар асоси маводи хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии То) Накимов Сафаррмаҳмат Пиракович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-014
Диалектизмҳо ва хусусиятҳои услубии онҳо дар асарҳои А.Самад Саидова Ҷамила Сибгатуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Хусусиёти луғавию семантикии услуби "таърихи ҳумоюн"-и Муҳаммад Содиқи Гулшанӣ Бобокалонова Рано Норбаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Маҳсулнокии ҷуворӣ дар вобастагӣ аз нуриҳои узвию маъданӣ ва вермикомпости "Биочин" дар шароити хокҳои хокистарранги равшани куҳанобёришавандаи водии Вахш Суҳроби Маҳмад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ҷанбаҳои ташкилии баҳодиҳӣ ва баландбарории сифати зиндагии аҳолӣ Алимардонов Тоҳирҷон Ашуралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Табиати ҳуқуқии санадҳои суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Далер Сафарбек Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ташаккули зермаҷмӯи содиротнигаронидаи сабзавод дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷонова Заррина Ғаниевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Шароити педагогии ташаккули худшиносии миллии ҷавонони донишҷӯ дар муҳити бисёрфарҳангӣ Наврузова Гулшан Турсуновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккул ва рушди бозори хариди давлатӣ дар шароит иқтисодиёти бозорӣ Ҷалолов Абдуфайёз Абдумуминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Тамоюлҳои рушди бозори хизматрасониҳои таълими (дар асоси маводҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Рашидова Дилрабохон Ҷалоловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Мирзо Олимҷон Ҳасрати ҳисорӣ ва муҳити адабии Ҳисор дар асрҳои XVIII -XIX Ҷураева Хубонгул Ёрмаҳмадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Асосҳои агрокимиёвии баландбардории ҳосилхезии нишебзаминҳои хокҳои ҷигарранги карбонатии Тоқикистони Марказӣ Каримова Файзигул Ҷанҷоловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Коркарди технологияи самараноки парвариши дурагаҳои кирмаки пиллаи тутхӯр ва интихоби дарахти тут барои фаслҳои гуногун Шарифов Сафаралӣ Раҷабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои хоси он дар раванди дигаргуниҳои ҷомеа Акмалова Мунира Абдунабиевна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ташаккулёбии бозори маҳсулоти гӯсфандпарварӣ Дадохоҷаев Абдусамӣ Абдуллоҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Таҳқиқи мероси педагогии Миробид Сайидои Насафӣ ва аҳмияти он дар тарбия ва рушди шавқу рағбати хонандагон ба касбу ҳунарҳои мардумӣ Раҷабов Ҷурахон Маҳмадалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Арзёбии самаранокии стенткунии коронарӣ дар беморони гирифтори кардиосклерози баъдисактавӣ бо шакли ишемияи бедарди мушаки дил Ҷӯраев Шамс Муртазоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Рушди инноватсионии бозори хизматрасонии савдои чакана Мараимов Баҳром Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Асосҳои илмии технологияи парвариши зағири равғандор ва кунҷид дар шароити Тоҷикистони Марказӣ Назрулоев Тош Садулоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Баъзе масъалаҳои канории ҳамроҳшуда бо ҷаҳиш дар ҳолати сингулярӣ Шадманов Мирали Уракбайевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Равандҳои ҳосилшавии пайвастаҳои координатсионии руҳ бо изолейтсин ва триптофан Бобоев Муҳаммадисо Убайдуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Такмили механизми танзими давлатии истифодаи захираҳои заминҳои кишоварзӣ (дар мисоли минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон) Комилов Низомиддин Бегаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ихтиофаунаи поёноби дарёи Вахш Мирзоев Нуриддин Маҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таҳқиқи химиявӣ ва биохимиявии экстрати компонентҳои органикии таркиби баъзе растаниҳои Тоҷикистон Иброгимов Дилшод Эмомович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Омӯзиши физиологии мутобиқшавии донишҷӯ-варзишгар дар раванди таълими мактаби олӣ Зафаров Хол Авзалович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Рушди иҷтимоиию иқтисодии бозори молҳои истеъмолӣ дар Тоҷикистон: назария, методология, амалия Ҷамшедов Маҳмадназар Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Стереотипҳои гендерии шахсият ва мавқеи оила дар беморони синну соли миёна бо самаранокии нокифояи табобати антигипертензивӣ Негматова Гулнора Мансуровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар низоми рушди минтақавӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ишонова Сайёра Султоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Ташаккул ва равнақи инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар шароити бозор (дар маводҳои вилояти Хатлон) Билолов Неъматулло Қурбоналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Идоракунии моликияти зеҳнӣ дар раванди рушди фаъолияти инноватсионӣ Лешукович Александра Игоревна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Туғроии исфаҳони ва нақши ӯ дар ташаккули адабиёти арабизабони форсу тоҷики асрҳои XI-XII Тӯраева Гулнорахон Бурҳоновна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-033
Самаранокии ҷойгиркунонӣ ва рушди зеркомплекси боғдорӣ дар шароити минтақаҳои аридӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Турсунов Илҳомҷон Холмирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Асосҳои педагогии тарбияи назаокати занона дар духтарони мактабхон дар асоси афзалиятҳои арзишҳои фарҳанги миллӣ дар раванди омӯзиши забони руссӣ ва гурӯҳи фанҳои гуманитарӣ Кадымова Мадина Музаффаршоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Таҳсилоти ғоибонаи педагогӣ дар Тоҷикистон:Таърих, вазъ ва масоили рушди он Ашурова Дилором Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Беҳтарсозии низоми баллӣ-рейтингии баҳодиҳии дониши донишҷӯён оиди омӯзиши физика дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (дар мисоли Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)) Насимова Ҷавҳарбӣ Бароталиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Эпидемиология, вижагиҳои клинипкию патогенетикӣ ва муолиҷаи трихофития ва микроспорияи мавзеи зери ноф ва узвҳои таносулӣ дар калонсолон Амакҷонов Муқимҷон Раҳматҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият Алиева Мунзифахон Насимовна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-045
Хусусиятҳои ташаккули сарварии сиёсӣ дар шароити тағйирпазии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон) Саидзода Диловар Абдулаҳад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Такмилдиҳии механизми экологӣ - иқтисодии идоракунии иқтидорҳои обӣ - ирригатсионии минтақаҳои биёбонӣ дар асоси таҷрибаи байналмиллалӣ Содиқов Қурбомад Амакиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Муносибати босалоҳият дар такмили фаъолияти эҷодии хонандагони синфҳои 5-9 дар дарсҳои технология (таълими меҳнат) дар боби ҳунарҳои мардумӣ Азизов Шерзод Юсуфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-045
Танзими экзогении равандҳои физиологӣ ва фаъолнокии системаҳои антиоксидантии растании solanum tuberosum l дар шароити стрессӣ Сайдализода Саидвали Файзали Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Махсусияти таҳияи барномаҳои хабарии телевизион дар шароити муосир Манонова Муслима Нусратовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои биологию хоҷагидории зотҳои занбӯрони асал дар шароити Тоҷикистони Шимолӣ Шарипов Абдуаҳад Раҳмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Мақоми амнияти энергетикӣ дар сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти давлатӣ Ғафорзода Нигорахон Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-018
Такмилдиҳии идракунии фаъолияти инноватсионни - инвеститсионии корхонаҳои саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзоева Евгения Шуджоатбековна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-029
Мушкилот ва дурнамои рушди синфи миёна дар ҶумҳуриИ Тоҷикистон Таваллоев Музаффар Тавакалшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Ҷанбаҳои ташкилию иқтисодии рушди иқтидори захиравии бозори хизматрасониҳои нақлиёти автомобилии мусофирбар (аз маводҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Исмоилов Маҳмуд Исокович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Рушди устувории иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа: ҳолат ва дурнамо (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Джумаев Аскарджон Каюмович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Семантика ва валентнокии феълҳои эҳсосотӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ Бобоева Мадина Маруфовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Таҳқиқи лингвистии топонимияи воҳаи сурхон Турсунова Мунаввара Аъзамовна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Моделсозии таъсири ҳароратҳои тағйирёбанда ба хосиятҳои гармофизикии мавод ва конструксияҳо аз композитсияҳои растанигӣ-часпакӣ Ҷовиди Ҷамшед Номзади илм Бо аризаи довталаб аз баррасии КОА бардошташуда 6D.KOA-041
Моделҳои оптимизатсионии таъмини устувории ҷоришавии раванди прокаткаи тасмаҳои баланд дар навардҳои печдарпеч Бозоров Шамсуддин Аломуддинович Номзади илм Бо аризаи довталаб аз баррасии КОА бардошташуда 6D.KOA-041
Нақш ва мақоми созмонҳои байналхалқию минтақавӣ дар равандҳои сиёсӣ Ризозода Сафархуҷа Давлатбег Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Таҳлили клиникӣ-иқтисодии самаранокии табобати фаъоли назоратшавандаи зиддиилтиҳобӣ дар беморони гирифтори артрити ревматоидӣ Бекмуродзода Султон Бекмурод Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ҷадидия-рамзи марҳилаи нави рушди маорифпарварӣ дар нимаи асри XX Ҷӯраев Комрон Ҷондорович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Мукаммалгардонии механизми ташкилӣ-иқтисодии рушди барқи деҳот (дар мисоли вилояти Хатлон) Сабриддини Сафовуддин Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-014
Рамзи сиёсӣ ҳамчун ҷузъи фарҳанги сиёсӣ Асомадинов Мирзомуҳиддин Аслидинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Такмили методикаи арзёбӣ ва ояндабинии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаров Азизулло Исматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ҷанбаҳои тиббӣ-вогиршиносии ихтилолоти гипертензии занони ҳомила дар Тоҷикистон Олимова Фарангис Зафаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Муолиҷаи саратони поракандашудаи ғадуди ширӣ дар Тоҷикистон Мирзоева Дилором Сатторовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Ташаккули шавқи донишазхудкунии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар заминаи технологияи педагогӣ тибқи дидгоҳи системавӣ Ахмедова Муҳримахон Абдуғафоровна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-027
Рафтори сиёсӣ ва хусусиятҳои хоси он дар шароити дигаргуниҳои ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон) Собиров Сафаралӣ Нусратович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Моделиронии таҳлил ва пешгӯии шуғл дар иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимов Ҷамшед Абдумаҷидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Таҷассуми бадеии таърих дар насри сотим Улуғзода (солҳои 60-80-уми аср XX) Сироҷиддини Эмомалӣ Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Сохтан ва татқиқи амсилаҳои дискретӣ барои популятсияҳои мамнуъгоҳҳои минтақавӣ бо назардошти вақт, сину солӣ ва тақсимоти фазоӣ (системаи биологии мамнӯъгоҳи "Дашти Ҷум") Азимов Саидиброҳим Давлатович Номзади илм Бо аризаи довталаб аз баррасии КОА бардошташуда 6D.KOA-013
Рақобатпазирии хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон Аллашукуров Беҳзодҷон Эргашалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Хусусиятҳои таъсири генотип ва шароити муҳити зист ба маҳсулнокии растании (ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH) дар фитосенозҳои сохта Солеҳзод Бузургмеҳри Ашур Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таҳқиқи моделҳои математикӣ ва масъалаҳои канории мувофиқ бо коэффитсиентҳои ошӯбӣ Ҷӯраева Гулшан Хайруллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Консепти "Муҳаббат дар тасвири забони ҷаҳон" (дар асоси маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) Азиззода Дилрабои Мирзошариф Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Механизми таъсири нейтронҳои ҳароратӣ ба хосиятҳои спектралии таркиби тухмӣ ва фаъолнокии биологии онҳо Хоҷазода Тоҳир Абдулло Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Поэтикаи зарбулмасалу мақолаҳои ҳиндӣ ва тоҷикӣ Юнусӣ Аҳтамшоҳ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Масъалаҳои ҳувияти миллӣ дар публистикаи Садриддин Айнӣ Сафарзода Эҳсон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳо ва усули ташкили маҳфилҳои таълимӣ барои омодасозии омӯзгорони ояндаи информатика (дар асоси маводҳои муассисаҳзои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Икромова Иноматҷон Умарбоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Муносибати сотсиологи дар матбуоти давраи муосири тоҷик Муродова Рухшона Муродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Махсусияти таблиғи адабиёт ва санъат дар осори савтии радиои "Тоҷикистон" Саидзода Обидҷон Саид Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Истифодаи плазмаи пастҳарорат барои коркарди конденсатҳои газ ва ҳосил намудани карбогидридҳои беҳад Файзуллоев Убайдилло Нарзуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Автоморфизмҳо, эндоморфизмҳо ва конгруэнтсияҳои квазигурӯҳҳои хаттии умумикардашуда Давлатбеков Акимбек Авалбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Нулҳои дар порчаҳои кӯтоҳи хати рости критикӣ хобидаи функсияи Дэвенпорт-Хейлброн Аминов Асламбек Собирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Масъалаи вариатсионии Дирихле барои операторҳои таназзулёбандаи эллиптикии бо шаклҳои ғайрикоэрситивӣ тавлидшуда дар тамоми фазо Раҳмонов Бахтовар Абдуғаниевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии истифодаи иқтидори бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғаюров Ғайрат Ҳакимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташакул ва рушди муносибатҳои Ҷумҳурии исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии исломии Эрон (1992-2015) Давлатов Раҳмадкарим Мирзокаримович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Мукаммалгардонии танзими давлатӣ ва дурнамои рушди комплекси иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулмамадов Алишер Варқаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои хӯлаи алюминий АБ1 бо элементҳои зергурӯҳи галлий Исмонов Рустам Довудович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Арзёбии самаранокии технологияи перинаталии муосир дар расонидани кумак ба занони преэклампсияи вазниндошта Раззоқова Нодира Ҳаётовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Асосҳои психологию педагогииташаккули салоҳиятҳои касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ Гулова Нажиба Абдулмажидовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Баъзе операторҳои сингулярии интегралии дученака бо характеристкаҳои аз қутб вобаста Валиев Наҷиб Ғуломамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Афзункунии хусусиятҳои гармимуҳофизии конструксияҳои берунаи биноҳои истиқоматии деҳот бо гарминигоҳдории самаранок ва истифодабарии нерӯи офтоб Поччоев Мирзоқурбон Мирзобурҳонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Такмили механизмҳои мубодилаи гармӣ ва масса дар истеҳсолоти нонпазӣ ҳангоми истифодабарии системаҳои ҳавотозакунӣ бо намнокии ҳаво Абдуллаев Раҳмонҷон Ғуломович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Такмили инструментҳо ва методҳои идоракунии бахши ҷамъиятии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғафуров Ғиёсуддин Садруддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Ташаккул ва инкишофи эволютсионии элитаи сиёсӣ дар ҷомеаи тағйирпазиранда (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ализода Нуралӣ Алӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Такмили механизми ба нақшагирӣ ва пешгӯйии рушди низоми иҷтимоию иқтисодии минтақа Ҷобирзода Тоҳир Гул Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта (барои шароити Ҷумҳурии Исломии Афғонистон) Аҳмад Ҷовид Тафакур Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Асосҳои лоиҳакашии муассисаҳои таълимӣ-тарбиявӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва ҳаракатдошта (дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шокиров Раҷабали Маҳмадалиевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Маҷмааҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маҳдудҳаракат дар шароити Тоҷикистон (ҷанбаҳои млмӣ-амалӣ ва назариявию таърихии ҳалли меъморӣ-тарҳӣ) Ҳасанов Нозимшо Назокатович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Ҳалли ададии масъалаи ҳамвории назарияи чандирӣ бо методи мутамарказкунонии деформатсияҳо Саидов Римоҳҳидин Раҷабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Таҳқиқоти ададии консентратсияи шиддатҳо дар сатҳҳои иншоотҳои зеризаминӣ бо методи муодилаҳои канорӣ Зарифов Сироҷиддин Садриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истифодабарии замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар асоси маълумотҳои минтақаҳои хушзамини вилояти Хатлон) Шодии Давлатали Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Имконоти мутобиқшавии системаи кардиореспиратории атфоли гирифтори зиққи нафас Шарипова Мавлуда Мирзомуддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Моҳияти иҷтимоию сиёсии коррупсия дар шароити гузариш дар Тоҷикистон Солиев Шарофиддин Холович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Омӯзиши шиддатнокии эҳсосӣ ва тағйирёбии нишондиҳандаҳои вегетативӣ дар донишҷӯён вобаста аз шакли таҳсил Устоев Беҳзод Раҳимҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Оқибатҳои иҷтимоию иқтисодии бекорӣ ва роҳҳои паст намудани сатҳи он дар шароити иқтисоди бозорӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) Холов Раҳмонали Маҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Тактикаи ҷарроҳӣ дар осебдидагони дорои фишори травматикии майнаи сар бо дар назардошти предикаторҳои гемодинамикӣ Ҳабибов Искандар Маҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Корбурд ва самаранокии технологияи камолоиш дар муолиҷаи ташкилаҳои зойидавии узвҳои ҷинсӣ Икромова Зайнаб Мирзоалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ташхис ва табобати саркомаи ҷисми бачадон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷаева Матлуба Музафаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Синтези триэфирҳои нави глитсерин ва омӯзиши хосиятҳои биологии онҳо Обидов Ҷамшед Маҳмадназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-003
Ташаккули илмӣ таърихи фалсафаи тоҷик дар Тоҷикистони шуравӣ (солҳои 50-80 асри XX) Субҳонов Салоҳиддин Икромович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Рушди соҳибкории лизингӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ Раҳмонов Лӯъмон Субҳонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Норасоии музмини дил ва депрессия дар мардҳои миёнасоли гирифтори фишорбаландии сабук ва муътадил: самаранокии муносибатҳои табобатӣ Султонов Ҳабибуло Суванович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Таҳияи сохтор ва технологияи истеҳсоли матоъҳои бисёрқабатаи сохторашон дар шакли занбӯрхона Ҷалилов Фирӯз Раҷабалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Хусусиятҳои физикию химиявии рангдиҳии нахи пахта бо баъзе рангдиҳандаҳои фаъол Бобиев Олимҷон Ғуломқодирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Такмилдиҳии раванди тобдиҳии дукарата бо мақсади баланд бардоштани сифати ресмон Муҳаммадҷон Аҳрорӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Масъалаҳои ҳуқуқи граждании хариди давлатии мол тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобохонов Ҳамза Зиёратшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ба зангзанӣ тобовари маснуъоти бетонии роҳ ва иншооти гидротехникӣ бо арматураҳои композитии базалтиюпластикӣ Наҷибуллоҳи Рӯзӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Маводи сохтмонии захирасарфавӣ ва энергосамаранок аз композитсияҳои растанагӣ-часпакӣ дар асоси ашёи хоми маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷурақулов Муродали Рахатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Усулҳои парвариши зироати бомиё (ABELMOSCHUS ESCULENTUS) дар шароити шимоли Авғонистон Файзӣ Аҳмад Умид Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Ваъъияти сиёсӣ ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии исломии Афғонистон Масъуд Терештвол Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Нақши қудрати сиёсӣ дар таъмини ваҳдати миллӣ дар Афғонистон Файзуллоҳи Ҷалол Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Нақши маҷаллаи «Садои шарқ» дар нақди адабии тоҷикии солҳои 70 - 90 - и садаи XX Қодирова Дилноза Лутфуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Моделсозии математикии баъзе равандҳои мавҷии бо муодилаҳои дифференсиалӣ дар ҳолатҳои экстремалӣ ифодашаванда Қодиров Одина Қаҳҳорович Номзади илм Бо аризаи довталаб аз баррасии КОА бардошташуда 6D.KOA-013
Сохтани бисёршаклаҳои инвариантии системаи муодилаҳои фарқӣ Нусайриев Мастибек Алиёрбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-013
Инъикоси консепти "ҳаёти/LIFE" дар низоми луғавӣ ва фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Давлатова Манижа Қурбоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Самаранокии истифодабарии захираҳои заминҳои кӯҳӣ, байникӯҳӣ ва наздикӯҳии вилояти Хатлон Амиров Парвиз Қудратович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Таҳқиқи луғавӣ - семантикӣ ва сохтории воҳидҳои луғавии марбут ба наботот дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ Юсупова Сурайё Абдумаҷидовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Баъзе формулаҳои квадратурии оптималӣ барои интегралҳои махсус ва бисёрченака Фарайдунов Осим Қосумшоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Наздиккунии миёнаквадратии функсияҳои бо суммаҳои Фурйе-Бессел Муродов Каримҷон Насимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Маҳсулнокии бардавоми модаговҳои генотипҳои гуногун дар шароити минтақаҳои Кӯлоби Тоҷикистон Исуфов Дилшод Сафармадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсоли меваҳои ситрусӣ (дар асоси маводҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) (ҳимояи такрорӣ) Сангинова Умеда Сангинбоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ҳамкориҳои илмӣ - фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои осиёи марказӣ дар даврони Истиқлолият Файзов Некруз Наврузович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Ҷойгоҳи пораҳои манзум дар рисолаҳои Мансури Ирфонӣ Раҷабова Марям Садриддинова Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Самтҳои асосии ҳамкориҳои ҳарбӣ- сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо федератсияи Россия дар чорчубаи сохторҳои минтақавӣ Меъроҷиддини Насриддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Таҳияи чорабиниҳо ҷиҳати беҳтар сохтани шароити корӣ, ҷанбаҳои умумӣ ва стоматологии солимии коргарони фабрикаҳои қаннодӣ Ибрагимов Иномҷон Усманович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Хусусиятҳои омодагии ҳарбию сиёсии ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмонзода Раҷамад Ашур Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Методикаи истифодаи маводи таърихи ҳангоми таълими геометрия дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ Хоҷаев Ҳамрохон Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Вижагиҳои хоҷагию биологии қутосҳои парваришёбанда дар шароити гуногуни экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон Соатов Саъдимурод Содиқович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Низоъҳои минтақавӣ ва хусусиятҳои онҳо дар раванди дигаргуниҳои ҷомеа (таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Абилов Собирҷон Абдураҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Омӯзиши таъсири баъзе омилҳои техногенӣ ба ҳолати физиологии организми аҳолии ш. Ҳироти Ҷумҳурии Исломии Авғонистон Рашед Абубакр Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Методикаи истифодаи маводи таърихӣ ҳангоми таълими геометрия дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ Хоҷаев Амрохон Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Хусусиятҳои географию гидрологии ташаккул, истифода ва ҳифзи захираҳои оби кӯҳистони Зарафшони Тоҷикистон Аброров Ҳусен Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъсири усулҳои зиддиселшавӣ ба маҳсулнокии зотҳо ва дурагаҳои гуногуни оилаҳои занбӯри асал дар шароити Тоҷикистони Марказӣ Бахтиёри Сайвалӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Элитикаи сиёсӣ ҳамчун субъекти идоракунии равандҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳромзода Диловар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои маишӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ Машокиров Ҷамшед Неъматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Муқоисаи консепти "дил" дар забонҳои тоҷикӣ ва ангилсӣ (дар асоси воҳидҳои фразеологӣ) Маҳмудзода Миҷгонаи Абдулваҳоб Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Хусусиятҳои биологӣ ва хоҷагии бузҳои маҳаллии Тоҷикистон Сафаров Туйчибой Сафарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Фаъолияти танзимкунандаҳои рушд ва таъсири ҳосилаҳои глитсерин ба сабзиши донаҳои гандуми мулоим Тағоева Хатича Эркаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Хосияти хӯлаи алюминийи АК9 бо металлҳои ишқорзаминӣ Ширинов Мирқурбон Чиллаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Пазириш ва самаранокии истифодаи методҳои гормоналии контрасептивӣ дар занони гирифтори диабети қанди навъи I Абдуллохоҷаева Ганҷина Абдуазаловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Болта Ортиқов ва таҳаввули насри бачагонаи тоҷик дар нимаи дуюми асри XX Муродов Алишер Аслонхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Вожагиҳои маъноӣ, услубӣ ва сохтории вожаҳои ифодагари гулу гиёҳ дар забони ғазалиёти шоирони асарҳои XIII-XIV форсу тоҷик Назаров Меҳрубон Ниёзмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хусусиятҳои минтақавии рушд ва ҷойгиркунии фирмаҳои бизнеси хурд ва миёна Каримов Ином Исмоилович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-023
Технологияи педагогии рушди фарҳанги ҷисмонии шахсиятҳои донишҷӯён зимни машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ Оёҳмадов Шерафган Раҷабалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ташаккули фарҳанги графикии донишҷӯён муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ тавассути фанҳои графикӣ (дар мисоли омодасозии муҳандисони соҳаи кӯҳкорӣ) Юсупов Саид - акрамхоҷа Муминович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Мавқеи анъанаҳои оилавӣ дар тарбияи ахлоқии хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва таҳаввули он ҳамчун масъалаи муҳими педагогикаи муосир Бобоева Маҳбуба Ҷӯрахоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Самтбахшии касбии донишҷуёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ барои амалигардонии таълуму тарбияи экологии хонандагон Бобоева Зебоҷон Субҳоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Рушди менчейдайзинг дар савдои чакана Урунова Сарвиноз Азизовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Муносибатҳои гендерӣ дар фолклори маросимии занҳои Бадахшон Раҳматуллоева Гулханда Абдуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Истифодаи имкониятҳои табиию иқтисодии ҳавзаи дарёи панҷ: ҳолат, муаммоҳо ва дурнамо Худойназаров Дилшод Ашурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Механизмҳои иқтисодии рушди устувори энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоев Фузайл Ҷумъабоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Таъсири омилҳои зарарноки сехҳои асосии истеҳсоли арзиз ба ҳолати роҳҳои болоии нафаскашӣ Бекназарова Гулнора Мамадалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Марсия ва анвои он дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XV) Пирхонова Қурбоной Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Саттор Турсун ва таҳаввули насри психологии тоҷик Нуқраев Қарор Муҳаммадиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Баҳодиҳии физиологии устувории гандум дар шароити хушкии хок Қобилов Юсуфҷон Тошмуродович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои давлатии электронӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ Ҳабибуллоев Муҳриддин Ҳабибуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Масъалаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии муҳоҷирати байналмилалии зеҳнӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ИДМ) Мирсаидов Фаридун Аврорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Идоракунии рушди фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (дар асоси маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Гадоев Давронҷон Рамазонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Масъалаҳои назариявии баландбардории сатҳии зиндагии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидов Раҷабалӣ Назифович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Нақши минтақа дар таъмини амнияти озуқаворӣ (дар мисоли вилояти Суғд) Шарипова Дилафруз Махмудовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Асаосҳои назариявӣ ва самарабахшии амалии мутобиқшавии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба фаъолияти педагогӣ Тағоева Ситора Мирҳакимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-027
Такмилдиҳии механизми идоракунии рақобатпазирии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар бозори агроозуқавории минтақавӣ (дар мисоли хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и вилояти Хатлон)) Расулов Додуло Тоҷиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Муҳоҷирати меҳнатиӣ ва таъсири он ба ин кишофи бозори минтақавии меҳнат (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Абдуллоева Адолатҷон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Асосҳои институтсионалии ташаккул ва рушди бахши давлатии иқтисодиёти Тоҷикистон Куганов Неъмат Камолович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои амалкарди бозори истеъмолии ҳудудӣ дар шароити инкишофёбии муҳити институтсионалӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳоҷибоева Муқаддас Абдуғаниевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-023
Методикаи ташаккули муносибати тамоюли касбии муаллимони ояндаи биология дар раванди таълими физика Раҳимов Муҳаммаднабӣ Маҳмадшоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-035
Баҳамтаъсирнамоии санъати пластикӣ ва меъмории Тоҷикистон дар нимаи дуюми асри XIX-аввали асри XXI (ташаккулёбӣ ва рушд) Эмомова Фируза Ёфтуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Хусусияти биологии кирмаки себ (CYDIA POMONELLA L.) ва мукаммалгардонии муҳофизати интегратсионии себ аз он дар водии Ҳисори Тоҷикистон Бобоазизов Дилшод Абдуғафурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Истифодаи Бентонит ва илваҳои витаминию менералӣ дар хӯроки модаговҳои ҷӯшоӣ дар шароити водии ҳисори Тоҷикистон Байгенов Фарух Назармамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-049
Тасҳеҳи заҳролудшавии эндогении беморони гирифтори саратони мавқеан паҳнгашта ва саросаришудаи ғадуди шир дар раванди табобати химиявӣ Ҳамидов Абдуқаҳҳор Қодирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Вижагиҳои инкишофи ҷисмонӣ ва психомотории кӯдакони соли аввали ҳаёт вобаста аз хусусияти ғизодиҳӣ Гафуржонова Хатичахон Абдулфатоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Таҳияи абзори компютерӣ барои омӯзиш, пешгӯи ва идоракунии динамикаи системаҳои экологии минтақавии намунавӣ Мирзоев Сайъло Ҳабибуллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Моделронии ҷанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии пешниҳоди хизматрасониҳои таълимӣ дар асоси технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ Ҷабборов Абдурашит Абдукамолович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Ташаккулёбии захираҳои сармоягузорӣ дар шароити норасоии пасандозҳои дохилӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Тилабов Ёрибек Эмомназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Вижагиҳои клиникӣ-масуниятшиносии ҷараёни ихтилолоти музмини ғизохурии атфол Расулова Ситорабону Ашурбеговна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Тарҷума ва истиқболи эҷодиёти Саъдӣ дар адабиёти ӯзбек Мамадиев Журабек Уракович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Ҳамгироии минтақавӣ дар осиёи марказӣ: мушкилот ва дурнамои он (соли 1991 - нимаи аввали соли 2016) Темуров Фаррухшоҳ Сироҷиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-030
Таҳлили сохторӣ-семантикии истилоҳоти педагогӣ дар забонҳои гуногуннизом (дар асоси маводи забонҳҳои тоҷикӣ ва ангилисӣ) Ҷурақулов Бозоралӣ Раҳмоналиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Рушди низоми хизматрасониҳои телевизион дар шароити иқтисоди бозорӣ Ҳомидов Абдуалим Назриқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Роҳҳои асосии такмили методҳои ташкили фаъолияти сармоягузорӣ дар ширкатҳои суғуртавӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шамсуллозода Холназар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Роҳҳои ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар "Ёддоштҳо"-и Садриддин Айнӣ Сабзаева Адиба Саидқуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Мутаммими ҷумлаи форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он ба забони арабӣ (бар асоси романи бузурги алавӣ "чашмҳояш") Алсенан Абдулҳаким Фаҳад Доктори фалсафа (PhD) Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-022
Вижагиҳои клиникӣ-вогиршоносӣ ва омилҳои хатари авҷгирии бемории музмини гурда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоев Саидхоҷа Муртазоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Динамикаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои техникии истифодабарии иншоотҳои асосии обгиреҳи Норак ва минтақаҳои комапайванди он бо обанбор Бобохонов Фирдавс Шамсиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъмини истифодаи устувори захираҳои обӣ-энергетикии дарёҳои фаромарзии Тоҷикистон Абдуллоев Хайрулло Валиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Арзёбии муқоисавии методҳои муолиҷаи микроҷарроҳӣ ва анъанавии варикоселе ҳангоми патоспермия Юлдошов Муродалӣ Арабович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Арзёбии клиникӣ-эндоскопӣ ва басомади хеликобактерҳои пилори дар бемориҳои меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта дар аҳолии Ҷумҳурии Исломии Авғонистон Хайриддин Ҳоҷӣ Рамазон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Вижагиҳои муолиҷаи ҷарроҳии баромадагии модарзодии рон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаров Джафар Музафарович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Таҳлили лингвофарҳангии консепти "вақт" дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ Эшназарова Сарвиноз Маматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Асосҳои назариявии танзими давлатии бозорҳои иқтисоди хурди кушодаи музофотӣ (дар мисоли Тоҷикистон) Иброҳимов Илҳомуддин Раҷабалиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл дар "Таърихи Бухоро"-и Наршахӣ Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Шукуфаи ҳарранга дар шароити иқлими гарм (патогенез, вижагиҳои клиникӣ, табобат ва пешгирӣ) Абдуллоева Муҳаббат Аҳмадалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-048
Нақши антиоксидантҳо дар табобати комплексии беморони сактаи дил, бо шоки кардиогенӣ оризашуда Зайниддинов Олимҷон Абдусамеевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Ташаккул ва идоракунии лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ Қаландарова Гулрӯ Сафаровна Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Омилҳои косташавии ахлоқ ва роҳҳои пешгирии таъсири онҳо дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон Устобоева Дилафрӯз Муҳиддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Ташакулёбии механизми ташкили ҳамлу нақли мусофирон дар нақлиёти ҳавоӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шералиев Абдутолиб Косимҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Иштироки занон дар равандҳои сиёсӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Хидирова Шаҳноза Расулҷоновна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-018
Усулҳои хаттии наздиккунии беҳтарин ва қутрҳои маҷмӯи функсияҳо дар фазои харди Давлатбеков Фирдавс Давлатбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Арзёбии бехатарии экологии параметрҳои гидрохимиявии захираҳои обӣ дар минтақаи ташаккули ҷараёни об (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Нуриддини Файз Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Интенсификатсияи равандҳои тозакунии фозилоб ва коркарди такшониҳои лоиқавӣ бо истифода аз турбогармореакторҳо Азизов Фируз Рустамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъмини институтсионалии танзими давлатии раванди такрористеҳсол (дар мисоли соҳаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Аҳдия Аврорзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Асосҳои иқтисодии дурнамогирии рушди соҳаи электроэнергетикаи Тоҷикистон Аламшоева Мухайё Муқбилшоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Арзёбии маҷмаавии бехатарии экологии сохтмони "Сабз" дар ҳудуди мубодилаи шаҳршавӣ (дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон) Зоиров Фируз Баҳронович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Хусусиятҳои рушд ва танзими хизматрасониҳои оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ Облоқулов Воҳид Мирзоқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Паҳншавии омилҳои хатари сактаи майнаи сар дар аҳолии синни қобили меҳнати ш. Душанбе Исоева Манижа Башировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Методикаи тадбиқи технологияи компютерӣ барои инкишофи тафаккури мантиқии донишҷуён дар шароити ҳамгироии фанҳо Султонҳайдаров Нуриддин Хонкулиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Арзёбии муқоисавии самаранокии барномаҳои скринингӣ оид ба ташхиси барвақтии саратони колоректалӣ Батирбеков Канат Умирзакович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Моделкунонии ададии биноҳо бо баҳисобгирии маҳдудкунакҳои сейсмикӣ Қаландарбеков Ифтихор Имомёрбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш Холназаров Руҳулло Муҳаммадович Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Таъсироти комплексии таркиби ингибиронанда дар асоси қатрони равғани растанӣ Кучаров Маҳмадамин Сатторович Номзади илм Тасдиқнашуд 6D.KOA-007
Технологияи педагогии баланд бардоштани самаранокии таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сангимадов Фаррух Хайруллоевич Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-036
Рушди иқтидори иҷтимоию иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Қодирова Заррина Ҳалимовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Рушди иқтидории иҷтимоию иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Кадырова Заррина Ҳалимовна Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Хусусиятҳои кӯчиши парандагони минтақаҳои хушкӣ ва наздикӯҳии Тоҷикистони Ҷануби-Ғарбӣ Ғарибмамадов Ғарибмамад Давлатмамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Гирифторӣ ба бемориҳои занона дар минтақаи аз ҷиҳати экологӣ номусоид (партовгоҳи маводи радиоактивӣ) Шарипова Мавзуна Икромовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ташаккулёбии захираҳои обӣ ва хусусияти реҷаи гидрологии ҳавзаи дарёи фаромарзии Исфара (дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ғафорзода Баҳром Абдулафиз Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Такмилдиҳии амсила ва алгоритми таҳияи низоми таҳсилоти фосилавӣ (дар мисолиДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров) Абдуллоева Шаҳноза Абдуҷабборовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Хосиятҳои хокҳои калонпора ва массаи куҳии сарбандҳои сангӣ-заминии иншоотҳои гидротехникӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Мирзозода Низом Юсуфӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Асосҳои педагогии омодасозии донишҷӯён ба корҳои касбинтихобкунии хонанадагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳот дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодиров Илҳомҷон Маҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва бадеии ашъори Сафармуҳаммад Аюбӣ Ҳафизов Темуралӣ Сафаралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Хӯлаи алюминийи рехташавандаи АК12М2, ки бо металҳои ишқорзаминӣ модификатсия шудааст Зокиров Фурқатшоҳ Шаҳриёрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Ташкили истеҳсол ва фӯруши маҳсулоти рақобатпазири занбури асал дар шароити иқтисоди бозори Тоҷикистон Холиқов Музаффар Ғафурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Масоили назариявӣ ва амалии таъмини иқтисодиёт бо захираҳои қарзӣ Файзуллоев Меҳроб Кароматуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Асосҳои технологии коркарди маъданҳои боросиликатӣ бо методҳои кислотагӣ ва гудохтан Қурбонов Амиршо Соҳибназарович Доктори илм Тасдиқнашуд 6D.KOA-007
Хусусияти рушди кооператсияи хоҷагии қишлоқ дар бахши кишоварзии Тоҷикистон Давлатов Баҳрулло Раҳмонқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Ба таъмин даровардани ҳолати фииологии бофта ва фазои пародонти каноравии дандонҳои такявӣ дар ҷараёни мутобиқшавии онҳо ба конструксияҳои фулузию фарфорӣ Муҳамедов Шамсиддин Шавкатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-042
Коркарди асоси меъёрҳои сифати барқарорсозии эстетикии дандонҳо бо истифода аз маводҳои композитӣ Содиқов Фаррух Оромиддинович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-042
Баланд бардоштани самаранокии зеркомплекси боғу - токпарварӣ (дар мисоли валояти Хатлон) Ахмедов Давлатали Ҳайталиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Хусусиятҳои физиологию биохимиявии растаниҳои галофттӣ ва ксерофитии дар шароити мамнуъгоҳи "Бешаи палангон" рӯянда Давлятова Дилором Мирзоаҳмадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии паст кардани камбизоатӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагонии аҳолӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон Сафаров Навруз Умаралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таҳлилисохторӣ ва маъноии лексикаи инъикоскунандаи олами наботот дар забонҳои тоҷикиӣ ва англисӣ Султонзода Мижгона Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-034
Дигаргуниҳои ҳамвобастаи сатҳи муқовиматнокии эмал, қобилияти реминерализатсионии маҳлули даҳон ва шиддатнокии кариеси дандон байни беморони соматикӣ Нуров Дилшод Истамович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-042
Ватандустӣ ва хусусиятҳои хосси дар раванди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Қурбонов Субҳон Маҳмадраҳимович Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-018
Ҷанбаҳои назариявии такмили муносибатҳои пулӣ дар иқтисодиёти гузариш Сафаров Алимаҳмад Гулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таҳлили тавсири афканишоти электромагнитӣ ба ҳолати системаҳои дилу рагҳо ва сереброваскулярии инсон Шафиев Шамсуддин Исмоилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Асосҳои иммуналогии устувории гандум ба барангезандаи занги зард дар шароити водии ҳисори Тоҷикистон Давлатова Озодабегим Саидмамадовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-015
Муодилаҳои интегралии намуди Волтерабо ду хати сарҳадии сингулярӣ Сайидов Саймиддин Асомиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Вижагиҳои забонии китоби «бахше аз тафсири куҳан» Ҷобиров Абдуқодир Билолович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи "адабиёт ва санъат",солҳои 2010 2016) Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-022
Вижагиҳои луғавӣ ва маъноии осори Мануҷеҳрии Домғонӣ Муслимов Ҳайдар Абубакрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Бетонҳои сементҳои омехтаи пуркунандаи минералии кремнозёмӣ дошта Назиров Яҳьё Гиёҳович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Бетони ба коррозия устувори сементи бо хокистари ангишти кони Фон Яғноб омехташуда дошта Муминов Адуҳаким Каримович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Норасоии машимавии ҳомиладорони гирифтори камхунӣ ва бисёртаваллудкарда дар анамнез Салимова Зарина Нурхоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Афзунгардонии энергосамаранокии нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар дарёи Варзоб бо назардошти хусусиятҳои хос ва низоми гидрологии он ва тағйирёбии иқлим Қурбонализода Саидабдулло Шамсулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Бехатарии электрикии олоти заминваслаи бино ва иншоот бо назардошти таъсири муҳити хокии хатарафзо (дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон) Каримов Ҷамшед Ҳалимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Хусусиятҳои ташаккул ва рушди соҳибкории экологӣ Досиев Маҳмадшоҳ Назарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Такмил додани ташкили истеҳсолоти аграрӣ дар асоси принсипҳои устувори истифодаи замин (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Давлатзода Садриддин Хол Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таҳқиқоти консентратсияи шиддатҳо дар масъалаҳои ҳамвори назарияи чандирӣ бо методи муодилаҳои канорӣ Ҳоҷибоев Орифҷон Абдуазизович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-016
Ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии обеъктҳои назди роҳҳои автомобилгард дар шароити иқтисоди бозорӣ Пулатова Шахноза Бахтиёровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Баъзе операторҳои интегриалии сингулярии дученака бо характеристикаи тоқ Қозиев Гулназар Мавлоназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Махсусиятҳои ташкили саёҳати таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Калонова Матлуба Ёқубовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Афкори педагогии Фахриддини Розӣ ва нақши он дар ташаккул ва тарбияи инсони комил Пиров Сироҷиддин Асомиддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Таълимоти иҷтимоии исмоилияи муосир Дастамбуев Назархудо Шайдоевич Доктори фалсафа (PhD) Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Таърихи инкишофи истилоҳоти мусиқӣ дар забони тоҷикӣ Абдуллоева Заррина Фатуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Истифодаи пайвастаҳои фенолии табиӣ дар технологияи маҳсулоти хӯрокаи равғандор Тураева Гулноз Нормаматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Такмили технология ва ташаккули микроиқлими оптималӣ ҷиҳати нигоҳдории картошка (дар шароит Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сафаралиев Маҳмадали Давлаталиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-039
Бовиҷдонӣ дар ҳуқуқи гражданӣ Қурбонов Қобилҷон Шарифбоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳқиқоти амсилаҳои математикии ҳимояи дарахтҳои мевадор дар экосистемаҳои боғӣ Маҳмадалиев Ҳукмиддин Саймуминович Номзади илм Тасдиқнашуд 6D.KOA-013
Хосиятҳои термофизикии хӯлаҳои руҳ-алюминиӣ (Zn5Al. Zn55Al) бо унсурҳои гурӯҳи IIА Авезов Зубайдулло Имомович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Такмилдиҳии ҳамкориҳои тиҷоратӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия Раҳимов Пайрав Сафаралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Таъсири металлҳои гузаронанда ба тағйирёбии хосиятҳои гармофизикӣ ва термодинамикии карбон Неъматов Ғолиб Нуралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Мукаммалсозии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ Саидзода Шоҳин Нуриддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Функсияи иттилоотии давлат ва амалӣ намудани он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назария ва амалия Ибрагимов Далер Қаюмович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Нақши ҳиссаҷудокуниҳои истеҳсолӣ дар такрористеҳсолӣ фондҳои асосии истеҳсолӣ (дар мисоли саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон) Саидов Мустафохон Каримович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ҳосил кардан, хосиятҳои физикӣ-химиявии интерметалидҳои системаҳои Ln-Sb. Yb14-xLnxMnSb11(Ln-La.Nd ва Sm) ва моделкунонии қонуниятҳои тағйирёбии онҳо Бадалова Мамлакат Абдулхайровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Хосиятҳои хӯлаи алюминийи рехташавандаи АК12 бо скандий, иттрий, неодим ва иттербий Бадурдинов Садуло Тоҷидинович Номзади илм Тасдиқнашуд 6D.KOA-009
Сиёсати обии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ; мушкилот ва дурнамо Куватов Сайдулло Зувайдович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Асосҳои назариявии равандҳои муосири муҳоҷирати меҳнатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Одинаев Комрон Саидаброрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Ташаккули бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ ҳамчун омили рушди устувори минтақаҳои деҳоти Тоҷикистон (ар рӯйи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) Раҷабов Абдухалим Абдураҳимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-014
Арзёбии лойқабандии обанбори Норак ва такмили усулҳои пешгирии он Обидҷони Шаҳобиддини Қуватзода Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таъсири элементҳои зергурӯҳи Галлий ба рафтори коррозионии хӯлаҳо Zn5Al ва Zn0.5Al Сафарова Фарзона Раҷабалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Камолуддин Ҳусейни Хоразмӣ ва суннатҳои шарҳнависӣ бар "маснавии маънавӣ"-и Мавлоно Ҷалолуддин Балхӣ Султонзода Тоҷибой Султонӣ Доктори илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Омӯзиши қиёсӣ-физиологии нақши майнаи медиодорсалӣ ва қишри майнаи нав дар танзими фаъолияти олии асаби хазандагон Мусоева Парвина Ҷурахоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таҳқиқи системаҳои муодилаҳои барзиёдмуайяншуда бо ҳосилаҳои хусусии тартиби як дар соҳаҳои номаҳдуд Раҳимова Махсуда Аюбовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Танзими ҳуқуқии муносибатҳои бозоргонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи умуминазариявӣ Бойматова Дилбар Пулатовна номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Трансформатсияи низоми муносибатҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ Раҳмонзода Азимҷон Шералӣ Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-030
Асосҳои ҳуқуқӣ-конститутсионии ташкил ва фаъолияти маҷлисҳои вилоятии вакилони халқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоева Дилором Файзуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҷрибаомӯзии педагогӣ ҳамчун омили ташаккули салоҳиятмандии коммуникативӣ ва фаъолияти касбии донишҷӯён-омӯзгорони ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар заминаи забонҳои хориҷӣ)) Амиров Саидмущаммад Довудович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-001
Таҳлили сохторию семантикии вожа-ҷумлаҳо дар забонҳои гуногунсохтор (забонҳои тоҷикӣ, англисӣ ва русӣ) Исматуллоева Парвина Раҷабалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Танзими гражданӣ - ҳуқуқии пешниҳоди ҳуқуқҳои мустасной аз рӯи шартномаи консессияи тиҷоратӣ Табаров Неъмон Амонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Реҷаи ҳуқуқии обеъктҳои ҳуқуқи гражданӣ дар интернет Меликов Умрилло Асадуллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Хосиятҳои термодинамикӣ ва адсорбсионии хокаҳои намноккардашудаи кислотаи силитсий ва силикагел бо назардошти таъсири онҳо ба тағйирёбии параметрҳои баъзе равғанҳои техникӣ Шарипов Дилшод Абдусамадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Абдуллоҳи Мисраъ ва мақоми ӯ дар адабиёти тоҷики охири асри XIX ва ибтидои асри XX Қурбонова Райҳонгул Муминовна Номзади илм Тасдиқшуда
Пажвоки ғайрихаттии фотоакустикии системаҳои сахти як ва дуқабатаи ғайриякҷинсаи оптикӣ Алишери Маҳмалатиф Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Таҳқиқи аэрозоли ҷангии минтақаи хушки Тоҷикистон бо усулҳом таҳлили молекулавӣ ва изотонӣ Қодирова Ҳикоят Исматуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Таҳқиқоти самаранокии системаҳои гармидиҳандаи мустақил барои истифодабарандагон дар деҳот бо истифода аз имкониятҳои гармии ками қабатҳои болоии замин дар шароити ҷануби Сибири ғарбӣ Шарипов Нурмуҳаммад Бобоҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Таъмини рушди самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибназаров Ғаюр Холиқназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити иқтисодиёти бозорӣ (дар асоси маводҳои вилояти Хатлон) Джайлоев Зафар Миралиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Рушди низомии тайёркунии кадрҳои ихтисосманд барои соҳаи саноат дар шароити гузариш ба иқтисодиёти саноатӣ-инноватсионӣ Нурализода Наргис Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Поэтикаи ашъори шоирони ҳавзаи адабии Хӯқанд (дар мисоли осори Амир Умархон ва шоирони муҳити адабии ӯ) Охунҷонова Нурихон Раҳматовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Мавқеи гулбазм дар ҷашни арӯсии мардуми тоҷик (дар мисоли маводи ноҳияи Файзобод) Аминов Абдлфатоҳ Ҳакимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-033
Шаклҳои амалишавии функсияҳои давлатии Тоҷикистон дар марҳилаи муосир Шарифзода Саъдӣ Шариф Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсоли меваҳои ситрустӣ (дар асоси маводҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сангинова Умеда Сангинбоевна Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-014
Алоқамандии вазифавии гиппокамп ва бодомак дар ҳосилшавии рефлексҳои шартӣ ва дарки фазо дар хояндаҳо (тавушқонҳои северсов) Ғаюбов Раҷабали Бобишоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Такмили воситаҳои оптимизатсияи муносиботи байнибуҷавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Каюмов Улуғбек Шодибоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги экологӣ ва фаъолгардонии хонандагони синфҳои 5-9-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи табиат Досаков Мумин Мухторович Номзади илм Тасдиқшуда
Ташаккули салоҳиятнокӣ дар муоширати донишҷӯёни факултаҳои ғайрифилологӣ дар раванди омӯзиши лексикаи истилоҳотӣ Ҷумаева Дилором Ҷумаевна Номзади илм Тасдиқнашуд 6D.KOA-017
Методикаи ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯён дар таълими забони хориҷӣ (забони олмонӣ) Куджов Раҳматулло Мақсадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Такмили механизми муҳоҷирати меҳнатии байнидавлатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия) Хорошун Андрей Викторович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Самтҳо ва пешомадҳои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Юнеско дар соҳаи илм, маориф ва фарҳанг Ҷаъфаров Сайҳомид Хайруддинович Номзади илм Радшуда (аз ҷониби Раёсат) 6D.KOA-030
Истилоҳоти наҳв дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ: таҳлили сохторӣ–семантикӣ Ҷӯраева Марҷона Садриддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Савқеи геологӣ-сохторӣ, менералогия ва пайдоиши кони тиллои Покрӯд (Тоҷикистони марказӣ) Набиев Нематулло Фатҳуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-047
Масъалаҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминалогии мубориза бар зидди таъмаҷӯӣ Раҷабов Комрон Давлатович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳқиқоти шароити ташаккули думи аномалии кометаҳо Сафаров Абдуҷалол Ғафурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Ҷанбаҳои педагогии рушди салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисосҳои муҳандисӣ - техникӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот Қурбонов Абдураҳим Маҳмадюнусович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Ҷанбаҳои гармофизикии истифодаи партовҳои гармии газҳои партов ва коркарди дубораи партовҳои истеҳсоли алюминий Сулейманова Назокатхон Абдусатторовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Динамикаи тақсимшавии металлҳои вазнин дар Сирдарё дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоҷибоев Далерҷон Дадоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Мақоми Абдулвосеи Ҷабалӣ дар адабиёти асри XII форсу тоҷик Собиров Ҳамза Юсуфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Мавзӯъ ва хусусиятҳои бадеии номаҳои Рашидаддини Ватвот Гадозода Маҳмадшарифи Давлатшоҳ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Функсияҳои ҳайзбинии занҳои синусоли фаъоли репродуктивии бемории тифи шикамро аз саргузаронида Ашурова Нодира Музаффаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Синошиносӣ дар Тоҷикистон дар асри XX ва аввали асри XXI Комилов Далер Рустамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Проблемаҳои танзими ҳуқуқи граждании иҷрои ҷитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи кқонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибов Муҳаммадҷон Маҳмадалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Тамоюли инкишофи шаклҳои олии демократияи бевомита дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳқиқи ҳуқуқӣ-конститутсионӣ Гадоев Бурҳониддин Саймуддинович Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Истифодаи плазмаи пастҳарорат барои ҳосил кардани хокаи нимноқил, катализаторҳои серҷузъа ва коркарди конденсатҳои газ Сафаров Баҳриддин Саидович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Хусусиятҳои биологии баъзе намояндаҳои оилаи CUCURBITACEAE JUSS ва интродуктсияи онҳо дар Тоҷикистони Марказӣ Холова Шарифамо Сайдаҳтамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Асосҳои технологии коркарди якҷояи сиаллит ва хокистари ангишт бо партовҳои майдони шлами истеҳсоли алюминий Қурбонова Ҳуринисо Раҳмоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Асосҳои технологии ба газ мубаддал намудани ангишти кони ФОН-Яғноб барои истеҳсоли якҷояи гармӣ ва маводи химиявӣ Шодиев Ғолибҷон Ғаюрович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Хусусиятҳои муносибатҳои интегратсионии корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити бозор Кабиров Нурали Шералиевич Номзади илм Тасдиқнашуд 6D.KOA-014
Таъсири тағйирёбии иқлим ба реҷаи гидрологии ҳавзаи дарёи Панҷ Мирзохонова Ситора Олтибоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Таҳаввули шеър дар адабиёти тоҷики замони шуравӣ (ибтидои садаи бист то солҳои 80) Беҳрӯзи Забеҳулло Саидхоҷа Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Динамикаи молекулавии растаниҳои худрӯи доругии сабзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули тамғагузории спинӣ Бахдавлатов Асратбек Давлатбекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоии эндоҷарроҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дурнамои рушди он дар шароити нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ Назаров Файзалӣ Насруллоевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Тақсимоти секторӣ ва таҳлили бавуҷудоии сиклҳои ҳудудӣ дар системаҳои динамикии ғайрисуфта Гулов Акбар Мирзоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Хусусиятҳои истифодабарии захираҳои иттилоотӣ дар таъминоти рушди сохторҳои соҳибкорӣ Қурбонов Маҳмарасул Абдуқодирович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои аутсорсингӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ Самадов Исломиддин Гулмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Наздиккунӣ бо суммаи Фурйе-Чебишёв ва қиматҳои аниқи N-қутрҳои баъзе синфи функсияҳо Бекназаров Ҷурабек Холмаматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Тадбиқи технологияи компютерӣ ҳангомӣ омӯзишӣ физика дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирова Дилафрӯз Толибовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Хусусиятҳои гармофизикӣ ва диффузионии хокаҳо барои руйпушкунии металлҳо дар асоси Мис ва Никел вобаста аз ҳарорат ва намнокӣ Пирмадов Муродмад Давлятович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ҷанбаҳои экологии идораи рушди устувори шаҳрсозӣ дар шароити иқлими Тоҷикистон Даниярова Фарзона Илҳомҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ташаккул ва инкишофи ниҳодҳои махсусгардонидашудаи давлатӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон Искандаров Шарафҷон Фахриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Амалишавии шартномаҳои байналхалқӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон : дар мисоли трипс Сидиқов Дилшод Аҳрорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Паҳншавии Биотопӣ ва экологияи парандаҳои шаҳри Душанбе Талбонов Хурсанд Мирзошоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Риояи меъёрҳои этикаи касбӣ дар матбуоти даврии вилоятӣ (дар мисоли нашрияҳои вилояти Суғд) Бобоҷонова Мутриба Султоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Таҳаввулоти институти васоят ва парасторӣ дар итаърихи ҳуқуқи тоҷикон Холинова Мижгона Муборакшоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Ташхиси барвақти пастшунавоии сенсоневралӣ ҳангоми отити миёнаи музмини фасоднок Махамадиев Абдухолиқ Абдумажитович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Нақши давлат дар тағйирпазирии системаи сиёсӣ дар шароити муосир Шерматов Баҳром Гурезович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Консепсияи шахсият ва ҳунари чеҳранигорӣ дар осори Садриддин Айнӣ Бобораҷабова Гулноза Зиёвиддиновна Номзади илм Бозхонд ё радшуда (аз тарафи шуъба) 6D.KOA-028
Ташаккули арзишҳои маънавӣ-ахлоқии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ дар дарсҳои забони русӣ Гиёев Абдуназар Худойназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Тадқиқи хусусиятҳои физиологию биохимиявии шаклҳои полиплоидии гандуми мулоим дар шароити хушкии хок Рустамов Анис Рузибоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Таъсири тарбияи ҷисмонӣ ва иҷтимоигардонии кӯдакони синни томактабӣ дар хонавода Асозода Баргигул Ҷурақуловна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Такмил додани ташкили истеҳсолоти хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ дар асоси маркетинги стратегӣ (дар асоси маводи ширкатҳои мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шарипова Дилноза Зоировна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Такмил додани идоракунии рушди ниҳодҳои бонкҳои исломӣ (дар асоси маводи Ҷумҳурии Қазокистон) Каирденов Серик Сирлибаевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Диаграммаҳои ҳолат ва хосиятҳои термодинамикии хӯлаҳо дар асоси сурб Хоҷаев Фируз Камолович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Саломатии насловарии занони гирифтори бемориҳои сил Бозорова Рухшона Сайфуддиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Назарияи давлат дар фалсафаи иҷтимоииИбни Халдун Давлатов Динмуҳаммад Муродалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Табиати низоъҳои иҷтимоию сиёсӣ ва хусусияти бевоситаи онҳо дар Афғонистон дар шароити тағйирёбии вазъи геополитикии ҷаҳон Ямо Шароф Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Масъалаҳои назариявии иқтисоди оилавӣ дар шароити муосир Давлатов Меҳроҷиддин Хайриддинович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Асосҳои аксиологии ақидаҳои дидактикии донишмандони табиатшиноси асрҳои IX-XIII форс-тоҷик дар таълими донишҷӯён (дар мисоли ихтисоси физика) Гулаев Ибадулла Хоҷаназарович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Самаранокии истифодабарии омилҳои истеҳсолот дар соҳаҳои иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Оқилов Акмалҷон Аҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Ҳифзи ҳуқуқии ҷиноятии фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Анвар Ислом Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳияи системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии пахта дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон Бандишоева Рисолат Мирзошоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Функсияи ҳифзи ҳуқуқии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ Ҳафиззода Шодӣ Хуршед Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таъсири нанооксидҳои амфотерии металлҳо ба хосиятҳои физикӣ-химиявии гидразингидрат Назруллоев Абдуқодир Садуллоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Таҳлили сохторӣ-маъноӣ ва наҳвии ҷонишинҳои манфӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ Муродов Баҳриддин Раҳмонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Вижагиҳои раванди гестатсионӣ ва оқибатҳои перинаталӣ дар занҳои ҳомилаи дугоникдор вобаста ба навъи хориалӣ Хоҷиева Парвина Искандаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Ҳамкориҳои педагогӣ ва ташкилиии мақомоти корҳо дохилӣ, оила ва мактаб оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар миёни ноболиғон Сатторов Бобоҷон Абдуҷабборович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Арзишҳои гуманистии таҳсил ба забони хориҷи дар омодасозии омӯзгори ояндаи забони ангилисӣ дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ Тағайназарова Манзура Суфхоналиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Такмили механизми дастгирии андозӣ-буҷетии тараққиёти минтақа (дар асоси маводҳои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Шогкнбеков Мазамбек Вафобекович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-023
Муносибсозии ташхис ва муолиҷаи беморони гирифтори простатити музмини абактериалӣ Абдувоҳидов Абдусамад Абдуқаҳорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Хусусиятҳои рушд ва модернизатсияи низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар иқтисодиёти миллии Тоҷикистон Абдураҳмонова Муқадамхон Зокирхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Механизми ташкилиюиқтисодии танзими хизматҳои манзилию комунналӣ Ҷӯраева Санавбар Савнгиновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Нерӯи обӣ-энергетикии дарёҳои хурд барои рушди гидроэнергетикаи хурди Тоҷикистон Қуватов Наҷибулло Абдуғафорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ барои рушди устувори соҳаи хоҷагии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Мисралиев Фахриддин Денбегиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-041
Ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоии бемориҳои дилу раг (бемории ишемии дил ва фишорбаландии шараёнӣ) ва роҳҳои такмили ёрии кардиологӣ дар сатҳи популятсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон Нозиров Ҷамшед Ҳоҷиевич Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Проблемаҳои умуминазариявии рушди қонунгузории иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғоибзода Меҳрангез Амонулло Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Такмили механизмҳои ташкилию иқтисодии идоракунии системаи фармоиши давлатӣ Зокирӣ Тоҷиддин Баҳриддин Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Шуғли ғайрирасмӣ дар бахши кишоварзии иқтисодиёт ва роҳҳои асосии танзими он (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сабуров Мамадғаюр Рауфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Вижагиҳои клиникӣ-эпидемиологияи лейшманиози вистсералӣ дар давраи баъдибарҳамдиҳӣ да Ҷумҳурии Тоҷикистон Боймуродов Абдуғаффор Авлияқулович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
методикаи истифодаи маводи таърихӣ дар ҷараёни таълими математика дар донишгоҳҳои тамоюли омӯзгорӣ (дар мисоли ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров) Абдулҳакимова Ҷанатой Абдурауфовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-035
Таъсири шароити меҳнати коргарони истеҳсоли арзиз ба узви босира Сулейманова Фируза Ахмадуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Вижагиҳои клиникӣ-эпидемиологии намуди пӯстии бемории сӯхтанӣ дар вилояти Шимолу Ғарбии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Никбин Сайид Халил Аҳмад Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-010
Формулаҳои квадратурӣ ва кубатурии оптималӣ барои баъзе синфи функсияҳо Алигаваров Сураҷ Алигаварович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Равишҳои муносибгардонии амалҳои ҷарроҳии узвҳифзкунанда ҳангоми миомаи бачадони занони синнусоли репродуктивӣ Сафарова Саодат Маҳмадуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-011
Нақши спленэктомия дар натиҷаҳои табобати ҷарроҳии саратони паҳншудаи меъда Ена Игор Иванович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Оптимизатсияи протссесҳои табобат ва ташхиси беморони гирифтори саратони ҷисми бачадон ва тухмдон дар Ҷумҳурии Қазоқистон Асабаева Рита Искандеровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Сиёсати оперативӣ - ҷустуҷӯӣ оид ба таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои назария, методология ва амалия (Таҳқиқоти таърихӣ - ҳуқуқӣ ва умуминазариявӣ) Раҳимзода Рамазон Ҳамро Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Афғонистон дар матбуоти даврии замони истиқлолияти Тоҷикистон Муҳаммад Ҷаъфар Тайёр Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-022
Оиди тақсимшавии қиматҳои характери Дирихле дар пайдарпайиҳои лағжонидашудаи ададҳои содда Хокиев Дониёр Ҷалилович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Теоремаҳои ҷудошавандагӣ барои баъзе синфҳои операторҳои эллиптикии таназзулёбанда Исҳоқов Фаридун Сулаймонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-037
Асосноккунии топографиву анатомии дастраскуниҳои ҷарроҳӣ ҳангоми синдроми гардании апертураи болоии қафаси сина Қаҳоров Айнидин Зулфиқаҳорович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-025
Ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳҷа дар шароити дузабонӣ Каримова Мастона Дилбаровна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Хусусиятҳои рушди сармояи инсонӣ дар шароити иқтисодиёти транзитивӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Абдулло-заде Наима Рустамовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Хосиятҳои хӯлаи алюминий АЖ 2,18 бо литий, бериллий ва магний Азимов Холиқназар Ҳакимович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Хосиятҳои физикӣ-химиявии катализаторҳои намноки кобалтӣ ва иридӣ дар асоси ғурӯшаҳои масомадори оксиди алюминий Абдуназаров Сунатулло Савзаалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-007
Ташаккул ва рушди институти нотариат дар Тоҷикистон Неъматуллоев Умед Эмомович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Шароитҳои педагогии рушди инфиродии хонанадагони синфҳои 5-6 дар марказҳои эҷодии мактабӣ Одинаева Одинамоҳ Зубайдовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Муқоисаи шахсияти таърихии Абӯали ибни Сино бо образи ривоятию бадеии ӯ Ниёзова Маҳина Тешаевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-040
Ташаккул ва рушди рағбати донишҷӯёни макотиби таҳсилоти олии иқтисодии Тоҷикистон ба омӯзиши забони русӣ Қодирова Бунафшамоҳ Азизуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-036
Методикаи ташаккули муоширати касбӣ-фарҳангии донишҷӯён дар муҳити бисёрэтникии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ Каршиева Гулҷаҳон Гулмуродовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-001
Хусусиятҳои физиологию биохимиявии навъҳои ояндадори пахтаи маҳиннах, ки дар шароити водии Вахш парвариш шудаанд Сафарова Сафаргул Саидовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Вазъи ҳозира ва чорабиниҳои ҳифзи популятсияҳои намудҳои маҳвшудаистодаи дастболони Тоҷикистони Шимолӣ Тоҷибоева Дилбар Эргашовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-024
Хусусиятҳои раванди ташаккул ва тадбиқи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи маҳал Анварзода Сунатулло Анвар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷи: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ Аминҷонов Абдураззоқ Худойшукурович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Такмили ниҳоди институтсионалӣ дар баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Каримова Муаззима Исматуллоевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили усулҳои идоракунии гаронии андоз дар сатҳи субъектҳои хоҷагидорӣ (дар мисоли корхонаҳои хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Воҳидов Умар Маҳмадиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Такмидт методҳои паст намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ (дар мисоли корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) Саидмуродов Шарифхон Маҳмадхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Таҳлили сохторӣ-маъноии ислоҳоти адабиётшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ангилисӣ Ҷураев Хайём Акрамович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-028
Ҷанбаҳои ташкилӣ - иқтисодии таъмини инфрасохтори соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Султонов Зоиршо Султонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Механизми ташаккули соҳибкории истеҳсолӣ дар шароити иқтисоди кушод (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Имомёрбеков Фезилобек Мирзоқандович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Такмили механизми таъсири мутақобилаи соҳаи бонкӣ ва бахши воқеӣ дар иқтисодиёти Тоҷикистон (дар мисоли қарздиҳии бонкӣ) Ахмедов Маҳмудҷон Разоқович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-004
Коркарди асосҳои системаи автоматии муайянкунии муаллифи матни номаълум (дар мисоли асарҳои бадеӣ бо забони тоҷикӣ) Қосимов Абдунабӣ Абдурауфович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-032
Таъсири фони радиатсионӣ ба динамикаи лаппандагӣ ва чархзании гурӯҳҳои функсионалии пайвастагиҳои табиии растанигӣ (зарбеда, мушхор, зуф) Умаров Насимҷон Негматович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-031
Рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасониҳои бозорӣ: назария, методология, амалия Муқаддасзода Фирдавс Муқаддас Доктори илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Ҳамкориҳои байналмилалии созмони милали муттаҳид ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди дигаргуниҳои ҷаҳони муосир Раҳмонова Рухшона Эмомалиевна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-018
Моделиронии ташаккули сохтори ташкилии идоракунии иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Ҳусейнова Мавзуна Ворисҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-019
Омилҳои хатар, вмжагиҳои клиникӣ-масуниятшиносӣ, муолиҷа ва ваксинпрофилактикаи кӯдакони гирифтори дерматити атопӣ дар шароити иқлими гарм Раҳимова Умеда Ҳалимовна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Принсипҳои равиши патогенетикӣ ба тавонбахшии беморони гирифтори бемории ишемии дил-и устувор Муминова Малоҳат Исмоилҷоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Хусусиятҳои клиникӣ-масуниятшиносии сироятҳои дохилибатнии омехта дар кӯдакони навзод Юсупова Мукарамхон Аслоновна Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-038
Усулу воситаҳои мукаммалсозии идоракунии низоми минтақавии маъмурикунонии андоз (дар асоси маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) Сабуров Валишер Дустмаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Такмили механизми пардохт ва ҳавасмандгардонии меҳнат дар корҳои саноатӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ Хӯҷамқулов Рустам Боймаҳмадович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Идоракунии моликияти давлатӣ дар шароитииқтисоди бозори тағйирёбанда (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) Рузиев Умед Шарафҷонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-021
Механизми ташкилию иқтисодии таъмини сифати хизматрасониҳои таълимӣ (дар мисоли низоми таҳсилоти олии касбӣ) Содиқзода Хурсанд Сафар Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-020
Принсипи иҷрои воқеӣ ва муносиби уҳдадорӣ дар давраи муосири рушди ҳуқуқи граждании Тоҷикистон: масоилҳои амалигардӣ Нусратуллоев Бахтовар Қудратулоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Таҳқиқи сифатии масъалаҳои канорӣ барои муҳитҳои ғайриякҷинса Сайдалиев Ҳомид Пирхонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Суғуртаи таваккали фаъолияти соҳибкорӣ:танзими ҳуқуқӣ-хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Искандари Сулаймонӣ Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-002
Баъзе масъалаҳои наздиккунии функсияҳои аналитикӣ дар фазои вазндори Бергман Айдармамадов Алишер Ғуломалиевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-012
Баланд бардоштани самаранокии раванди коркарди маҳсулоти курашакл аз сангҳои ранга бо мукаммалгардонии амалҳои тарҳӣ-технологӣ Хоҷаев Тоҷиддин Авғонович Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Инноватсия ҳамчун парадигмаи фалсафаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Тахминаи Турахон Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Таълимоти фалсафӣ - теологии Фахриддини Розӣ Қаландаров Мустафо Искандаршоевич Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-026
Коркарди масолеҳҳои композитсионии акустодемпферӣ дар асоси хӯлаҳои деформатсияшавандаи алюминий Бобозода Сафаралӣ Одина Номзади илм Тасдиқшуда 6D.KOA-009
Ҷанбаҳои физикавӣ-химиявии таъсири иловагии омехта ба куҳнашавии мум дар шароити Ҷумҳ